Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Ustavující zasedání zastupitelstva ze dne 2.11.2006

Program zasedání na den 2.11.2006

1. uvítání

2. zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu

3. seznámení s výsledky voleb

4. složení slibu

5. volba starosty a místostarosty

6. zřízení finančního a kontrolního výboru, volba předsedů těchto výborů, zřízení výboru pro územní plánování a výstavbu a volba předsedy tohoto výboru

7. schválení jednacího řádu

8. schválení odměn

9. stanovení náhrad výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce (§ 71)

10. harmonogram zasedání obecního zastupitelstva

11. různé

12. návrh usnesení

13. závěr

Přítomni: Na ustavující zasedání se dostavilo všech devět zvolených členů zastupitelstva, jako přítomní z řad občanů se dostavili rovněž: Brát Petr, Josef Gočál, Marta Grandová, Miroslav Tajbr, Zdenek Franc, Ing. Jiří Briestenský, Ing. Roman Hrnčíř, Hana Fátorová a dosavadní starostka Miroslava Rázková.


Ad 1) Uvítání provedla pí Rázková jako minulá starostka a po dohodě členů OZ předala řízení úvodního zasedání Mgr. Romanu Kvasničkovi.

Ad 2) Návrh na zapisovatele - p. Brát Petr - schváleno všemi hlasy

Ověřovatelé zápisu- Ing. Muzikant – schváleno všemi hlasy

pí Iva Dmejchalová – schváleno všemi hlasy

Ad 3) Seznámení s výsledky voleb provedl Mgr. Roman Kvasnička - 3 volební strany –sdružení nezávislých kandidátů „Za Divec krásnější“, celkem 9 kandidátů, sdružení nezávislých kandidátů „Pro Divec 2010“, celkem 9 kandidátů a KDU-ČSL celkem 4 kandidáty. 111 zapsaných voličů, vydaných obálek 92, tj. volební účast 82,88% .Zvoleno bylo 7 kandidátů SNK „Za Divec krásnější“ a 2 kandidáti SNK „Pro Divec 2010„ tj. 9. Tímto zvoleným kandidátům vznikl mandát člena obecního zastupitelstva obce Divec. Toto je možno ověřit z předané dokumentace k volbám.

Ad 4) Složení slibu – text slibu přečetl Mgr. Roman Kvasnička a jako první zákonným způsobem tento složil. Následovali ostatní členové obecního zastupitelstva, rovněž všichni slib bez výhrad složili. Složení slibu následně všichni členové OZ stvrdili svým podpisem.

Ad 5) Volba starosty a místostarosty.

Na funkci starosty byl stranou „Za Divec krásnější“ navržen Mgr. Roman Kvasnička, stranou „Pro Divec 2010“ byla navržena pí Dmejchalová.

 

Protože pí Dmejchalová odmítla s poděkováním kandidovat na funkci, bylo hlasováno na funkci starosty obce Divec o Mgr.Kvasničkovi – hlasováno veřejně , schválen sedmi hlasy, dva hlasy proti.

Na funkci místostarosty obce Divec byl navržen Ing. Robert Bezr - hlasováno veřejně, schválen všemi hlasy.

Ad 6) Zřízení finančního a kontrolního výboru, a volba předsedů. Zřízení výboru pro územní plánování a výstavbu a volba jeho předsedy

OZ zřizuje kontrolní a finanční výbor a výbor pro územní plánování a výstavbu. Náplň práce bude stanovena na základě návrhů jednotlivých předsedů na příštím zasedání OZ.

Do funkce předsedy finančního výboru navržena a hlasováním (8 pro, 0 proti, zdržel se 1) zvolena Ing. Monika Bervidová. Do funkci předsedy kontrolního výboru navržen a hlasováním zvolen (7 pro,1 proti, zdržel se 1) JUDr. Muzikant. Do funkce předsedy výboru pro územní plánování a výstavbu byl navržen a zvolen (pro 8, zdržel se 1) Ing. Bezr.

Výbory budou doplněny zájemci z řad občanů.

OZ se tímto obrací na občany, kteří mají zájem o práci ve výše uvedených výborec, aby svůj zájem sdělili nejpozději do termínu příštího veřejného zasedání (7.12.2006) jednotlivým předsedům či přímo na obecní úřad.

Ad 7) Schválení jednacího řádu OZ.

OZ schválilo beze změn jednací řád, podle něhož postupovalo minulé zastupitelstvo.

Ad 8) Stanovení odměn funkcionářů obce.

Odměny budou stanoveny na dalším zasedání OZ, aby se všichni členové OZ mohli seznámit se stavem u minulého zastupitelstva obce.

Ad 9) Stanovení náhrad výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce § 71 odst.4

Toto ustanovení se týká těch členů OZ, kteří nejsou v zaměstnaneckém či služebním poměru (tam ze zákona obec refunduje mzdu zaměstnavateli), tj. OSVČ.

Zastupitelstvo se k tomuto bodu vyjádří na příštím zasedání zastupitelstva.

Ad 10) Stanovení harmonogramu veřejných zasedání obecního zastupitelstva.

Hlasováním bylo rozhodnuto o četnosti zasedání obecního zastupitelstva, a to 1x měsíčně vždy 1. čtvrtek v měsíci, od 18.00 hodin v budově obecního úřadu Divec. Úřední hodiny beze změny, tj. každý čtvrtek od 17.00 – 19.00 hod.

Ad 11) Různé

-Všemi zastupiteli bylo vysloveno poděkování dosavadní starostce pí Rázkové za obětavou činnost a práci pro obec Divec. Stejně tak bylo poděkováno všem bývalým zastupitelům.

- Členové zastupitelstva se navzájem jednotlivě představili.

- Bylo rozhodnuto o předání agendy OÚ tak, že první část předání bude uskutečněna po skončení ustavujícího zasedání a dále dle dohody. Předání provedou za minulé zastupitelstvo pí. Rázková a p. Mach, za nové zastupitelstvo starosta Mgr. Kvasnička, Ing. Bezr a Ing. Bervidová.

- Bylo rozhodnuto a hlasováním (pro 7, zdrželi se 2) schváleno dispoziční právo k účtu obce pro starostu Mgr. Romana Kvasničku a Ing. Moniku Bervidovou.

- Zastupitelstvo bylo informováno o firmě p. Macha zpracovávající účetnictví obce. Smlouva s touto firmou je na dobu určitou do konce roku 2006.

- OZ pověřilo Ing. Bezra k jednání s budoucím možným zpracovatelem územního plánu obce a jednání s Ing. Uhlířem a Ing. Křelinou.

- Pan Briestenský vznesl dotaz na stav jeho nabídky na převod kanalizace v nové zástavbě na obec, Ing. Bezr slíbil tuto problematiku nastudovat a seznámit p. Briestenského se situací.

 

OZ projednalo a hlasováním jednomyslně schválilo žádost Lesů ČR o umožnění skládkování dřevní hmoty na parcele č. parc. 215, která je v majetku obce Divec. OZ pověřilo starostu obce Mgr. Kvasničku o tomto rozhodnutí informovat žadatele.


Ad 12) návrh usnesení:

OZ bere na vědomí:

1) informaci o výsledku voleb do obecníhozastupitelstva obce Divec konaných dne 20 -21.10.2006 a dále OZ provedlo kontrolu osvědčení jednotlivých zvolených členů zastupitelstva

OZ v duchu zákona o obcích složilo předepsaným způsobem slib.


OZ zřizuje:

1) výbor finanční a kontrolní

2) výbor pro územní plánování a výstavbu


OZ schvaluje:

1) Mgr. Kvasničku do funkce starosty obce Divec

2) Ing. Bezra do funkce místostarosty obce Divec

3) Ing. Bervidovou do funkce předsedy finančního výboru

4) JUDr. Muzikanta do funkce předsedy kontrolního výboru

5) Ing. Bezra do funkce předsedy výbor pro územní plánování a výstavbu

6) platnost dosavadního jednacího řádu obecního zastupitelstva

7) úřední hodiny obecního úřadu ve stávající podobě od 17.00 do 19.00 každý čvrtek

8) harmonogram pravidelných veřejných zasedání obecního zastupitelstva pro nové volební období na každý 1. čtvrtek v měsíci od 18.00 hodin

OZ pověřuje:

Ing. Bezra jednáním s budoucím možným zpracovatelem územního plánu obce


Ad13) Zasedání bylo ukončeno v 21.14hod.


Zapisovatel: Petr Brát …………………………….

Ověřovatelé: JUDr. Muzikant …………………………….

Iva Dmejchalová …………………………….

Starosta : Mgr. Roman Kvasnička ……….……………………