Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Zápis z dubnového zasedání 2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 2.4.2009

Program zasedání

01) Uvítání

02) Prezence a kontrola usnášeníschopnosti

03) Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise

04) Schválení programu zasedání

05) Schválení zápisu z minulého zasedání

06) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

07) ÚPO a stavební uzávěra

08) MHD

09) Sdružení Sítě Divec

10) Různé

11) Návrh usnesen

12) Závěr

Ad1.) Veřejné zasedání ZO Divec zahájil starosta obce v 18.16 hodin a přivítal přítomné z řad zastupitelů i občanů.

Ad.2) Přítomni: Mgr. Roman Kvasnička, Luboš Pešek, Iva Dmejchalová, Eva Vodová, JUDr. Svatopluk Muzikant, Miroslava Rázková

Libor Vavřinka – omluven

Ad.3) Následovala volba zapisovatele,tím byla jednomyslně zvolena pí Eva Vodová, ověřovateli zápisu byli jednomyslně zvoleni Iva Dmejchalová,Luboš Pešek

Taktéž návrhová komise ve složení Miroslava Rázková,JUDr.Svatopluk Muzikant byla jednomyslně schválena.

Ad.4) Starosta obce přečetl navržený program zasedání. Paní Fátorová vznesla požadavek, předřadit bod 10 Různé před bod 05 Schválení zápisu z minulého zasedání. Zastupitelé vyjádřili nesouhlas s tímto návrhem a program byl schválen v původní navržené podobě.

Ad.5) K zápisu z minulého zasedání byla vznesena připomínka od paní Rázkové, proč v zápisu nebyla zmínka o přeložce NN a smlouvách s touto přeložkou spojených. Zastupitelé se shodli,že úprava zápisu není nutná, neboť k této věci nebyly při zasedání podány žádné informace a proto se stal zápis právoplatným.

Ad.6) Úkoly z usnesení č. 9. Czokovi byli obesláni doporučeným dopisem v němž byli vyzváni k zaplacení poplatku ze psa.

č.10. 9. 4. 09 proběhne schůzka starosty obce s účastníky kupní smlouvy na straně druhé, kde dojde k podepsání kupní smlouvy.

č.11. úprava rozpočtu obce pro rok 2009. Tato rozpočtová změna byla předložena účetní obce paní Kárové k zapracování.

č.12. Czech Point: Žádost o poskytnutí dotace spolu s podmínkami jejího poskytnutí předal starosta na ministerstvo ke zpracování.

Ad.7) ÚPO – Dle paní Rázkové je Ing. arch. Křelina hrubě nespokojen s prací zastupitelstva např. rozhodnutí ve věci fotovoltaické elektrárny či v postupu při udělování vyjímek ze stavební uzávěry. Při hledání příčiny nespokojenosti architekta s komunikací ze strany obce, bylo konstatováno, že za takto vzniklou situaci nese odpovědnost místostarostka, neboť jednání za obec ve věci ÚPO a stavební uzávěry převzala po svém předchůdci Ing. Bezrovi a zastupitelstvo ji k tomu pověřilo. Jako řešení se proto nabízí odvolání z funkce a převzetí této agendy jiným zastupitelem.

Jednomyslně bylo schváleno odvolání paní Miroslavy Rázkové z funkce místostarostky obce.

Na funkci místostarosty byly navrženy paní Iva Dmejchalová a paní Eva Vodová , které si mezi sebou rozdělí úkoly. Jednomyslně schváleno.

Dále bylo hlasováno o výši odměny pro každou z místostarostek. ZO schválilo odměnu místostarosty ve výši 3.500,- Kč měsíčně. Hlasovalo 5 pro, 1 se zdržel.

Starosta obce se ujme problematiky dokončení ÚPO a věcí s ním souvisejících.

Starosta obce informoval přítomné, že se zúčastní dne 9.4.2009 pracovní schůzky s pracovníky MMHK - odbor územního plánování za účasti Ing. arch. Křeliny, kde se bude společně jednat o obnovení spolupráce na dokončení územního plánu obce Divec, aby se tak zamezilo dalším zbytečným prodlevám a možných dalších nákladům. O výsledku jednání podá starosta neprodleně zprávu, aby se ve věci začalo konat.

Ad.8) Starosta obce obdržel cenovou nabídku z DPmHK, která plně odpovídá rozsahu zastupitelstvem vybraných spojů. Cena těchto vybraných spojů byla vyčíslena na 160.286,- Kč ročně při obsazenosti jednotlivých spojů minimálně 5 lidmi. V přípqadě neobsazení by se cena úměrně zvedla. S tímto souvisí rovněž zbudování točny autobusu jako předpoklad jeho zajíždění do obce. Starosta obdrží do konce dubna cenovou nabídku na točnu autobusu od firmy Novostav, kterou oslovil pan Mach. Současně starosta požádá ještě cca 3 projektanty o vypracování dalších cenových nabídek. Ing. Dolejší nabídku na zpracování projektové dokumentace z časových důvodů s poděkováním odmítl.

Ad.9) ZO se dohodlo s občanským sdružením “Sítě Divec” ohledně převodu vodovodního řádu, kanalizačního řádu a veřejného osvětlení v ulicích Severní, Solná, Nová do majetku obce, aby jej obec následně převedla na současného provozovatele. Pro tento účel bylo hlasováno o schválení záměru obce převzít tato díla formou darovací smlouvy.

Návrh usnesení: ZO zveřejňuje záměr přijmout do majetku obce od dárců sdružených v občanském sdružení s názvem “Sítě Divec” majetek v hodnotě 2 591 252,5,- Kč včetně DPH, skládající se z vodovodního a kanalizačního řádu a veřejného osvětlení v ulicích Severní, Solná a Nová. Záměr bude zveřejněn na vývěsní tabuli a internetových stránkách obce po dobu 15 dnů.

Hlasovalo pro 5, 1 se zdržel.

Ad.10) Různé Dotaz pana Macha – kdy bude proveden úklid obce – krajnice. Starosta obce odpověděl že úklid obce bude proveden v rámci obecně prospěšných prací. Věc je nyní v řešení soudu a čeká se na jeho rozhodnutí.

Starosta informoval, že pro obec zajistil v rámci projektu nádob 2009 zdarma 2 nové kontejnery – 1x na papír a 1x dělený kontejner na sklo. Jako možný prostor pro jejich umístění se nabízí stávající stanoviště před panem Machem či nové stanoviště v lokalitě ulic Severní, Solná, Nová.

Starosta obce vyzve firmu Rund k odstranění rozbitého kontejneru na plasty u OÚ.

Starosta obce zajití přistavení velkoobjemového kontejneru do obce z kraje měsíce května.

Dotaz pana Macha – kdy bude proveden úklid přístupové silnice do obce – příkopy. Platí totéž co OPP úklid obce – krajnice. Úklid okolo bývalého vojenského prostoru bude po dohodě na MMHK, které se touto problematikou již také zabývalo, řešen na základě výzvy majitele objektu.

P.Mach poukazoval na ztrátu hydrantu před Tomkovými a dotazoval, zda se provádí zkouška funkčnosti hydrantů. Starosta zjistí příčinu a zajistí nápravu vadného stavu. Na dotaz ohledně zkoušek hydrantů mu bylo panem Peškem sděleno, že tyto byly namátkově provedeny při cvičení sboru dobrovolných hasičů Divec.

SDH Divec za podpory obecního úřadu uspořádá 30. 4. 2009 pro děti Slet čarodějnic ve stejném rozsahu jako loni.

Pochvala SDH Divec za úpravu zatáčky (vymýcení náletů) u výjezdu na Černilov.

Žádost p. Eliáše o odkoupení pozemku bude projednána až po vyřešení problému s Územním plánem.

Ad.11)

Usnesení č. 13/2009: ZO odvolává paní Miroslavu Rázkovou z funkce místostarostky obce.

Usnesení č. 14/2009: ZO schvaluje na funkci místostarostů obce paní Ivu Dmejchalovou a paní Evu Vodovou.

Usnesení č.15/2009: ZO schvaluje odměnu pro každou z místostarostek ve výši 3.500,- Kč měsíčně

Usnesení č.16/2009 ZO souhlasí s cenovou nabídkou DPmHK o zajištění dopravní obslužnosti obce Divec v rozsahu jejích požadavků a pověřuje starostu obce dalším jednáním o uzavření smlouvy. (Jednání je limitováno vybudováním točny autobusu)

Usnesení č. 17/2009 ZO zveřejňuje záměr přijmout do majetku obce od dárců sdružených v občanském sdružení s názvem “Sítě Divec” majetek v hodnotě 2 591 252,5,- Kč včetně DPH, skládající se z vodovodního a kanalizačního řádu a veřejného osvětlení v ulicích Severní, Solná a Nová.

Ad. 12) Starosta obce ukončil jednání v 19,45 hodin a poděkoval všem přítomným za účast.

Zapisovatel…………………………….Eva Vodová

Ověřovatelé zápisu………………………Iva Dmejchalová

………………………..Luboš Pešk

Starosta obce ……………………….Mgr. Roman Kvasnička