Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Zápis ze zasedání ZO ze dne 12.3.2009

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 12.3.2009

Program zasedání

01) Uvítání

02) Prezence a kontrola usnášeníschopnosti

03) Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise

04) Schválení programu zasedání

05) Schválení zápisu z minulého zasedání

06) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

07) ÚPO a stavební uzávěra

08) MHD

09) Odkoupení pozemků za OÚ

10) Rozpočtová změna

11) Různé

12) Návrh usnesení

13) Závěr

Zápis z minulého zasedání

Ad.)Veřejné zasedání ZO Divec zahájil starosta obce v 18.03 hodin,přivítal přítomné z řad zastupitelů i občanů.

Ad.2) Přítomni: Mgr. Roman Kvasnička, Luboš Pešek, Iva Dmejchalová, Eva Vodová, JUDr. Svatopluk Muzikant

Miroslava Rázková a Libor Vavřinka omluveni.

Ad.3) Zapisovatelem byla jednomyslně zvolena pí Eva Vodová, ověřovateli zápisu byli jednomyslně zvoleni Iva Dmejchalová a JUDr. Svatopluk Muzikant.

Návrhová komise ve složení Mgr.Roman Kvasnička a Luboš Pešek byla též jednomyslně schválena.

Ad.4) Starosta obce přečetl program zasedání a tento byl bez doplnění a připomínek jednomyslně schválen.

Ad.5) K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky a zápis se tak stal právoplatným.

Ad.6) Úkoly z usnesení č. 5, 6 a 7 z minulého zasedání byly splněny.

Úkol z usnesení č. 8. – pro paní místostarostku nebyl z důvodu její nepřítomnosti pro nemoc kontrolován. Dle telefonické informace paní místostarostky proběhne schůzka s ing. arh. Křelinou 23.3.2009.

Ad.7) ÚPO: 23.3.2009 se má uskutečnit pracovní setkání místostarostky a Ing. Arch. Křeliny o dalším postupu ve schvalovacím postupu ÚPO Divec. Informace na příštím zasedání ZO.

Solární park Divec. Fa CONING zaslala odpověď na dopis obce vysvětlující zrušení podmíněně udělené vyjímky ze stavební uzávěry. Fa Coning trvá na vyhotovení a doručení vyjímky. Starosta spolu s místostarostkou, která má na starosti agendu ÚPO a stavební uzávěry, vyhotoví písemnou odpověď.

Ad.8) MHD – z 60 dotazníků vhozených do schránek občanů se na obecní úřad vrátilo 33 ks. ZO vybralo pro začátek dle nejčetnějších preferencí z vrácených dotazníků konkrétní spoje z terminálu do Divce a zpět. Od DPMHK bude zastupitelstvo požadovat cenovou nabídku na tyto vybrané spoje. DPMHK s touto žádostí osloví starosta.

Vybrané spoje z Terminálu HD všední den: 6.38, 15.46, 17.19, 18.38, 22.40

sobota, neděle svátky: 6.38, 18.38, 22.40

Vybrané spoje z Divce všední den: 7.15, 16.34, 17.58, 19.13, 23.11

sobota, neděle svátky: 7.15, 19.13, 23.11

K cenové nabídce na točnu MHD a dokončení ulice V Chatkách, kterou dodala místostarostka, bylo jak přítomnými hosty, tak zastupiteli doporučeno, aby se oslovilo ještě několik dalších projektantů k porovnání ceny. Doporučeno oslovit i Ing. Dolejšího z obce.

Ad.9) Koupě pozemků č. 74/1 a 74/3 – navazuje na usnesení z minulého zastupitelstva – záměr obce koupit výše uvedené pozemky byl vyvěšen na úřední desce po dobu stanovenou zákonem.

Usnesení:Zastupitelstvo obce Divec schvaluje koupi pozemku parcelní číslo 74/1, zahrada o výměře 991 m2 a pozemku parcelní číslo 74/3, zahrada o výměře 118 m2 vše v obci a katastrálním území Divec od vlastníků Miluška Ehlová, Jiří Horák, Květuše Marková, Miluška Švandrlíková za kupní cenu 250,- Kč/m2 s formou úhrady kupní ceny ve dvou splátkách (rok 2009 první polovina, rok 2010 druhá polovina kupní ceny). Úkon splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb. v pl. znění. Schváleno jednomyslně.

Ad.10) Rozpočtová změna: Starosta navrhl doplnění rozpočtu obce pro rok 2009 ve výdajích o paragraf 6171 položka 6130 s názvem nákup pozemků 74/1 a 74/3 v částce 138.625,- Kč. Dále v této souvislosti navrhl starosta upravit – ponížit ve výdajích paragraf 3633 položku 6121 – zdroj tepla obce na částku 1.390.095,- Kč z původní 1.528.720,- Kč.

ZO schvaluje rozpočtovou změnu č.1/2009 – jednomyslně.

Ad.11) Paní Fátorová vyjádřila svoji nespokojenost s přesunutím březnového zasedání ZO z prvního čtvrtka na druhý. Zastupitelé vysvětlili, že přesunutí, bylo předem odsouhlaseno a více než 7 dní před prvním čtvrtkem v měsíci zveřejněno. Důvodem byla účast starosty na informativní schůzce ohledně možné dotace na zařízení „eGovernment – Czech POINT“ ve výši cca 80.000,- Kč. Jedná se o financování pořízení počítačového vybavení včetně SW.

Předseda kontrolního výboru informoval, že kontrolou úhrady poplatků ze psů bylo zjištěno, že Czokovi nezaplatili poplatek ze psa za rok 2008. ZO ukládá starostovi obce obeslat Czokovi písemnou výzvou k zaplacení poplatku ze psů, když na ústní výzvy nereagují. V případě nezaplacení poplatku bude záležitost postoupena MMHK k přestupkové komisi.

Pan Slanina vznesl prostřednictvím pana Peška dotaz ohledně možného provozování hospody v obci Divec. Starosta obce projedná záležitost se zájemcem, o kterém pan Slanina informoval.

Pan Franc spolu s panem Kudrnou reklamují nekvalitní zemní práce a terénní úpravy po přeložce NN v prostoru cesty ke Kudrnom. Starosta v této věci již vyzval zhotovitele ke zjednání nápravy. Informace na dalším zasedání.

V souvislosti s plněním povinností vyplývajících ze zákona č. 300/2008 Sb.,o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů viz výše zmiňovaný „eGovernment – Czech POINT“ zastupitelstvo jednomyslně schvaluje Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace dotace v rámci Integrobvaného operačního programu, prioritní osa 2, oblast intervence 2.1. v rámci výzvy č. 02 „eGovernment v obcích – Czech POINT“.

Ad.12) Návrh usnesení

ZO Divec schvaluje koupi pozemku parcelní číslo 74/1, zahrada o výměře 991 m2 a pozemku parcelní číslo 74/3, zahrada o výměře 118 m2 vše v obci a katastrálním území Divec od vlastníků Miluška Ehlová, Jiří Horák, Květuše Marková, Miluška Švandrlíková za kupní cenu 250,- Kč/m2 s formou úhrady kupní ceny ve dvou splátkách (rok 2009 první polovina, rok 2010 druhá polovina kupní ceny). Úkon splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb. v pl. znění.

ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2009

ZO ukládá starostovi obce obeslat Czokovi písemnou výzvou k zaplacení poplatku ze psů

ZO schvaluje Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace dotace v rámci Integrobvaného operačního programu, prioritní osa 2, oblast intervence 2.1. v rámci výzvy č. 02 „eGovernment v obcích – Czech POINT“

Ad.13) Starosta obce ukončil zasedání v 19,29 hodin a poděkoval všem přítomným za účast.

Zapisovatel: Eva Vodová

ověřovatelé: Iva Dmejchalová

JUDr. Svatopluk Muzikant

Strarosta: Mgr. Roman Kvasnička