Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Zápis z mimořádného zasedání ZO - červen

Zápis z mimořádného  zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 26.6.2008 

Program zasedání

01) Uvítání

02) Prezence a  kontrola usnášeníschopnosti

03) Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise

04) Schválení programu zasedání

05) Závěrečný účet obce

06) Návrh usnesení

07) Závěr  


Ad.1) Jednání zahájil starosta obce v 18.03 hod.,  přivítal přítomné z řad zastupitelů i občanů.   

Ad.2) Přítomní z řad zastupitelů dle prezenční listiny: Mgr. Roman Kvasnička, Miroslava Rázková, Eva Vodová, Iva Dmejchalová, JUDr. Svatopluk Muzikant, Ing. Monika Bervidová – příchod 18,13hod.

Nepřítomni: Libor Vavřinka, Luboš Pešek

Ad.3)  Následovala volba zapisovatele. Navržena paní Eva Vodová - schváleno jednomyslně.

Za ověřovatele byli navrženi: p. Miroslava Rázková  a p. Iva Dmejchalová - schváleno jednomyslně.


Dále byla jednomyslně schválena návrhová komise ve složení Mgr. Roman Kvasnička a JUDr. Svatopluk Muzikant

Ad.4)  Poté starosta přečetl navržený program zasedání, tento byl bez připomínek schválen.

Starosta obce oznámil přítomným zastupitelům a zastupitelstvo bere na vědomí, že p. Martin Beran k 19.6.08 rezignoval na funkci zastupitele.

Ad.5) Na minulém zasedání byly zjištěny chyby v písemném vyhotovení Závěrečného účtu obce, proto byly odstraněny:

Opravené body ZÚO zní takto:

Bod. č. 4 věta druhá se opravuje takto: Rozpočtový výhled na roky 2009 - 2010 bude projednán zastupitelstvem obce na červencovém či nejbližším dalším veřejném zasedání.

V bodě č. 6. ZÚO je opravena chyba v psaní a datum 31.12.2006 se opravuje na 31.12.2007.

V bodě č. 7 ZÚO se text opravuje tak, že V roce 2007 obec Divec neprodala ani nepořídila žádný nemovitý majetek a ani jiný dlouhodobý finanční majetek


ZO schválilo jednomyslně Závěrečný účet obce Divec za rok 2007, a to „s výhradou“, který byl zveřejněn po dobu zákonem stanovenou, tak aby se s ním mohli všichni občané seznámit. ZO rovněž jednomyslně schválilo po zákonem stanovenou dobu zveřejněnou Zprávu o přezkoumání hospodaření obce Divec za rok 2007, a to „s výhradou“, jež vyplývá z popsaných nedostatků uvedených ve  Zprávě o výsledku přezkoumání  hospodaření obce za rok 2007. K nápravě zjištěných nedostatků byla přijata následující opatření:

a) chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) § 10 odst. 2, zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí spočívající v nesouhlasu  inventurního soupisu účtu 031 a evidencí Výpisu z Katastru nemovitostí.   

Opatření:  Starosta spolu s kontrolním výborem učiní nápravu a doplní inventurní soupis tak, aby souhlasil s výpisem z katastru nemovitostí. Termín splnění do listopadu 2008. 

Ad.6)  Návrh usnesení:  

Usnesení č. 22/2008: bere na vědomí, rezignaci p. Martina Berana na funkci člena zastupitele obce Divec ke dni 19.6.2008.

Usnesení č. 23/2008: ZO schvaluje Závěrečný účet obce Divec za rok 2007, a to „s výhradou“.

Usnesení č. 24/2008: ZO schvaluje Zprávu o přezkoumání hospodaření obce Divec za rok 2007, a to „s výhradou“, jež vyplývá z popsaných nedostatků uvedených ve  zprávě včetně přijatých opatření k nápravě.   Připomínka a návrh paní Rázkové – vybudovat na obecním pozemku a po dohodě z části na pozemku Czokových prostor pro kontejnery a nádoby na separovaný odpad. Na přístí zastupitelstvo starosta obce dodá údaje o velikosti obecního pozemku a rozměry případného pozemku nutného pro odkoupení od Czokových. Zastupitelé promyslí podobu tohoto prostoru a cenu odkupu za 1m2 od Czokových. P. Vašata upozorňuje na nutnost svodidel v zatáčce v blízkosti u jeho domu. Starosta informoval, že předal panu Beranovi pasport dopravního značení, aby zjistil cenu svodidel. Pan Beran za tímto účelem osloví SÚS a společnost INKA. 

Ad.7) Starosta obce ukončil mimořádné zasedání v 18,23 hodin a poděkoval všem přítomným za účast.  

Zapisovatel:

Eva Vodová ……………………………

Ověřovatelé:

Miroslava Rázková ……………………………

Iva Dmejchalová ….…………………………………


Starosta:

Mgr. Roman Kvasnička .……….………………