Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Zápis z červencového zasedání

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 17.7.2008  

Program zasedání

01) Uvítání

02) Prezence a  kontrola usnášeníschopnosti

03) Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise

04) Schválení programu zasedání

05) Schválení zápisu z minulého zasedání

06) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

07) ÚPO a stavební uzávěra

08) Darovací Smlouva – Sítě Divec, smlouva obce s VaK

09) Rozpočtový výhled

10) Různé

11) Návrh usnesení

12) Závěr

 

Ad.1) Jednání zahájil starosta obce v 18.00 hod.,  přivítal přítomné z řad zastupitelů i občanů.

Ad.2) Přítomní z řad zastupitelů dle prezenční listiny: Mgr. Roman Kvasnička, Miroslava Rázková, Eva Vodová, Iva Dmejchalová, Ing. Monika Bervidová, Luboš Pešek.

Nepřítomni: Libor Vavřinka, JUDr. Svatopluk Muzikant

 

Ad.3)  Následovala volba zapisovatele. Navržena paní Eva Vodová - schváleno jednomyslně.

 

Za ověřovatele byli navrženi: Ing. Monika Bervidová a p. Iva Dmejchalová - schváleno jednomyslně.


Dále byla jednomyslně schválena návrhová komise ve složení Luboš Pešek a Miroslava Rázková.

 

Ad.4)  Poté starosta přečetl navržený program zasedání, tento byl bez připomínek schválen.

 

Ad.5) K minulému zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky a zápis se tímto stal právoplatným.

 

Ad.6.)  Plnění usnesení z minulého zasedání: Závěrečný účet obce Divec za rok 2007 byl v hednom vyhotovení předložen krajskému úřadu ke kontrole jeho správnosti.

Ad.7)  Schvalovací proces ÚPO: informace podala paní Rázková. Nepřišla žádná záporná připomínka. ÚPO je veřejně projednaný. Stavební uzávěra: Výbor pro územní plánování a výstavbu projednal a doporučil udělit výjimku ze stavební uzávěry Popelákovým. Arch. Křelina vznesl požadavek na určení parkovacího místa pro auto u domu a doporučil, aby jej Popelákovi v této věci kontaktovali. Záměr firmy Trendstav o výstavbu obci v lokalitě Poďousov je nutné konzultovat s Arch . Křelinou.  Pasport dopravního značení v obci: Z pracovává se dopravní značení pro ulici Nová , Severní, Solná v důsledku nezkolaudování komunikace v těchto ulicích – věc řeší Ing. Burianec. 

Ad. 8.) Darovací smlouva Sítě Divec – obec Divec: Dle původní dohody navrhován převod ke všem sítím. V tomto duchu připraven návrh znění smlouvy. Z debaty na této téma vzešlo rozhodnutí omezit prozatím převod pouze na kanalizaci a vodovod, který by byl následně převeden Vaku. Původní smlouva bude přepracována a rozfázována.

Návrh usnesení: ZO schvaluje záměr uzavřít smlouvu o nájmu a provozování vodovodu (kanalizace) pro veřejnou potřebu a budoucí smlouva o upsání akcií za předpokladu nabytí vlastnického práva ke kanalizaci a vodovodu. Schváleno jednomyslně. 

Ad.9.) Rozpočtový výhled 2009-2010. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým výhledem, který vypracoval spolu s účetní obce a doporučil zastupitelstvu zaměřit se na vybrané výdajové položky. Na základě připomínky pana Macha, že by bylo vhodné výdaje stanovit na podkladě schváleného plánu rozvoje obce, který aktuálně obec nemá se ZO rozhodlo schválení výhledu odložit na příští zasedání kdy by zároveň schválilo plán rozvoje obce na několik příštích let.  

Ad.10) Různé: Starosta informoval, že započal s předběžným zjišťováním informací týkajících se nového povrchu ulice V chatkách. Oslovil celkem 4 firmy zabývající se touto dodávkou. Zástupci firem bude provedena návštěva na místě za účelem zhodnocení stavu – povrchu, podkladu atd. a určen podrobnější položkový rozpočet. Bude nutné ještě prověřit zda je na tuto akci projektová připravenost. Poté co bude znám rozsah potřebných prací a materiálu bude zahájeno poptávkové řízení. Akci bude předcházet přeložení 1 sloupu NN a odstranění dalšího sloupu a přepojení na kabel vedený v zemi, který je zde připraven z doby dřívější. 

Návrh usnesení: ZO se usneslo na dokončení asfaltového povrchu vozovky ulice V chatkách od čp. 36 po stávající výstavbu a pověřuje starostu zajištěním poptávkového řízení na tuto akci. Schváleno jednomyslně. Zadávání podmínek pro poptávkové řízení ( parametry objednávky a následné cenové nabídky) by byl rád účasten pan Mach. Pan Beran zařídil na SÚS opravu porušených míst páteřní komunikace v obci asfaltovou emulzí a opravu dvou míst na hřišti. Oprava je domluvena v nadcházejícím týdnu. Starosta tlumočil nespokojenost rodiny Tajbrových se zamýšleným prostorem pro nádoby na sběr před zahradou Czokových. Zastupitelé tuto námitku berou na vědomí.  Ing. Hrnčíř poukazuje na vhodnost zajistit natření izolátorů na sloupech NN – majetek VČE. Starosta informoval, že jsou objednáni geometři pro zpracování geometrického plánu na směnu pozemku pro budoucí komunikaci – pokračování ulice Nová. Návrh Mandátní smlouvy na zpracování žádosti o dataci na plynofikaci. Zastupitelé se pokusí najít i konkurenční nabídky a poté o věci budou rozhodovat.Pan Mach se dožadoval poskytnutí informace, o kterou požádal. Potvrzení o přijetí žádosti dával na minulém zasedání JUDr. Muzikantovi. Protože JUDr. Muzikant na tomto zasedání není přítomen byl pan Mach odkázán, aby tuto záležitost probral za jeho přítomnosti. Jinak může sdělit o jakou informaci má zájem a obecní úřad se žádostí začne zabývat. Paní Dmejchalová zadá zahradní architektce požadavek na zpracování budoucí podoby náměstíčka v rámci akce úprava veřejného prostranství s dotací z kraje. 

Ad. 11) Návrh usnesení ZO schvaluje záměr uzavřít smlouvu o nájmu a provozování vodovodu (kanalizace) pro veřejnou potřebu a budoucí smlouva o upsání akcií za předpokladu nabytí vlastnického práva ke kanalizaci a vodovodu.  ZO se usneslo na dokončení asfaltového povrchu vozovky ulice V chatkách od čp. 36 po stávající výstavbu a pověřuje starostu zajištěním poptávkového řízení na tuto akci.  

Ad. 12) Starosta obce ukončil zasedání v 19,52 hodin a poděkoval všem přítomným za účast.   

 

Zapisovatel: Eva Vodová ……………………………


Ověřovatelé:

Ing. Monika Bervidová ……………………………

Iva Dmejchalová ….………………………………


Starosta:

Mgr. Roman Kvasnička .……….………………