Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Zápis ze zářijového zasedání

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 4.9.2008   

 

Program zasedání

01)  Uvítání

02)  Prezentace a kontrola usnášeníschopnosti

03)  Volba zapisovatele,ověřovatelů zápisu a návrhové komise

04)  Schválení programu zasedání

05)  Schválení zápisu z minulého zasedání

06)  Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

07)  ÚPO a stavební uzávěra

08)  Zpracování návrhu budoucí podoby náměstíčka (Ing. Hladíková)

09)  Rozpočtová změna č. 1

10)  Prodej a směna částí obecního pozemku

11)  Různé

12)  Návrh usnesení

13)  Závěr

 

Ad.1) Jednání zahájil starosta obce v 18.01 hod.,  přivítal přítomné z řad zastupitelů i občanů.   

 

Ad.2) Přítomní z řad zastupitelů dle prezenční listiny: Mgr. Roman Kvasnička, Miroslava Rázková, Eva Vodová, Iva Dmejchalová, Luboš Pešek,

Nepřítomni: Ing. Monika Bervidová, Libor Vavřinka - omluven, JUDr. Svatopluk Muzikant – omluven.

Starosta obce konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a tudíž jsou zastupitelé schopní usnášení.

 

Ad.3)  Následovala volba zapisovatele. Navržena p. Eva Vodová - schváleno jednomyslně.

Za ověřovatele byli navrženi: Miroslava Rázková, Iva Dmejchalová - schváleno jednomyslně.


Taktéž návrhová komise ve složení Mgr. Roman Kvasnička a p. Luboš Pešek byla jednomyslně schválena.

 

Ad.4)  Poté starosta přečetl navržený program zasedání, tento byl schválen se změnou, a to že bod 8 bude předřazen bodu 5.

 

Ad.8) Ing. Hladíková předložila zastupitelům 2 možné varianty úpravy náměstíčka. Obě varianty ponechala zastupitelům k prostudování. ZO obě varianty postoupí k projednání a vyjádření stavební komisi. Obě varianty budou také umístěny na úřední desce před obecním úřadem.

 

Ad.5) K zápisu ze 17.7.08 nebyly vzneseny žádné připomínky a zápis se tímto stal právoplatným.

 

Ad.6)  Z usnesení z minulého zasedání vyplynul 1 úkol.

 

Manželům Popelákovým byla vyhotovena a odeslána vyjímka ze stavební uzávěry.

 

Ad.7)  Na OÚ se obrátila paní Krištofíková se žádostí o posouzení vhodnosti vzhledu zamýšlené novostavby RD na místo stávajícího objektu čp. 20. K žádosti byly doloženy nákresy. ZO konstatuje, že zamýšlená podoba RD předložená pí Krištofíkovou není v rozporu s vymezenými základními prostorovými regulativy plánované zástavby. Projednání vyjímky ze SÚ stavební komisí však bude uskutečněno až po doplnění chybějící dokumentace (umístění RD na pozemku).


Paní Rázková přečetla Vyhodnocení projednání návrhu územního plánu Divec. ZO pověřuje pí Rázkovou konzultovat vyjádření se zpracovatelem a získat jeho vyjádření ke sporným bodům.

 

Ad.9)  Starosta přečetl rozpočet obce v příjmové části a navrhl změnu v doplnění

Položka 4222 – POV 2008/203HK ve výši 185.000,-  Kč

Příjmy celkem: 1758,86,- Kč

Starosta  přečetl  rozpočet obce ve výdajové části a navrhl změnu v těchto paragrafech a položkách:

V § 3113 – Základní školy, položka 5321 – Neinvestiční transfery obcím

zvýšení o 34.212,- Kč z původních 61.000,- Kč na 95.212,- Kč.

Dále doplnění v § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, položkou 6124 – Pěstitelské celky o částku 185.000,- Kč

Výdaje celkem 2932,6,- Kč

Financování: 1207,95,- Kč  

ZO schvaluje rozpočtovou změnu č.1/2008 - jednomyslně schváleno

 

Ad.10) Starosta navázal na jednání z kraje roku, kdy se projednávalo zarovnání obecní návsi spolu s odkoupením části obecního pozemku na základě žádosti a směna pro účel plánované trasy komunikace v nové lokalitě a předložil komplexní řešení vycházející ze zpracovaného geometrického plánu.  

ZO vyhlašuje záměr obce prodat části pozemkové parcely č. 275/1 označených dle geometrického plánu parcelním č. 275/45 o výměře 47 m2, parcelním č. 275/48 o výměře 32 m2, parcelním č. 275/46 o výměře 59 m2, parcelním číslem 275/47 a část pozemkové parcely 280/1 označené dle geometrického plánu parcelním číslem 280/5 o výměře 21 m2 vše v k.ú. a obci Divec.

 

ZO dále vyhlašuje záměr obce směnit část pozemkové parcely č. 275/1 označené dle geometrického plánu parcelním č. 275/47 o výměře 26 m2 za část pozemkové parcely č. 25/1 označené dle geometrického plánu parcelním č. 25/6 o výměře 24 m2 vše v k.ú a obci Divec.

Schváleno jednomyslně.

 

Tento záměr vyplývá z geometrického plánu č. 237-212/2008 vyhotoveného Geodézií Východní Čechy zpracovaného Ing. Luďkem Hlavatým ze dne 2.9.2008

ZO stanovilo cenu dotčených pozemků na 150kč/m2.

Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce obce po dobu nejméně 15 dnů k případným připomínkám.

 

Ad.11)   Dotaz p. Eliáše na výši daní z nemovitostí – podáno  adekvátní vysvětlení.

ZO provede revizi obytných domů užívaných k rekreaci a tomu odpovídající odvod daní z těchto nemovitostí.

Dále pan Eliáš poukazuje na problematiku zátaras u pana Hájka – zejména řešení chodníku. Paní Fátorová požaduje brzké dořešení – instalaci svodidel u pana Hájka. Instalaci lze začít realizovat po schválení příslušné dokumentace a vydání povolení.

 

P. Mach  - požaduje úklid obce zametacím vozem.

 

Starosta informoval že dohledal konkurenční nabídku na zpracování žádosti o dotaci na plyn a její následné dozorování. Nabídka je cca o 55.000,- Kč levnější. ZO souhlasí, aby starosta v této věci dále činil potřebné kroky.

 

Ad.12) Návrh usnesení

 

ZO pověřuje pí Rázkovou konzultovat Vyhodnocení projednání návrhu územního plánu Divec se zpracovatelem a získat jeho vyjádření ke sporným bodům.

 

ZO schvaluje rozpočtovou změnu č.1/2008

 

ZO vyhlašuje záměr obce prodat části pozemkové parcely č. 275/1 označených dle geometrického plánu parcelním č. 275/45 o výměře 47 m2, parcelním č. 275/48 o výměře 32 m2, parcelním č. 275/46 o výměře 59 m2, parcelním číslem 275/47 a část pozemkové parcely 280/1 označené dle geometrického plánu parcelním číslem 280/5 o výměře 21 m2.

 

ZO dále vyhlašuje záměr směnit část pozemkové parcely č. 275/1 označené dle geometrického plánu parcelním č. 275/47 o výměře 26 m2 za část pozemkové parcely č. 25/1 označené dle geometrického plánu parcelním č. 25/6 o výměře 24 m2 vše v k.ú a obci Divec.

 

Návrh usnesení byl jednomyslně schválen.

 

Ad.13) Starosta obce  ve 20,13 hod. poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil.

 

 

Zapisovatel:

Eva Vodová …………………………….

Ověřovatelé:

Miroslava Rázková …………………………….
Iva Dmejchalová ….…………………………………….


Starosta:

Mgr. Roman Kvasnička .……….………………