Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Usnesení ze zářijového zasedání

U S N E S E N Í

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Divec konaného dne 4.9.2008   

ZO pověřuje 

Usnesení č. 31/2008: ZO pověřuje pí Rázkovou konzultovat Vyhodnocení projednání návrhu územního plánu Divec se zpracovatelem a získat jeho vyjádření ke sporným bodům.

ZO schvaluje 

Usnesení č. 32/2008: ZO schvaluje rozpočtovou změnu č.1/2008. 

Usnesení č. 33/2008: ZO schvaluje vyhlášení záměru obce prodat části pozemkové parcely č. 275/1 označených dle geometrického plánu parcelním č. 275/45 o výměře 47 m2, parcelním č. 275/48 o výměře 32 m2, parcelním č. 275/46 o výměře 59 m2, parcelním číslem 275/47 a část pozemkové parcely 280/1 označené dle geometrického plánu parcelním číslem 280/5 o výměře 21 m2.  ZO dále schvaluje vyhlášení záměru obce směnit část pozemkové parcely č. 275/1 označené dle geometrického plánu parcelním č. 275/47 o výměře 26 m2 za část pozemkové parcely č. 25/1 označené dle geometrického plánu parcelním č. 25/6 o výměře 24 m2 vše v k.ú a obci Divec.

 

místostarosta obce............................

starosta obce..........................