Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Zápis z červnového zasedání 2009

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 4.června 2009

Program zasedání:

01) Uvítání

02) Prezentace a kontrola usnášeníschopnosti

03) Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise

04) Schválení programu zasedání

05) Schválení zápisu z minulého zasedání

06) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

07) ÚPO a stavební uzávěra

08) Točna MHD a ulice V Chatkách

09) Závěrečný účet obce

10)Rozpočtová zněna

11)Různé

12)Návrh usnesení

12)Závěr

Ad1.) Veřejné zasedání ZO Divec zahájil starosta obce v 18.05 hodin a přivítal přítomné z řad zastupitelů i občanů.

Ad.2) Přítomni: Mgr. Roman Kvasnička, Luboš Pešek, Iva Dmejchalová, Eva Vodová, JUDr. Svatopluk Muzikant

Nepřítomni: Libor Vavřinka – omluven, Miroslava Rázková – neomluvena

Ad.3) Následovala volba zapisovatele,tím byla jednomyslně zvolena pí Eva Vodová, ověřovateli zápisu byli jednomyslně zvoleni Iva Dmejchalová,JUDr. Svatopluk Muzikant

Taktéž návrhová komise ve složení Mgr. Roman Kvasnička a Luboš Pešek byla jednomyslně schválena.

Ad.4) Starosta obce přečetl navržený program zasedání. Zastupitelé jej bez připomínek jednomyslně schválili.

Ad.5) K zápisu z minulého zasedání nebyla vznesena žádná připomínka a proto se stal zápis právoplatným.

Ad.6) Starosta obce podepsal s ing. arch. Křelinou dodatek ke smlouvě č. 2 a odeslal ho zpět ing. arch. Křelinovi, ten jeho doručení potvrdil.

K podpisu darovací smlouvy mezi obcí a „Sdružením Sítě Divec“ doposud nedošlo – Sdružení ještě nedodalo identifikační údaje jednoho z účastníků.

Smlouva ohledně vybavení pracoviště Czech Point již byla podepsána s vybraným dodavatelem. Ze strany dodavatele již bylo částečně plněno.

Starosta taktéž podepsal a odeslal smlouvu o zřízení věcného břemene v souvislosti s přeložkou NN.

Ad.7) Starosta obce si vyžádal stanovisko ing. arch.Křeliny ohledně točny MHD před č.p.3 – ing. arch. Křelina vtomto nespatřuje rpzpor s ÚPD obce a v případě realizace se vysloví pro udělění vyjímky ze stavební uzávěry. Ještě toto své kladné stanovisko ing. arch. Křelina dodá v písemné podobě.

Územní plán obce je aktuálně na Krajském úřadu k jeho posouzení. Stanovisko kraje se dle harmonogramu očekává v nejbližší době.

Ad.8) Starosta obce oslovil znovu 3 zájemce o zpracování projektové dokumentace ohledně doplnění cenové nabídky o inženýring ulice V Chatkách a točny MHD. Po doplnění ceny o tuto položku, která se pohyboval amezi 26.000 – 30.000,- Kč vybralo ZO Divec a jednomyslně schválilo cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na točnu MHD a ulice V Chatkách Ing. Zbyňka Sajfrta.

Starosta obce osloví ing. Sajfrta se žádostí o písemné dodání časového horizontu vypracování projektové dokumentace formou smlouvy o dílo.

Ad.9) P. účetní Kárová vypracovala Závěrečný účet obce, který bude zveřejněn po zákonem stanovenou dobu na úřední desce a internetových stránkách obce.

Starosta seznámil přítomné s výsledky přezkoumaní hospodaření obce za rok 2008, konkrétně se zjištěnými chybami a nedostatky.

ZO Divec schvaluje Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2008.

K nápravě zjištěných nedostatků byla přijata následující opatření:

    a) chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) § 10 odst. 2, zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí spočívající ve skutečnosti, že předpisy předem známých příjmů nejsou účtovány na záčátku účetního období, ale pouze formálně až při jejich úhradě.   Opatření:  Od 1.1. 2009 nedostatek napraven vytvořením předpisu pro předem známé příjmy. Náprava zjednána.

b)      chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) § 10 odst. 2, zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí spočívající v nesprávném účtování nákladů na pořízení dlouhodobého majetku.    

Opatření:  účetní obce provedla nápravu v závěrce za měsíc duben. Náprava zjednánac)    chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) § 10 odst. 2, zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí spočívající v nedodržení postupu účtování vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu územních samosprávných celků, k rozpočtu organizačních složek státu a účtování rozpočtových a ostatních finančních účtů (čl. příspěvek SMOČR v částce 2. 493,4,- Kč byl nesprávně účtován na vrub účtu 420.         Opatření:  účetní obce v roce 2009 bude účtovat na správný účet

d)   chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) § 10 odst. 2, zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí spočívající v nedodržení postupů účtování nákladů (S položkou 5171 je nesprávně používán nákladový účet 420)

Opatření:  účetní obce v roce 2009 bude účtovat na správný účet

Schváleno jednomyslně.

Ad.10) Na základě poskytnutého finančního příspěvku na organizaci voleb do evropského parlamenetu byla na účet obce připsána částka ve výši 15.100,-Kč.

ZO Divec schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2009 navýšení rozpočtu v příjmech v položce 4111 s názvem ÚZ 98 348 o 15.100,- Kč – schváleno jednomyslně.

Ad.11) Inspekce životního prostředí podala podnět k prošetření rozebírání autovraků na pozemku rodiny Czokových.

Starosta obce pověřuje Kontrolní výbor vykonáním místního šetření a zhotovením zápisu z tohoto šetření.

Problematika zcizeného hydrantu – společnost VAK vystaví nadzemní část hydrantu a obec vyzve pana Kvapila, aby nepřejížděl po obecním pozemku bez souhlasu se zřízením sjezdu na svůj pozemek a nepoškozoval tak majetek obce.

Starosta obce dohodl s fi. Matex dokončení přeložky NN.

Dotaz pana Macha – jak bude řešena přeložka NN mezi Marešovými a Machovými – starosta obce zjistí, jaká podoba vedení je plánována.

Dotaz pana Macha – údržba zeleně v obci – podáno info, že pasport údržby je hotový a průběžnou údržbu zeleně bode provádět p. Czoka v rámci OPP.

Další dotaz pana Macha ohledně odstavování kol u informační tabule fi SV Metal – žádá obec o zřízení stojanu na kola v blízkosti autobusové zastávky.

Pan Mach žádá zastupitelstvo o zřízení další přístupové cesty do nově vystavené lokality, z důvodů velké frekvence projíždějících vozidel kolem jeho pozemku.

Obec osloví pana Vika ohledně možného odkupu části pozemku.

P.Mach žádá informaci o plnění rozpočtu za uplynulý rok.

Ad.12) Návrh usnesení dle průběžně schválených bodů zasedání

ZO schvaluje cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na točnu MHD a ulice V Chatkách Ing. Zbyňka Sajfrta.

ZO Divec schvaluje Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2008.

ZO Divec schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2009 navýšení rozpočtu v příjmech v položce 4111 s názvem ÚZ 98 348 o 15.100,- Kč.

Ad.13) Starosta obce v 18,45 hodin poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil.

Zapisovatel…………………………….Eva Vodová

Ověřovatelé zápisu………………………Iva Dmejchalová

……………………..JUDr. Svatopluk Muzikant

Starosta obce ……………………….Mgr. Roman Kvasnička