Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Usnesení z prosincového zasedání ZO

U S N E S E N Í

 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Diveckonaného dne 11. 12. 2008 ZO schvaluje  Usnesení č. 44/2008: ZO schvaluje udělení vyjímky ze stavební uzávěry č. 19 Ivě Krištofíkové pro stavbu rodinného domku vedle dosud stojícího domu čp. 21. Usnesení č. 45/2008: ZO schvaluje f. Coning s.r.o. se sílem Karla IV. 430,Hradec Králové 2 udělení vyjímky ze stavební uzávěry č. 20 pro stavbu Solární park Divec na p. č. 145/31, 145/30, 145/43, 145/46, 116/2, 145/48, 117 vše v k.ú. a obci Divec, za podmínky, že žadatel dodá ZO veřejný příslib, v němž se zaváže, dodávat přímo pro obec  a její obyvatele Zelenou elektřinu za velkoobchodní cenu, od data zprovoznění, na základě uzavřených smluvních vztahů. Usnesení č. 46/2008: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Divec č.02/2008 o ochraně nočního klidu.   

Usnesení č. 47/2008: ZO schvaluje rozpočtové provizorium na dobu 1. měsíce roku 2009 – příjmy 131.160,- Kč/měsíc, výdaje 131.160,- Kč/ měsíc.

Rozpočtové provizorium je účinné od 1. 1. 2009 do doby schválení rozpočtu na rok 2009.

1) Obec hradí jen nejnutnější výdaje zabezpečující provoz OÚ a obce, přičemž dbá na hospodárné a efektivní nakládání s rozpočtovými prostředky.

2) Obec hradí závazky z již uzavřených smluv.

3) Případné výdaje přesahující nejnutnější výdaje musí odsouhlasit ZO.

 Usnesení č. 48/2008: ZO schvaluje za předsedu finančního výboru pana Libora Vavřinku. 

Usnesení č. 49/2008: ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Divec č. 3/2008 o zrušení obecně závazné vyhlášky o dani z nemovitostí č. 1/2008.

 ZO bere na vědomí 

Usnesení č. 50/2008: ZO bere na vědomí odstoupení Ing. Moniky Bervidové z funkce člena zastupitelstva obce a předsedy finančního výboru.

 ZO pověřuje 

Usnesení č. 51/2008: ZO pověřuje paní Rázkovou vypsáním poptávkového řízení na realizaci plynu.

    ……………………………….                   ………………………………                   místostarosta obce                                               starosta obce