Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 7.12.2006

Program zasedání na den 7.12.2006

1) Uvítání

2) Prezence a kontrola usnášeníschopnosti

3) Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise

4) Schválení programu zasedání

5) Připomínky k zápisu ze dne 2.11.2006

6) Schválení členů zřízených výborů

7) Schválení odměn a náhrad ušlého výdělku členům zastupitelstva

8) Územní plán obce Divec

9) Rozpočet obce Divec

10) Různé

11) Návrh usnesení

12) Závěr

 

Přítomní dle prezenční listiny.

 

Ad.1 -2: Veřejné zasedání zahájil starosta obce v 18,00 hodin. Úvodem přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů obecního zastupitelstva a zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné.

 

Ad.3: Následovala volba návrhové komise. Navrženi na předsedu JUDr. Svatopluk Muzikant, na členy Eva Vodová a Martin Beran. Hlasováním jednomyslně schváleno.

Dále byl zvolen zapisovatelem přítomný Petr Brát a ověřovateli zápisu Ing. Robert Bezr a Ing. Monika Bervidová.Toto rovněž hlasováním jednomyslně schváleno.


Ad.4: Poté starosta předložil návrh programu zasedání, dotázal se zda k němu jsou připomínky. Tyto vzneseny nebyly a tak se přistoupilo k hlasování. Program zasedání byl jednomyslně schválen, tak jak byl navržen.


Ad.5: K tomuto bodu byla vznesena připomínka pana Macha, že v minulém zápisu nebyly zmíněny nominace pana Macha a pana Vavřinky na předsedy kontrolního a finančního. Zastupitelstvo tuto připomínku vzalo v potaz.


Ad.6: Schválení členů zřízených výborů.

 

Výbor pro územní plánování a výstavbu

Ing. Bezr rezignoval na funkci předsedy Výboru pro územní plánování a výstavbu.

ZO Navrhlo na funkci předsedy Výboru pro územní plánování a výstavbu paní Dmejchalovou.

Hlasováno 6 Pro, 1 se zdržel.

Paní Dmejchalová jako předsedkyně navrhla tyto členy:

Ing. Bezr, Martin Beran, Ing. Briestenský, Franc Zdenek, Gočál Josef, Ing. Fajmon Libor, Ing. Líbal Miroslav, Ing. Hrnčíř Roman.

O členech bylo hlasováno s výsledkem :Jednomyslně schváleno


Finanční výbor

Předsedkyně Ing. Bervidová navrhla tyto členy:

Eva Vodová, Hana Fátorová, Ing. Jiří Briestenský, Karel Vašata.

O členech bylo hlasováno s výsledkem :Jednomyslně schváleno.


Kontrolní výbor

Předseda JUDr. Muzikant navrhl tyto členy:

Eva Vodová, Ing. Roman Hrnčíř.

O členech bylo hlasováno s výsledkem : Jednomyslně schváleno.

Starosta se vždy dotázal, zda má některý z přítomných zastupitelů k těmto navrženým osobám připomínky a poté nechal o navržených členech hlasovat.


Ad.7: Z důvodu upřesnění výše jednotlivých odměn zastupitelů došlo k posunutí tohoto bodu až za bod č. 8 – ÚPO.

Ing. Bezr podal informace o ÚPO.

Písemné vyjádření pro firmu Stavoka od Ing. Uhlíře, přečetl Ing. Bezr. Ve své podstatě pro zamýšlenou výstavbu firmou Stavoka vyznělo negativně. Úplný text tohoto vyjádření je ke shlédnutí na obecním úřadu.

Pan Sovák-jednatel Stavoky se vyjádřil ke stanovisku Ing. Uhlíře. A seznámil zastupitelstvo s problémem.

Skica Ing. Vašatové byla předložena k nahlédnutí, pan Sovák toto komentoval slovy, že v první řadě byly respektovány vlastnické vztahy

Reakce na Ing. Uhlíře (problém s komunikací a nepřehlednou situací) – má názor že pohled je subjektivní a jejich návrh oživí lokalitu, důraz na respektovaní vlastnických vztahů. Možnost vzniku 6 parcel, hosté 2 budoucí vlastníci pozemků.

Ing Bezr. Projevil nesouhlas s řešením Stavoky a informoval zastupitele o dopadech.

Ing. Briestenský informoval o možnostech stavění v prostorech proluk.

Pan Sovák zpochybnil stanovisko Ing. Křeliny z možné podjatosti.

Pan Mach – informoval zastupitelstvo o činnosti a postavení Stavoky: -dle jeho názoru nečiní nic v rozporu s obcí, skoupila pozemky a hodlala pokračovat. Ale narazila na problém s parcelami 18/10 18/12 ve vlastnictví pí Tajbrové – nedošlo k dohodě o ceně. Majitelka tyto pozemky nakonec prodala zájemcům s vyšší nabídkou kupní ceny. Tím vznikl rozpor s původním pojetím.

Druhým problémem je pozemek sourozenců Kvasničkových, neví se o jednání o koupi, ale zjevně k dohodě nedošlo.

Mikundovi byli ochotni své pozemky určené pro výstavbu prodat Stavoce a část darovat obci na komunikace. Stavoka pak přišla na OÚ a dostala odpověď že dané území je určeno k zastavění, a ať jim Ing. Vašatová navrhne řešení – to také udělali. Panu Machovi to připadá jako logické pokračování výstavby, avšak jako ekonom nedokáže posoudit negativní dopady na urbanistickou studii a urbanismus obce obecně. Dle jeho názoru je návrh. Ing. Uhlíře schůdný, možno předělat uzemní řízení.

Pan Sovák na to opáčil, že to má háček, pro žádost o územní rozhodnutí je nutná spousta podkladů a tudíž předělání neřeší jejich problém, neboť toto nestihnou do konce roku, kdy je pro ně nezbytné podat příslušnou žádost na zahájení územního rozhodnutí.

Ing. Bezr na to reagoval a navrhoval počkat a preferovat dlouhodobější variantu pro kvalitnější území a ne urychleně rozhodnout. Obec nemá seriozní podklady a nemůže rozhodnout.

Pan Sovák se vyjádřil k vystoupení Ing. Bezra a ohodnotil jej jako velmi subjektivní a nepodložené.

Trendstav tvrdí že si dal schválit ÚP lokality, a to nabylo právní moci – Ing. Bezr není možné a platí stejné co pro Stavoku.

Pan Doležal vstoupil do diskuze (zájemce stavebník) a byl zastaven panem Machem. S tím že svými názory komplikuje už tak složitou rozhodnutí.

ZO k navrhované výstavbě fy Stavoka na západním okraji obce zamítá navrhovanou výstavbu (viz stanovisko Ing. Uhlíře ze dne 6.12.2006) a současně konstatuje že pokud fa Stavoka podá návrh na výdání územního rozhodnutí pro danou lokalitu, bude s ní v rámci územního řízení aktivně spolupracovat s cílem najít vhodnější řešení. Obdobně bude obec postupovat ve vztahu k firmě Trenstav ad. lokalita Poďousov.

ZO hlasovalo s výsledkem: 6 pro, 1 se zdržel hlasování.

Ing Bezr seznámil s výsledkem provedené poptávky firem pro zpracování ÚPO: Od firmy Regio - Ing. Arch. Zemánková a Delta – Ing. Arch. Křelina (viz přílohy).

Pan Mach informoval ZO o svých zjištěných referencích – Ing. Křelina je větší perfekcionalista a doporučuje Ing. Křelinu. Ing. Bezr tak doporučil zastupitelům Ing. Křelinu. Informoval že Ing. Uhlíř uznává oba adepty.

ZO se usneslo že k vypracování ÚPO bude zahájeno jednání s projekční kanceláří Ing. arch. Křelinou Ateliér Delta 90 a pověřuje Ing. Bezra k realizaci. Předmětná dokumentace bude projednána v rozsahu uzemní studie + územní plán (viz nabídky ateliéru 90 ze dne 29.11.2006.

ZO hlasovalo s výsledkem: jednomyslně schváleno.

 

Ad.8: Odměny členů zastupitelstva obce.

Starosta Mgr. Kvasnička 10.234,- Kč, místostarosta Ing. Bezr 9.304,- Kč, Ing. Bervidová 1.290,- Kč, paní Dmejchalová 1.290,- Kč, JUDr. Muzikant 1.290,- Kč, paní Vodová 1.510,- Kč,pan Beran 1.020,- Kč, pan Vavřinka 530,- Kč, pan Mach 530,- Kč

Schváleno od 8.12.2006

Hlasováno 6 pro 1 se zdržel

Náhrada ušlého výdělku členů zastupitelstva. Dle minulého zastupitelstva 300,- Kč za hodinu

Hlasováním bylo jednomyslně schváleno.


Ad.9: Rozpočet

Protože k předloženému rozpočtu Ing. Bervidové vznesl pan Mach připomínky které nebyly dostatečně vysvětleny, byl ZO předložen rozpočet vypracovaný panem Machem. Protože rozpočet musí být zvěřejněn 15 dní předem, rozhodlo se o schválení rozpočtového provizoria.

ZO rozhodlo že obě verze rozpočtu budou zveřejněny na úřední desce k diskuzi a rozpočet bude schválen na dalším zasedaní .

ZO schvaluje rozpočtové provizorium obce Divec ve výši 1/12 v příjmové i výdajové části dle návrhu zastupitele pana Vladimíra Macha, tj. příjmy 95.000,- Kč, výdaje 95.000,- Kč. V rámci výdajů budou propláceny pouze odměny členů zastupitelstva za měsíc 12 / 2006 a faktury z roku 2006 splatné v roce 2006.

ZO hlasovalo s výsledkem: jednomyslně schváleno.

 

Ad.10: Různé

Ing. Briestenský a vznesl návrh na dotaci od obce s informací o problémech z minulých let

a navrhuje předání sítí a informuje o problémech s jedním stavebníkem. Problematika bude předána Výboru územního plánování.

Pan Mach vznesl požadavek na předsedy výborů, aby si připravili plány činnosti a jednací řády.

Problém zastávky a chuligánství – jízdní řád distribuovat na desce, vytisknout a dát do každé domácnosti.

Žádost paní Francové o pronájem prostor OÚ, který dosud užívá fa Multison, za účelem provozování prodejny se smíšeným zbožím.

ZO bere na vědomý záměr paní Francové obnovit provoz prodejny Smíšeného zboží (toho času užívané panem Lešingrem). K tomuto je nutno zjistit právní stav věci. Zjistí Mgr. Kvasnička.

Žádost SDH Divec na částku 15.000,- Kč do rozpočtu na rok 2007. ZO vzalo na vědomí. Finanční požadavky budou zapracovány do rozpočtu.

Mgr. Kvasnička vznesl návrh aby ho ZO delegovalo na Valnou hromadu Mikroregionu Černilovsko za účelem jednání o vstupu obce do Mikroregionu. ZO bere na vědomí a čeká, že Mgr. Kvasnička podá ZO po konání informace.

Pan Mach informoval o situaci v těsné blízkosti pozemku a domu pana Vašaty. V minulosti došlo k úklidu nepořádku z důvodu zlepšení průjezdnosti. Po měsíci pan Vašata znovu obnovil nepořádek. Apeluje na kontrolní komisi ať zjistí stav věci a na příštím zastupitelstvu podá návrh řešení. Pokud by chtěl v tomto místě plot, ať se dohodne o zaměření zjisti vlastnické vztahy a sousedské hranice.

Pan Mach vznesl dotaz na opravu chodníku u zastávky. Provede firma pana Berana.

Ing. Bezr předal Ing. Bervidové fakturu od Ing. Uhlíře za vydání odborného stanoviska k úz. říz.a doklady za drobné výdaje.

Pan Mach vznesl žádost na Kontrolní výbor ať řeší problém parkování pana Viktorína.

 

Ad.11: Návrh usnesení

Hlasováno s výsledkem jednomyslně schváleno.

 

Ad.12: Zasedání bylo ukončeno v 22.04 hod.

Zapisovatel: Petr Brát …………………………….

Ověřovatelé: Ing. Robert Bezr …………………………….

Ing. Monika Bervidová………………………….


Starosta : Mgr. Roman Kvasnička ……….……………………