Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Usnesení z mimořádného zasedání ZO

U S N E S E N Í

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Divec konaného dne 26.6.2008  

ZO bere na vědomí

Usnesení č. 22/2008: bere na vědomí, rezignaci p. Martina Berana na funkci člena zastupitele obce Divec ke dni 19.6.2008.  

ZO schvaluje 

Usnesení č. 23/2008: ZO schvaluje Závěrečný účet obce Divec za rok 2007, a to „s výhradou“. 

Usnesení č. 24/2008: ZO schvaluje Zprávu o přezkoumání hospodaření obce Divec za rok 2007, a to „s výhradou“, jež vyplývá z popsaných nedostatků uvedených ve  zprávě včetně přijatých opatření k nápravě.

 

místostarosta obce.........................

starosta obce........................