Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Zápis z mimořádného zasedání duben 2009

Zápis z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 17. dubna 2009
  

Program zasedání:

 

01) Uvítání

02) Prezence a kontrola usnášeníschopnosti

03) Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise

04) Schválení programu zasedání

05) Územní plán a stavební uzávěra

06) Czech point

07) Návrh usnesení

08) Dokončení přeložky NN

09) Závěr

 

Přítomni:

Roman Kvasnička, Luboš Pešek, Eva Vodová, Iva Dmejchalová, Svatopluk Muzikant

Nepřítomni:  Libor Vavřinka, Miroslava Rázková (omluveni)

 

Jako veřejnost dále přítomni pí Bartesová, Ing. Briestenský a Ing. Hrnčíř.

 

Veřejné zasedání ZO Divec zahájil v 18.15 hodin starosta, který zasedání řídil a konstatoval, že v počtu pěti členů zastupitelstva je zastupitelstvo usnášeníschopné. Zapisovatelem jednomyslně zvolen p. Luboš Pešek, ověřovatelkami zápisu byly jednomyslně zvoleny pí. Dmejchalová a Vodová a členy návrhové komise byli zvoleni jednomyslně JUDr. Muzikant a Mgr. Kvasnička.

 

Jednomyslně byl po předřazení bodu č. 8 před bod č. 7 programu schválen programu veřejného zasedání. Tolik body programu zasedání 01) – 04).

 Ad 5) Územní plán obce a stavební uzávěra. Starosta obce informoval o uskutečněné schůzce se zpracovatelem ÚPO za účasti pracovníků MMHK,majících na starosti územní plánování, konané dne 9. 4. 2009 v budově MMHK. Na této schůzce byly diskutovány okolnosti bránící schválení ÚPO v podobě několika požadavků dotčených správy a dále též postoj zpracovatele ÚPO jako reakce na některá orgánů státní předchozí rozhodnutí zastupitelstva obce a nedostatečnou komunikaci z její strany. Jako akceptovatelný způsob obnovení efektivní spolupráce bylo zúčastněnými jednomyslně navrženo schválení, pro zpracovatele čtyř požadovaných bodů, jako jakési deklarace postoje obce pro spolupráci se zpracovatelem na dokončení ÚPO.Těmito body jsou:ZO má zájem na dokončení návrhu ÚPO v takové podobě v jaké je vypracován, tj. takový, který bude plně respektovat schválenou územní studii.
ZO nesouhlasí se záměrem FWE navrhované spol. CONING z důvodu nerespektování daných podmínek.

ZO trvá na zanesení plynu jako jediné nosné energie obce pro účely schválení ÚPO Divec.

ZO se rozhodlo, že nadále již nebude povolovat výjimky ze stavební uzávěry tzn., že další výjimky již nepřipustí.
 Tyto čtyři body zastupitelstvo jednomyslně schválilo a současně trvá na předložení pořízeného a projednaného ÚPO Divec ve lhůtě do 15. 7. 2009. Zastupitelstvo pro jednání se zpracovatelem ÚPO pověřilo starostu, který tak nahrazuje paní Rázkovou. Dle zastupitelstvo starostovi doporučilo konzultovat se zpracovatelem ÚPO plochu uvažované točny pro busMHD, zda není v rozporu s jeho představami a případně nalézt vhodné řešení jak točnu realizovat v tomto místě.  

Ad 06) Czech Point Tento bod se přesouvá na řádné květnové zastupitelstvo, kde dojde k výběru dodavatele výpočetní techniky pro zřízení kontaktního místa Czech Point. Starosta pouze ve zkratce seznámil přítomné s nabídkami.

 

Ad 07) Dokončení přeložky NN  Zastupitelstvo obce po seznámení se s návrhem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce el. energie jednomyslně odsouhlasilo její uzavření a pověřilo starostu jejím podpisem. Jedná se tak o poslední etapu celkově plánované přeložky NN a zbavení veřejného prostranství - návse betonových el. sloupů.

 

Ad 08) Návrh usnesení:

 ZO deklaruje, že má zájem na dokončení návrhu ÚPO v takové podobě v jaké je vypracován, tj. takový, který bude plně respektovat schválenou územní studii.ZO deklaruje, že nesouhlasí se záměrem FWE navrhované spol. CONING z důvodi nerespektování daných podmínek.Zo deklaruje, že trvá na zanesení plynu jako jediné nosné energie obce pro účely schválení ÚPO Divec.ZO deklaruje, že se rozhodlo nadále nepovolovat výjimky ze stavební uzávěry tzn., že další výjimky již nepřipustí. Zastupitelstvo současně trvá na předložení pořízeného a projednaného ÚPO Divec ve lhůtě do 15. 7. 2009.

ZO pověřuje starostu jednáním se zpracovatelem ÚPO Divec.

ZO schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce el. energie a pověřuje starostu jejím podpisem

 

Ad 09) Závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce učinil v 19.50 hodin pan starosta.

  

Zapisovatel: Luboš Pešek

ověřovatelé: Iva Dmejchalová

                     Eva Vodová

 

Strarosta: Mgr. Roman Kvasnička