Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Zápis z prosincového zasedání ZO

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 11.12.2008

Program zasedání

01)  Uvítání

02)  Prezentace a kontrola usnášeníschopnosti

03)  Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise

04)  Schválení programu zasedání

05)  Schválení zápisu z minulého zasedání

06)  Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

07)  ÚPO a stavební uzávěra

08)  Solární park Divec

09)  Noční klid v obci

10)  Rozpočet obce na rok 2009

11)  Organizační postupy k ukončení roku 2008

12)  Různé

13) Návrh usnesení  

 14) Závěr

  

 

Ad.1) Starosta obce zahájil jednání v 18.06 hod.,  přivítal přítomné z řad zastupitelů, občanů a zástupců firmy Coning s.r.o.   

Úvodem starosta podal zprávu o odstoupení Ing. Moniky Bervidové z funkce člena zastupitelstva obce a předsedy finančního výboru. ZO toto bere na vědomí.

Ad.2) Přítomní z řad zastupitelů dle prezenční listiny: Mgr. Roman Kvasnička, Miroslava Rázková, Eva Vodová, Luboš Pešek, Libor Vavřinka

Nepřítomni:Iva Dmejchalová, JUDr Svatopluk Muzikant - omluveni

Starosta obce konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a tudíž jsou zastupitelé schopní usnášení.

 

Ad.3)  Následovala volba zapisovatele. Navržena Eva Vodová - schváleno jednomyslně.

Za ověřovatele byli navrženi: Miroslava Rázková, Libor Vavřinka - schváleno jednomyslně.

Do návrhové komise byli navrženi a jednomyslně schváleni Mgr. Roman Kvasnička a Luboš Pešek.

 

Ad.4)  Následovalo přečtení programu zasedání a tento byl odsouhlasen.

 

Ad.5) K zápisu ze 6.11.08  nebyly  vzneseny žádné připomínky a zápis se tímto  stal právoplatným.

 

Ad.6) Starosta konstatoval, že úkoly vzešlé z minulého zasedání byly splněny.

 

Ad.7) Po seznámení ZO se stanoviskem zpracovatele územního plánu obce ZO uděluje vyjímku ze stavební uzávěry č. 19 Ivě Krištofíkové pro stavbu rodinného domku vedle dosud stojícího domu čp. 21. Schváleno jednomyslně.

 

Ad.8) Ing. arch. Křelina se neztotožňuje se záměrem firmy Coning vybudovat solární park a jako hlavní důvod  nesouhlasu uvádí umístění a tvar solárního parku.

Fa Coning pro svoji variantu argumentuje zajištěnou dostupností z cesty od Librantic, existencí vedení vysokého napětí na vybrané lokalitě, jeden vlastník pozemku, návaznost na průmyslovou zónu a vhodný sklon lokality na jižní stranu.

 

ZO uděluje f. Coning s.r.o. se sílem Karla IV. 430,Hradec Králové 2  vyjímku ze stavební uzávěry č. 20 pro  stavbu Solární park Divec na p. č. 145/31, 145/30, 145/43, 145/46, 116/2, 145/48, 117 vše v k.ú. a obci Divec, za podmínky, že žadatel dodá ZO veřejný příslib, v němž se zaváže, dodávat přímo pro obec  a její obyvatele Zelenou elektřinu za velkoobchodní cenu, od data zprovoznění, na základě uzavřených smluvních vztahů.

 

Ad.9)  ZO po odloženém projednání vyhlášky o ochraně nočního klidu z důvodu úpravy textu vyhlášky jednomyslně schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Divec č.02/2008 o ochraně nočního klidu. 

Ad.10)  Do doby schválení rozpočtu obce pro rok 2009 se bude financování obce řídit podle zák. č. 250/2002 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtovým provizoriem. Starosta doporučil zastupitelstvu obce Divec schválit rozpočtové provizorium na dobu 1. měsíce roku 2009. Příjmy 131.160,- Kč/měsíc, výdaje 131.160,- Kč/měsíc.

Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové provizorium na dobu 1. měsíce roku 2009 – příjmy 131.160,- Kč/měsíc, výdaje 131.160,- Kč/ měsíc.

Rozpočtové provizorium je účinné od 1. 1. 2009 do doby schválení rozpočtu na rok 2009.       1) Obec hradí jen nejnutnější výdaje zabezpečující provoz OÚ a obce, přičemž dbá na hospodárné a efektivní nakládání s rozpočtovými prostředky.

2) Obec hradí závazky z již uzavřených smluv.

3) Případné výdaje přesahující nejnutnější výdaje musí odsouhlasit ZO.

Jednomyslně schváleno.

Po schválení rozpočtu pro rok 2009 se příjmy a výdaje rozpočtového provizoria stávají příjmy a výdaji rozpočtu na rok 2009.

 Návrh rozpočtu bude zveřejněn po dobu 15 dnů na úřední desce a pokud nebudou vzneseny žádné připomínky, bude schválen na lednovém zasedání v roce 2009. 

Ad.11)  Složením mandátu slečny Ing. Bervidové se uvolnila pozice předsedy finančního výboru.

Starosta na tuto pozici navrhuje p. Libora Vavřinku.

Návrh usnesení: ZO schvaluje za předsedu finančního výboru pana Libora Vavřinku. 4 pro, 1se zdržel.

ZO ukládá Finančnímu výboru spolu s účetní a starostou obce připravit zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2008 a předložit ji zastupitelstvu obce ke schválení v lednu r. 2009.  Přípravu na přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 zajistí finanční výbor spolu s účetní a starostou. Termín přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 se bude konat koncem měsíce dubna roku 2009. 

Dále byla ustanovena Inventarizační komisi ve složení:

Eva Vodová, Monika Bervidová, Libor Vavřinka – jednomyslně schváleno.

Starosta ukládá předsedovi Finančního výboru zpracovat metodický postup inventarizace za rok 2008 (rozsah, termíny….) dle platných směrnic.

Ad.12) Zastupitel pan Libor Vavřinka požádal z důvodu jeho nepřítomnosti na minulém zasedání  o jednání ve věci zrušení vyhlášky o dani z nemovitosti schválením nové zrušující vyhlášky. ZO by mělo novou úpravu schválit až s platností od roku 2010 a podrobit schvalovací proces širší debatě o jejím rozsahu a potřebě. Poté bylo přistoupeno k hlasování o schválení obecně závazné vyhlášky obce Divec č. 3/2008 o zrušení vyhlášky daně z nemovitostí č. 1/2008. Hlasování 4 pro, 1 se zdržel hlasování.

 

Žádost pana Eliáše o odkoupení částí parcel 360/1 a 336/1 v k.ú. a obci Divec  v majetku obce za účelem srovnání hranic pozemku žadatele v linii se sousedem panem Hájkem. ZO tuto žádost postupuje výboru pro územní plánování a výstavbu k vyjádření.

 
Starosta informoval o obdržení návrhu dopravní obslužnosti obce MHD (linka č. 5). Návrh obsahuje protažení linky pouze v brzkých ranních hodinách z Divce do THD 4:29, 4:53, 5:13, 6:28, 7:24, 8:50. Spoje z THD do Divce 8:16.
Bohužel pro odpolední část dne není v silách DP zajistit bez potřeby dalšího vozu linku 5, ale lze udělat spojení mezi Divcem a točnou Cihelna v 13:20, 14:05, 16:20, 17:50 a obráceně - tj. mezi točnou Cihelna a Divce v 13:10, 13:50, 16:05, 17:35.

Za uvedené spoje by DP žádal spoluúčast obce ve výši 690 000 Kč za rok, za předpokladu pěti platících cestujících v každém spoji. Tento návrh je pouze orientační k další diskusi. Starosta bude dál jednat s DP o vhodnější variantě zejména večerní spoje.

 

ZO pověřuje paní Rázkovou vypsat poptávkové řízení na realizaci plynu.

Případná mandátní smlouva bude řešena po informativní schůzce, na které se mohou občané dozvědět o výhodách i záporech současně zvažovaných zdrojů tepla – Biomasa a plyn. Schůzka by se měl uskutečnit v první polovině roku 2009 v prostorách jídelny společnosti SV metal. Z této schůzky by mělo vzejít konečné řešení zdroje tepla v obci.

 

Ad.13)  Návrh usnesení

ZO bere na vědomí odstoupení Ing. Moniky Bervidové z funkce člena zastupitelstva obce a předsedy finančního výboru.

 

ZO uděluje vyjímku ze stavební uzávěry č. 19 Ivě Krištofíkové pro stavbu rodinného domku vedle dosud stojícího domu čp. 21.

 

ZO schvaluje f. Coning s.r.o. se sílem Karla IV. 430,Hradec Králové 2 udělení vyjímky ze stavební uzávěry č. 20 pro stavbu Solární park Divec na p. č. 145/31, 145/30, 145/43, 145/46, 116/2, 145/48, 117 vše v k.ú. a obci Divec, za podmínky, že žadatel dodá ZO veřejný příslib, v němž se zaváže, dodávat přímo pro obec  a její obyvatele Zelenou elektřinu za velkoobchodní cenu, od data zprovoznění, na základě uzavřených smluvních vztahů.

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Divec č.02/2008 o ochraně nočního klidu. 

 

Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové provizorium na dobu 1. měsíce roku 2009 – příjmy 131.160,- Kč/měsíc, výdaje 131.160,- Kč/ měsíc.

Rozpočtové provizorium je účinné od 1. 1. 2009 do doby schválení rozpočtu na rok 2009.       1) Obec hradí jen nejnutnější výdaje zabezpečující provoz OÚ a obce, přičemž dbá na hospodárné a efektivní nakládání s rozpočtovými prostředky.

2) Obec hradí závazky z již uzavřených smluv.

3) Případné výdaje přesahující nejnutnější výdaje musí odsouhlasit ZO.

 

ZO schvaluje za předsedu finančního výboru pana Libora Vavřinku.

 

ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Divec č. 3/2008 o zrušení vyhlášky o dani z nemovitostí č. 1/2008.

 

ZO pověřuje paní Rázkovou vypsat poptávkové řízení na realizaci plynu.

 

Ad.14.) Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a jednání  ukončil ve 21,03 hodin.  

  

Zapisovatel:

Eva Vodová……………………………………………………

Ověřovatelé:

Miroslava Rázková……………………………………………..

Libor Vavřinka………………………………………………….

 

Starosta: