Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Zápis z listopadového zasedání

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 6.11.2008

 

 

Program zasedání

01)  Uvítání

02)  Prezentace a kontrola usnášeníschopnosti

03)  Volba zapisovatele,ověřovatelů zápisu a návrhové komise

04)  Schválení programu zasedání

05)  Schválení zápisu z minulého zasedání

06)  Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

07)  ÚPO a stavební uzávěra

08)  Náměstíčko – budoucí podoba

09)  Noční klid v obci

10)  Prodej a směna částí obecního pozemku

11)  Rozpočtové opatření a rozpočet na rok 2009

12)  Vyhláška o dani z nemovitosti

13)  Různé

 

 14)Návrh usnesení  

 

15) Závěr

  

Ad.1) Jednání zahájil starosta obce v 18.05 hod.,  přivítal přítomné z řad zastupitelů i občanů.   

 

Ad.2) Přítomní z řad zastupitelů dle prezenční listiny: Mgr. Roman Kvasnička, Miroslava Rázková, Eva Vodová, Iva Dmejchalová, Luboš Pešek, JUDr. Svatopluk Muzikant

Nepřítomni: Ing. Monika Bervidová, Libor Vavřinka – omluven.

Starosta obce konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a tudíž jsou zastupitelé schopní usnášení.

 

Ad.3)  Následovala volba zapisovatele. Navržena p. Eva Vodová - schváleno jednomyslně.

Za ověřovatele byli navrženi: Iva Dmejchalová,Luboš Pešek - schváleno jednomyslně.


Taktéž návrhová komise ve složení p. Miroslava Rázková a JUDr. Svatopluk Muzikant byla jednomyslně schválena.

 

Ad.4)  Poté starosta přečetl navržený program zasedání, tento byl schválen se změnou, a to že bodu 5. bude předcházet informování o projektu Solární park Divec od zástupců firmy Coning.

K této prezentaci je potřeba vyjádření zpracovatele územního plánu. Zástupci společnosti tuto informaci berou na vědomí.

Taktéž je potřeba dodat další technické parametry a budoucí podobu smluvních vztahů s obcí ohledně možné dodávky elektřiny za velkoobchodní cenu přes distribuční síť společnosti ČEZ. Zástupci spol. Coning slíbili dodání požadovaných dokumentů a nebrání se dalším diskusím na toto téma.

 

5) K zápisu ze 4.9.08  nebyly  vzneseny žádné připomínky a zápis se tímto se stal právoplatným.

 

6) Kontrola plnění minulého usnesení. Starosta konstatoval, že úkoly vzešlé z minulého zasedání byly splněny.

 

7) Vyhodnocení projednání návrhu územního plánu Divec – obec žádala připomínky ke sporným bodům.

Předkupní právo – obec má předkupní právo na pozemky v případě že se na nich budou realizovat obecně prospěšné stavby.

Biokoridor – místostarostka doporučuje vyčkat na vyjádření kraje a následně k tomuto vyjádření přijmou patřičné rozhodnutí.

 

Výjimka  ze stavební uzávěry pro žadatele Krištofíkovi – po dodání situačního nákresu obec opatří vyjádření Ing. arch. Křeliny.

 

8) Budoucí podoba náměstíčka – ZO spolu se Stavební komisí jednomyslně schválilo pro budoucí podobu náměstíčka variantu A s doporučením = nerealizovat výsadbu živých plotů, které kopírují křížek. Místo živých plotů zvolit variantu dvou keřů z každé strany křížku.

ZO pověřuje paní Ivu  Dmejchalovou k dalšímu jednání s p. ing. arch. Hladíkovou.

 

9) Obecně  závazná vyhláška obce 02 – konečná podoba vyhlášky obce o rušení nočního klidu  bude  schválena na  příštím zasedání zastupitelstva.

 

10) Prodej a směna části obecního pozemku – navazuje na usnesení z minulého zastupitelstva – záměr byl vyvěšen na úřední desce po dobu stanovenou zákonem. O pozemky projevily zájem konkrétní osoby.

Usnesení:
  1. Zastupitelstvo obce Divec schvaluje prodej pozemků dle geometrického plánu č. 237-212/2008 vyhotoveného Geodézií Východní Čechy zpracovaného Ing. Luďkem Hlavatým ze dne 2.9.2008  a to: pozemkovou parcelu č. 280/5 o výměře 21 m2 a pozemkovou parcelu č. 275/46 o výměře 59 m2, vše v obci a katastrálním území Divec pro pana Milana Kudrnu majitele sousední parcely č. 33. za cenu 150,- Kč/m2. Převod pozemků bude řešen kupní smlouvou s uhrazením kupní ceny do 14 dnů od podpisu smlouvy. Úkon splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb. v pl. znění. Vyvěšeno 17.9.2008 Sejmuto 25.10.2008. Schváleno jednomyslně.
  2. Zastupitelstvo obce Divec schvaluje prodej pozemku dle geometrického plánu č. 237-212/2008 vyhotoveného Geodézií Východní Čechy zpracovaného Ing. Luďkem Hlavatým ze dne 2.9.2008 a to: pozemkovou parcelu č. 275/45 o výměře 47 m2 v obci a katastrálním území Divec paní Ivě Krištofíkové, Hradec Králové za cenu 150,- Kč/m2. Převod pozemků bude řešen kupní smlouvou s uhrazením kupní ceny do 14 dnů od podpisu smlouvy. Úkon splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb. v pl. znění. Vyvěšeno 17.9.2008 Sejmuto 25.10.2008. Schváleno jednomyslně.
  3. Zastupitelstvo obce Divec schvaluje prodej pozemku dle geometrického plánu č. 237-212/2008 vyhotoveného Geodézií Východní Čechy zpracovaného Ing. Luďkem Hlavatým ze dne 2.9.2008 a to: pozemkovou parcelu č. 275/48 o výměře 32 m2 v obci a katastrálním území Divec paní Drahomíře Tiché vlastnici sousedního pozemku 20/1 za cenu 150,- Kč/m2. Převod pozemků bude řešen kupní smlouvou s uhrazením kupní ceny do 14 dnů od podpisu smlouvy. Úkon splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb. v pl. znění. Vyvěšeno 17.9.2008 Sejmuto 25.10.2008. Schváleno jednomyslně.
  4. Zastupitelstvo obce Divec schvaluje převod pozemku dle geometrického plánu č. 237-212/2008 vyhotoveného Geodézií Východní Čechy zpracovaného Ing. Luďkem Hlavatým ze dne 2.9.2008 a to: pozemkovou parcelu č. 275/47 o výměře 26 m2 v obci a katastrálním území Divec Romanu Kvasničkovi a Haně Kvasničkové spoluvlastníkům sousedního pozemku č. 275/35. Převod pozemku bude řešen smíšenou smlouvou (směnnou a kupní) s finančním vyrovnáním, kdy obec Divec získá od pana Romana Kvasničky a Hany Kvasničkové pozemkovou parcelu č. 25/6 o výměře 24 m2, který vznikl na základě výše uvedeného geometrického plánu a doplatek za rozdíl ve výměrách obou pozemků ve výši 300,- Kč (2 x 150,- Kč/m2). Úkon splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb. v pl. znění. Vyvěšeno 17.9.2008 Sejmuto 25.10.2008. Schváleno jednomyslně.
11) V souvislosti s konáním voleb OÚ obdržel dotaci ve výši  20 000kč, která slouží ke krytí nákladů vzniklých volbami. V této souvislosti ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 2. Schváleno jednomyslně12) Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu daně z nemovitostí.  Předchozí usnesení, kterým ZO revokovalo schválení této vyhlášky není způsobilé přivodit zneplatnění či zrušení schválené vyhlášky. Lze to pouze schválením nové obecně závazné vyhlášky, která by tu starší zrušila. Hlasováno o schválení této zrušující vyhlášky. 4 pro, 2 proti (JUDr. Muzikant, pí Rázková)13) ZO pověřuje pí Rázkovou k úkonům souvisejících s připravovanou opravou ulice V Chatkách a výstavby obecního úřadu a výstavby hasičské zbrojnice. Schváleno jednomyslně.ZO pověřuje místostarostku k jednání ve věci přeložky NN v lokalitě ulice V Chatkách. Schváleno jednomyslně.starosta obce informoval, že Přes prodloužený víkend bude před obecním úřadem k dispozici kontejner na objemný odpad. Následně bude v obci proveden úklid vozovky zametacím vozem.P.Staša žádá o povolení výsadby okrasných stromů na chodníku před domem v ulici Třešňová. P. Tojnar + pí Pokorná – žádají o povolení výsadby jehličnanů na obecním pozemku před domem v ulici Nová. Ve věci žádosti pana Staši není námitek. Ohledně druhé žádosti bude učiněn místostarostou dotaz na Ing. arch. Křelinu.

Starosta informoval přítomné o uskutečněném jednání s dopravcem Orlobus a možnosti nového autobusového spoje pro občany. Spoj by projížděl obcí a zastavoval by u obecního úřadu v 7.18. Jde o řešení situace, kdy ranní spoj v 6.45 nenabírá z důvodu přeplněnosti cestující na zastávce Divec. V této souvislosti předložil starosta návrh smlouvy o zajištění tohoto spoje. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti dle §19c Zák.111/94 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

.. Schváleno jednomyslně.Zároveň starosta bude pokračovat v jednání s MHD o možnosti zajištění dopravní obslužnosti obce prodloužením trasy linky 5. 14) Návrh usnesení.  

ZO schvaluje jako budoucí podobu náměstíčka variantu A s doporučením = nerealizovat výsadbu živých plotů, které kopírují křížek. Místo živých plotů zvolit variantu dvou keřů z každé strany křížku.

 

ZO pověřuje paní Ivu  Dmejchalovou k dalšímu jednání s p. ing. arch. Hladíkovou ve věci podoby náměstíčka.

 Zastupitelstvo obce Divec schvaluje prodej pozemků dle geometrického plánu č. 237-212/2008 vyhotoveného Geodézií Východní Čechy zpracovaného Ing. Luďkem Hlavatým ze dne 2.9.2008  a to: pozemkovou parcelu č. 280/5 o výměře 21 m2 a pozemkovou parcelu č. 275/46 o výměře 59 m2, vše v obci a katastrálním území Divec pro pana Milana Kudrnu majitele sousední parcely č. 33. za cenu 150,- Kč/m2. Převod pozemků bude řešen kupní smlouvou s uhrazením kupní ceny do 14 dnů od podpisu smlouvy. Úkon splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb. v pl. znění. Vyvěšeno 17.9.2008 Sejmuto 25.10.2008. Schváleno jednomyslně.Zastupitelstvo obce Divec schvaluje prodej pozemku dle geometrického plánu č. 237-212/2008 vyhotoveného Geodézií Východní Čechy zpracovaného Ing. Luďkem Hlavatým ze dne 2.9.2008 a to: pozemkovou parcelu č. 275/45 o výměře 47 m2 v obci a katastrálním území Divec paní Ivě Krištofíkové, Hradec Králové za cenu 150,- Kč/m2. Převod pozemků bude řešen kupní smlouvou s uhrazením kupní ceny do 14 dnů od podpisu smlouvy. Úkon splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb. v pl. znění. Vyvěšeno 17.9.2008 Sejmuto 25.10.2008. Schváleno jednomyslně.Zastupitelstvo obce Divec schvaluje prodej pozemku dle geometrického plánu č. 237-212/2008 vyhotoveného Geodézií Východní Čechy zpracovaného Ing. Luďkem Hlavatým ze dne 2.9.2008 a to: pozemkovou parcelu č. 275/48 o výměře 32 m2 v obci a katastrálním území Divec paní Drahomíře Tiché vlastnici sousedního pozemku 20/1 za cenu 150,- Kč/m2. Převod pozemků bude řešen kupní smlouvou s uhrazením kupní ceny do 14 dnů od podpisu smlouvy. Úkon splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb. v pl. znění. Vyvěšeno 17.9.2008 Sejmuto 25.10.2008. Schváleno jednomyslně.

Zastupitelstvo obce Divec schvaluje převod pozemku dle geometrického plánu č. 237-212/2008 vyhotoveného Geodézií Východní Čechy zpracovaného Ing. Luďkem Hlavatým ze dne 2.9.2008 a to: pozemkovou parcelu č. 275/47 o výměře 26 m2 v obci a katastrálním území Divec Romanu Kvasničkovi a Haně Kvasničkové spoluvlastníkům sousedního pozemku č. 275/35. Převod pozemku bude řešen smíšenou smlouvou (směnnou a kupní) s finančním vyrovnáním, kdy obec Divec získá od pana Romana Kvasničky a Hany Kvasničkové pozemkovou parcelu č. 25/6 o výměře 24 m2, který vznikl na základě výše uvedeného geometrického plánu a doplatek za rozdíl ve výměrách obou pozemků ve výši 300,- Kč (2 x 150,- Kč/m2). Úkon splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb. v pl. znění. Vyvěšeno 17.9.2008 Sejmuto 25.10.2008. Schváleno jednomyslně.

ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 2.ZO pověřuje pí Rázkovou k úkonům souvisejících s připravovanou opravou ulice V Chatkách a výstavby obecního úřadu a výstavby hasičské zbrojnice. Schváleno jednomyslně.ZO pověřuje místostarostku k jednání ve věci přeložky NN v lokalitě ulice V Chatkách. Schváleno jednomyslně.

ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti dle §19c Zák.111/94 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

.15)Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a jednání  ukončil ve 20,44 hodin. 

Zapisovatel:

Eva Vodová …………………………….
Ověřovatelé:

Iva Dmejchalová …………………………….
Luboš Pešek ….…………………………………….


Starosta:

Mgr. Roman Kvasnička .……….………………