Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Usnesení z březnového zasedání 2009

U S N E S E N Í

 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Diveckonaného dne 12. 3. 2009  ZO ukládá Usnesení č. 09/2009: ZO ukládá starostovi obce obeslat Czokovi písemnou výzvou k zaplacení poplatku ze psů  ZO Schvaluje Usnesení č. 10/2009:   ZO Divec schvaluje koupi pozemku parcelní číslo 74/1, zahrada o výměře 991 m2  a pozemku parcelní číslo 74/3, zahrada o výměře 118 m2 vše v obci a katastrálním území Divec od vlastníků Miluška Ehlová, Jiří Horák, Květuše Marková, Miluška Švandrlíková za kupní cenu 250,- Kč/m2 s formou úhrady kupní ceny ve dvou splátkách (rok 2009 první polovina, rok 2010 druhá polovina kupní ceny). Úkon splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb. v pl. znění. Usnesení č. 11/2009:     ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2009 Usnesení č. 12/2009:   ZO schvaluje Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace dotace v rámci Integrobvaného operačního programu, prioritní osa 2, oblast intervence 2.1. v rámci výzvy č. 02 „eGovernment v obcích – Czech POINT“
  ……………………………….                   ………………………………                   místostarosta obce                                                starosta obce