Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Zápis z lednového zasedání

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 15.1.2009

 

 

Program zasedání:

 

01)Uvítání

02)Prezence a kontrola usnášeníschopnosti

03)Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise

04)Schválení programu zasedání

05)Schválení zápisu z minulého zasedání

06)Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

07) ÚPO a stavební uzávěra

08) Zdroj tepla obce

09)Nabídka odkoupení pozemku za OÚ

10)Rozpočet obce na rok 2009

11)Různé

12)Návrh usnesení

13)Závěr

 

 

Přítomni:

Roman Kvasnička, pí. Rázková, Luboš Pešek, Eva Vodová, Iva Dmejchalová, Svatopluk Muzikant

Nepřítomni : Libor Vavřinka (omluven)

 

Veřejné zasedání ZO Divec zahájil v 18.05 hodin p. starosta, který zasedání řídil. Zapisovatelem jednomyslně zvolen p. Muzikant, ověřovatelkami zápisu byly jednomyslně zvoleny pí. Dmejchalová a Vodová a členy návrhové komise byli zvoleni jednomyslně pí. Rázková a p. Pešek.

Jednomyslně byl rovněž schválen návrh programu veřejného zasedání. Tolik body programu zasedání 01) – 04).

 

Ad 5) Schválen jednomyslně zápis z minulého veřejného zasedání zastupitelstva obce, který se tímto stal právoplatným.

 

Ad 6) Provedena kontrola plnění usnesení z minulého zasedání po jednotlivých bodech - bez připomínek.

 

Ad 07) ÚPO: Přednesena podstatná část dopisu Ing. arch. Křeliny a zejména pak jeho výhrady k výjimkám uděleným zastupitelstvem obce včetně projektu solárního parku v místě, které nelze z hlediska autora ÚPO akceptovat a navrhl tak náhradní řešení, které by mělo být v souladu s koncepcí územního plánu jako celku. K tomu se žadatel o výjimku rovněž vyjádřil a uvedl, že argumentace ohledně vynětí ze ZPF je přinejmenším zavádějící. Předmětné pozemky budou nadále zemědělsky využívány – jako pastvina. Navíc velikost plochy pro vynětí ze ZPF je věcí dohody investora a DOSS, nikoli věcí zpracovatele ÚPD a v situaci, kdy obec nemá schválený ÚPO lze v tomto území tento záměr aktuálně realizovat. V opačném případě by udělená výjimka ze stavební uzávěry postrádala významu.

 

Po připomínce pí Bartesové, proč není stále u konce schvalovací proces ÚPO byla místostarostka zaúkolována, aby zjistila aktuální stav a příčinu. Za tímto účelem by měla kontaktovat autora ÚPO a hradecký magistrát, konkrétně p. Huška s cílem urychleného dokončení ÚPO. Dále k označení příčin současného neuspokojivého stavu, a pokud jsou mimo obec a mimo autora ÚPO (jako např. nesoulad s ÚP vyššího územně správního celku - viz přeložka silnice č. I/11) tlačit na příslušné orgány, aby tyto průtahy nebyly na úkor obce.

 

Závěrem bylo hlasováno k výjimce udělené firmě Coning s.r.o., neboť ta jak přislíbila, následně nesplnila podmínku danou této firmě při podmíněném udělení výjimky ze stavební uzávěry. Zastupitelstvo se tímto usneslo na zrušení udělené výjimky ze stavební uzávěry z důvodu nesplnění podmínky pro její udělení. (viz usnesení č. 45/2008). Schváleno jednomyslně.

 

Žádost pana Eliáše o odkoupení části pozemkových parcel č. 360/1 a č. 336/1 za účelem zarovnání pozemkové hranice. Zastupitelstvo i výbor pro územní plánování a výstavbu tuto žádost doporučuje konzultovat se zpracovatelem ÚPO, neboť jde o území, které je již dle zpracované územně plánovací dokumentace prostorově řešeno. Jak výbor tak zastupitelstvo v případě souhlasu zpracovatele s vyhověním žádosti souhlasí.

 

Ad 08) Po stručném shrnutí uskutečněného setkání občanů ve věci zdroje tepla obce v jídelně společnosti SV metal starostou, proběhla diskuse ohledně dalšího postupu obce.

Vznesen požadavek na provedení průzkumu zájmu občanů ohledně budoucího zdroje tepla a v případě převažujícího zájmu se následně ubírat touto cestou. Tohoto úkolu by se měla ujmout konkrétní osoba a obejít všechny domy a zjistit potřebné informace. V této souvislosti byl dán úkol starostovi, aby v krátké době zaslal písemnou žádost Ing. Kottnauerovi o cenovou nabídku projektu na vytápění obce biomasou a zaslání formuláře pro předběžnou žádost o dotace na tento projekt.

 

Ad 09) Starosta obeznámil přítomné s možností odkoupení pozemku za OÚ pro budoucí využití sociální vybaveností. Po debatě byl učiněn závěr, že by obec měla vstoupit do jednání s vlastníky pozemku č.p. 74/1 s cílem odkupu pozemku sousedícího se stávajícím objektem OÚ pro potřebu budoucího rozvoje. Cena k jednání je cca 200- 250,- Kč/m2. ZO ukládá starostovi vstoupit v jednání s vlastníky pozemkové parcely č. 74/1 v k.ú. a obci Divec a podat do příštího veřejného zasedání ZO informaci o výsledku jednání ve věci odkoupení výše uvedeného pozemku.

 

Ad 10) V rámci projednání rozpočtu obce na rok 2009 došlo k úpravě některých položek. Změny vyplynuly z aktuálních informací, které ZO nemělo před ukončením roku 2008 (zůstatek na účtu obce k 31.12.) a z připomínek během diskuse. Po této úpravě byl rozpočet obce na rok 2009 jednomyslně schválen. Zveřejněn bude na stránkách obce v sekci rozpočty. K dotazu pana Macha, proč není v rozpočtu počítáno s financováním MHD do obce starosta odpověděl, že z jednání na dopravním podniku není doposud požadovaný výstup – navržení protažení linky č. 5 i ve večerních hodinách. Není proto známa částka k financování a dále je nutné řešit zastávky a prostor k otáčení autobusů. Pokud by byly tyto věci dořešeny a obec by měla služeb MHD využívat, udělá se pro tento účel odpovídající rozpočtová změna.

 

Ad 11) V bodě různé nebylo nic diskutováno.

 

12)Návrh usnesení

 

Zastupitelstvo se usneslo na zrušení udělené výjimky ze stavební uzávěry z důvodu nesplnění podmínky pro její udělení. (viz usnesení č. 45/2008). Schváleno jednomyslně.

 

Zastupitelstvo ukládá starostovi, aby v krátké době zaslal písemnou žádost Ing. Kottnauerovi o cenovou nabídku projektu na vytápění obce biomasou a zaslání formuláře pro předběžnou žádost o dotace na tento projekt

 

ZO ukládá starostovi vstoupit v jednání s vlastníky pozemkové parcely č. 74/1 v k.ú. a obci Divec a podat do příštího veřejného zasedání ZO informaci o výsledku jednání ve věci odkoupení výše uvedeného pozemku.

 

ZO schvaluje rozpočet obce Divec na rok 2009.

 

13) Závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce učinil v 19.50 hodin pan starosta.

 

 

Zapisovatel: JUDr. Svatopluk Muzikant

ověřovatelé: Iva Dmejchalová

Eva Vodová

 

Strarosta: Mgr. Roman Kvasnička