Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Zápis z květnového zasedání ZO Divec 14.5.2009

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 14.5.09

  1. Uvítání

  2. Prezence a kontrola usnášeníschopnosti

  3. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise

  4. Schválení programu zasedání

  5. Schválení zápisu z minulého zasedání

06) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

07) ÚPO a stavební uzávěra

08) Točna MHD a ulice v Chatkách

09) Sdružení Sítě Divec

10) CzechPoint

11) Závěrečný účet obce

12) Různé

13) Návrh usnesení

14) Závěr 

Ad.1) Veřejné zasedání ZO Divec zahájil starosta obce v 18.01 hodin a přivítal přítomné z řad zastupitelů i občanů.

Ad.2) Přítomni: Mgr. Roman Kvasnička, Luboš Pešek, Iva Dmejchalová, Eva Vodová, JUDr. Svatopluk Muzikant. Starosta konstatoval,že je přítomna nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Libor Vavřinka – omluven

Miroslava Rázková - neomluvena

Ad.3) Následovala volba zapisovatele, tím byla jednomyslně zvolena pí Eva Vodová, ověřovateli zápisu byli jednomyslně zvoleni Iva Dmejchalová, JUDr. Svatopluk Muzikant

Též návrhová komise ve složení Mgr.Roman Kvasnička a Luboš Pešek byla jednomyslně zvolena a schválena.

Ad.4) Po přečtení programu zasedání byl tento bez připomínek schválen.

Ad.5) K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky a proto se stal právoplatným.

Ad.6) Zbývající nezaplacený poplatek ze psa za rok 2008 byl uhrazen.

Čištění obce – krajnic průběžně probíhá v rámci OPP.

Firma RUND byla vyzvána k odvozu rozbitého kontejneru na plasty.

Problematika odcizeného hydrantu – společnost VAK prověří situaci v obci a dodá nový hydrant. Rovněž také provede evidenci požárních hydrantů.

Oslava Čarodějnic proběhla ve stanoveném termínu a s hojnou účastí.

Ing. Arch. Křelina, PD MHD, ulice V Chatkách bude projednáno v bodě 7 a 8 schváleného programu.

Ad.7) ZO má zájem na brzkém dokončení ÚPO Divec – ing. Arch. Křelina reagoval,že termín dokončení ÚPO požadovaný obcí je nereálný a ve shodě s MMHK odborem územního plánování byl stanoven termín nový a reálný, odpovídající běhu všech potřebných lhůt a to s datem 16. 11. 2009. ZO tento termín bere na vědomí.

Zpracovatelem ÚPD byl vypracován dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, kde byl posunut termín dokončení a upraviena celková částka za realizaci ÚPO. Uzavření dodatku č. 2 bylo po seznámení se s textem – schváleno jednomyslně.

ZO pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

Na OÚ nebyly doručeny žádné vyjímky ze stavební uzávěry.

Ad.8) Dle vyjádření Ing. Arch. Křeliny je prostor před č.p. 3, jako veřejná prostranství použitelný pro uvažovanou točnu autobusu MHD. Arch. Však v návaznosti na územní plán obce doporučuje a zdůvodňuje jako konečné řešení pro točnu MHD prostor vymezený v ulici V Chatkách. Prostor před čp. 3 by uvažoval jako dočasný.

OÚ obržel cenové nabídky na PD točny MHD a dokončení ulice V Chatkách od 3 oslovených projektantů.

Ateliér Klazar – 233.800kč

Fa Novostav HK – 210.630kč

Ing. Zbyněk Seifrt – 92.500kč

Starosta obce si vyžádá u Ing. Arch. Křeliny písemné stanovisko,že vybudování točny MHD nebude mít vliv na platnost smlouvy (dodatku č. 2) v případě potřeby schválení vyjímky ze stavební uzávěry pro realizaci výše uvedených staveb.

Starosta obce též zjistí u zpracovatelů cenových nabídek PD, zda cenové nabídky na točnu MHD a ulice V Chatkách jsou včetně inženýringu a bude-li to vhodné a účelné zastupitelé o výběru zpracovatele rozhodnou i formou mimořádného zasedání.

Starosta obce osloví majitele pozemku na konci ulice V Chatkách ohledně možného prodeje obci na předpokládané pokračování ulice V Chatkách a točny MHD.

Ad.9) ZO rozhodlo přijmout dar od „Sdružení Sítě Divec“ v rozsahu splašková kanalizace, vodovodního řádu a veřejného osvětlení. Po úpravě textu darovací smlouvy ZO schválilo jednomyslně její uzavření.

ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.

ZO zveřejňuje záměr obce předat část darovaného díla v rozsahu splašková kanalizace a vodovodní řád do majetku společnosti Veolia.

Ad.10) Czech Point – Z širší nabídky dodavatelů vybavení pracoviště Czech Point bylo vedeno jednání z 3 vybranými uchzeči. Autocont Ostrava, VDI Meta Ostrava, Ing. Horák a Ing. Koza.

Po porovnání nabízeného zboží, jeho ceny a parametrů, záruk, příslušenství navíc, sídla a referencí na uchazeče byl vybrán a ZO jednomyslně schválen uchazeč Ing. Horák a Ing. Koza.

Ad.11) V Závěrečném účtu obce nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky, pouze méně závažné. Starosta domluven s účetní paní Károvou ohledně napravení chyb.

ZO přijme opatření opatření k nápravě a toto bude projednáno na příštím zasedání obce Divec.

Ad.12) Paní Dmejchalová – navrhuje zrušit Výbor pro územní plánování a výstavbu.

ZO schvaluje jednomyslně zrušení Výboru pro územní plánování a výstavbu. ZO odvolává p. Dmejchalovou z funkce předsedkyně Výboru pro územní plánování a výstavbu.

Starosta přečetl doručenou smlouvu o zřízení věcného břemene v souvislosti s realizací přeložky NN.

ZO jednomyslně schvaluje uzavření této smlouvy o zřízení věcného břemene a jejím podpisem pověřuje starostu.

Ad.13) Návrh usnesení ZO schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování ÚPO. ZO pověřuje starostu podpisem dodatku č. 2. ZO schvaluje uzavření darovací smlouvy se „Sdružením sítě Divec“. ZO pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy se „Sdružením sítě Divec“. ZO zveřejňuje záměr obce předat část darovaného díla v rozsahu splašková kanalizace a vodovodní řád do majetku společnosti Veolia. ZO schvaluje za dodavatele vybavení pracoviště Czech Point uchazeče Ing. Horáka a Ing. Kozu. ZO ruší Výboru pro územní plánování a výstavbu. ZO odvolává p. Dmejchalovou z funkce předsedkyně Výboru pro územní plánování a výstavbu. ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k přeložce NN. ZO pověřuje podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene starostu.

Ad.14) V 19,32 hodin starosta obce poděkoval všem zúčastněným za účast a jednání ukončil.

Zapisovatel…………………………….Eva Vodová

Ověřovatelé zápisu………………………Iva Dmejchalová

……………………..JUDr. Svatopluk Muzikant

Starosta obce ……………………….Mgr. Roman Kvasnička