Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Zápis z únorového zasedání zastupitelstva

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 5.2.2009

Program zasedání

 1. Uvítání

 2. Prezentace a kontrola usnášeníschopnosti

 3. Volba zapisovatele,ověřovatelů zápisu a návrhové komise

 4. Schválení programu zasedání

 5. Schválení zápisu z minulého zasedání

 6. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

 7. ÚPO a stavební uzávěra

 8. MHD

 9. Odkoupení pozemku za OÚ

 10. Různé

 11. Návrh usnesení

 12. Závěr

Ad.1) Jednání zahájil starosta obce v 18.10 hod.,  přivítal přítomné z řad zastupitelů i občanů.   

Ad.2) Přítomní z řad zastupitelů dle prezenční listiny: Mgr. Roman Kvasnička, Eva Vodová, Iva Dmejchalová, JUDr. Svatopluk Muzikant, Libor Vavřinka

Nepřítomni: Luboš Pešek – omluven

19,18 hod. – příchod paní Miroslavy Rázkové

Starosta obce konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a tudíž jsou zastupitelé schopní usnášení.

Ad.3)  Následovala volba zapisovatele. Navržena p. Eva Vodová - schváleno jednomyslně.

Za ověřovatele byli navrženi: Iva Dmejchalová, Vavřinka Libor - schváleno jednomyslně.


Též návrhová komise ve složení Mgr. Roman Kvasnička a JUDr. Svatopluk Muzikant byla jednomyslně schválena.

Ad.4) Starosta obce přečetl plánovaný program zasedání, ten byl jednomyslně schválen bez připomínek.

Ad.5) K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky a tím se stal zápis právoplatným.

Ad.6) Starosta čtením jednotlivých usnesení minulého zasedání konstatoval, že úkoly z něho vzešlé byly splněny a věci tak v dalším řešení.

Ad.7) Fa. Coning požádala dopisem zaslaným OÚ o doručení vyjímky ze stavební uzávěry pro zamýšlený solární park, neboť splnila všechny podmínky.

ZO jednomyslně konstatovalo, že na prosincovém zasedání (11.12.2008) byla jako podmínka pro udělení vyjímky s žadatelem dohodnuto, že nejdéle do vyhotovení zápisu z lednového zasedání (11.12.2008) fa. Coning tento příslib dodá. Protože se tak nestalo ani do lednového zasedání (15.1.2009) rozhodlo ZO o zrušení vyjímky z důvodu nesplnění podmínky pro její udělení. Jak zastupitelé tak občané veřejnost, kteří byli přítomni na prosincovém zasedání se jednomyslně shodli, že jako lhůta bylo s konečnou platností domluveno 10 dnů – do vyhotovení zápisu, a to i přes návrh žadatele, že bude schopen požadované dodat i druhý den. Neobstojí pak tvrzení žadatele, že čekal na zveřejnění zápisu a tam, když nebylo ustanovení o termínu, s dodáním příslibu nespěchal. Pro informaci bylo pak dodáno, že příslib byl předložen až 29. 1. 2009. Za tohoto stavu lze žadateli v případě trvání jeho zájmu doporučit pouze podání nové žádosti o udělení vyjímky. V tomto duchu odpoví starosta písemně žadateli a podá zprávu Ing. Arch. Křelinovi.

Žádost pana Eliáše – ZO čeká na vyjádření Ing. arch. Křeliny.

Ad.8) Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem autobusových spojů MHD a čeká od DPMHK doplnění ceny za tyto spoje.

spoje z Divce    spoje z terminálu HD

4:29

4:53

5:13

6:38                6:28

7:15

8:10                8:45

12:51              13:27

13:43              14:20

15:05              15:42

15:46              16:34

16:37              17:16

17:19              17:58

18:38              19:13

20:08              20:40

22:14              22:45

Starosta obce vypracuje dotazník pro občany, ke zjištění potřeb a preference spojů jednotlivých občanů. Z dotazníků budou potom vybrány nejžádanější spoje a dojde ke konkretizaci jízdního řádu.

Dotazník starosta vyhotoví do 14 dnů od zveřejnění zápisu. Poté bude dotazník distribuován do poštovních schránek občanů.

Ad.9) ZO zveřejňuje záměr obce odkoupit parcelu č. 74/1 a č. 74/3 v k.ú. a obci Divec za navrhovanou cenu 250 kč/m2. Forma úhrady po dohodě s vlastníkem bude provedena ve dvou splátkách (rok. 2009, 2010). Schváleno jednomyslně.

V této souvislosti je potřeba na příštím zasedání provést změnu v rozpočtu obce.

Ad.10) Starosta obce přečetl dvě cenové nabídky týkající se přechodného dopravního značení v obci (ulice Nová, Severní, Solná, Třešňová do doby kolaudace). TS HK a Dopravní značení INKA. Po zhodnocení nabídek doporučeno oslovit společnost Inka ohledně úpravy jedné položky cenové nabídky a v případě vstřícnosti objednat zhotovení dopravního značení. 

Ad.11) Návrh usnesení

 • ZO zveřejňuje záměr obce odkoupit parcelu č. 74/1 a č. 74/3 v k.ú. a obci Divec za navrhovanou cenu 250 kč/m2. Forma úhrady po dohodě s vlastníkem bude provedena ve dvou splátkách (rok. 2009, 2010).

 • ZO ukládá starostovi vypracovat odpověď na dopis od Ing. Arch. Křeliny ohledně vypracování ÚPO a dalšího osudu jeho spolupráce s obcí.

 • ZO ukládá starostovi vyhotovit odpověď spol. Coning ve věci žádosti o doručení vyjímky ze stavební uzávěry.

 • ZO v zájmu urychlení schválení ÚPO ukládá místostarostce paní Miroslavě Rázkové podat na příštím zastupitelstvu zprávu o výsledku jednání se zpracovatelem ÚPO.

Ad.12) Starosta obce ve 20,07 hod. poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil.

Zapisovatel:

Eva Vodová ……………………………

Ověřovatelé:

Iva Dmejchalová ……………………………

Libor Vavřinka….…………………………………


Starosta: Mgr. Roman Kvasnička .……….………………