Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Usnesení z červencového zasedání

U S N E S E N Í

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Divec konaného dne 17.7.2008   

ZO schvaluje

Usnesení č. 25/2008: ZO schvaluje záměr uzavřít smlouvu o nájmu a provozování vodovodu (kanalizace) pro veřejnou potřebu a budoucí smlouva o upsání akcií za předpokladu nabytí vlastnického práva ke kanalizaci a vodovodu.   

Usnesení č. 26/2008: ZO se usneslo na dokončení asfaltového povrchu vozovky ulice V chatkách od čp. 36 po stávající výstavbu a pověřuje starostu zajištěním poptávkového řízení na tuto akci.

 

místostarosta obce............................

starosta obce............................