Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Závěrečný účet obce Divec za rok 2008

Závěrečný účet obce DIVEC za rok 2008

 

Účetní jednotka: Obec Divec, IČO 459 78 123

 

 

 

Obsah:

1. Základní identifikační údaje

2. Zveřejňované údaje z finančních a účetních výkazů

3. Audit obce, výrok auditora

 1. Podstatné skutečnosti, které nastaly mezi datem ke kterému jsou účetní výkazy schváleny a datem konání

schůze, na které zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce

 1. Zpráva o činnosti obce a finanční situaci obce

 2. Informace o změně finanční situace (účet 933)

 3. Informaci o prodeji a pořizování dlouhodobého finančního majetku

 4. Vymezení aktiv obce, které nesplňují podmínky budoucího prospěchu

 5. Závěrečné ustanovení

 

 

 

1. Základní identifikční údaje

Název: obec Divec

Právní forma: veřejná korporace

IČO: 459 78 123

Adresa: Obec Divec, čp. 41, 500 03 Hradec Králové

Počet členů zastupitelstva obce: 7

Starosta: Roman Kvasnička Mgr. Od 02.11.2006

 

 

2. Zveřejňované údaje z finančních a účetních výkazů

Obec zveřejňuje následující finanční a účetní výkazy, vše k datu 31.12. 2008:

 1. výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12 M

 2. rozvahu územních samosprávných celků Rozvaha Úč OÚPO 3-02

 3. výkaz zisků a ztrát územních samosprávných celků Výsledovka Úč OÚPO 4-02

 4. rozpočet územního samosprávného celku

 5. opis rozpočtu územního samosprávného celku (obsahuje výkaz Fin 2-12 M)

 6. plnění rozpočtu územního samosprávného celku (obsahuje výkaz Fin 2-12M)

Výše uvedené výkazy tvoří nedílnou součást závěrečného účtu obce Divec jako jeho přílohy.

Výše uvedené výkazy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadu v Divci.

 

3. Audit obce, výrok auditora

Audit obce provedl Krajský úřad Královéhradeckého kraje na žádost obce Divec dne 29.04.2009.

Při přezkoumání hospodaření podle §12 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. byly dle §10 odst. 3 zjištěny chyby a

nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) – viz bod III písm. n) a chyby a

nedostatky dle odst. 3 písm. c) spočívající v porušení rozpočtové kázně viz bod III.písm.a) zprávy a

v neúplnosti vedení účetnictví.

Zpráva auditora tvoří nedílnou součást závěrečného účtu obce Divec jako jeho příloha.

 

4. Podstatné skutečnosti, které nastaly mezi datem ke kterému jsou účetní výkazy schváleny a datem konání schůze, na které zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce

Dne 07.02.2008 schválen rozpočet obce na rok 2008

Rozpočtový výhled na roky 2008 - 2009 byl projednán zastupitelstvem obce v roce 2007 na jeho červencovém veřejném zasedání.

 

5. Zpráva o činnosti obce a finanční situaci obce

Obec v roce 2008 hospodařila podle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce na jeho řádném zasedání dne 07.02. 2008. Rozpočet byl sestaven i schválen jako schodkový v rozsahu:

1,767.695,-

Příjmy celkem (puls)

2,975.647,-

Výdaje celkem (minus)

1,207.952,-

Financování - třída 8 (saldo)

 

 

Schodek byl kryt přebytkem minulých let.

Podrobně viz formulář „Rozpočet 2008“ – příloha této zprávy

 

Dlouhodobý záměr obce – na roky 2009 a 2013 :

 • realizace zdroje tepla (plynofikace, biomasa)

 • komplexní úprava náměstíčka

 • komplexní řešení komunikace V chatkách

 • řešení centrálního stanoviště separovaného sběru

 • komplexní řešení budovy OÚ a hasičské zbrojnice

 • řešení přeložky NN ve zbývající části obce a s tím související řešení veřejného osvětlení

 • osazení prvků dopravního značení dle zpracovaného pasportu

 • dopravní obslužnost – napojení obce na systém MHD Hradec Králové

 

Finanční situace obce byla konsolidovaná, plně zabezpečující pokrytí rozpočtovaných akcí v roce 2008.

 

 

6. Informace o změně finanční situace (účet 933)

Stav k 01.01. 2008 - 1,561.460,84 Kč

Stav k 31.12. 2007 - 818.206,30 Kč

 

7. Informaci o prodeji a pořizování dlouhodobého finančního majetku

V roce 2008 obec Divec neprodala ani nenakoupila žádné pozemky.

.

 

8. Vymezení aktiv obce, které nesplňují podmínky budoucího prospěchu

žádná

 

9. Závěrečné ustanovení

Tato zpráva byla vypracována v souladu se zákonem 128/2000 Sb. O obcích a obecním zřízení a bude předložena zastupitelstvu obce ke schválení na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva obce Divec.

Tato zpráva obsahuje přílohy ve zprávě uvedené.

 

 

Zpracoval: Magda Kárová, účetní obce

 

V Divci dne 19. 05. 2009

 

………………………………………………….. Roman Kvasnička Mgr.

starosta obce

 

Vyvěšeno na úřední desce :

 

Sejmuto z úřední desky :