Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Zápis z mimořádného červnového zasedání

 

Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 25.června 2009

Program zasedání:

  1. Uvítání

  2. Prezence a kontrola usnášeníschopnosti

  3. Volba zapisovatele,ověřovatelů zápisu a návrhové komise

  4. Schválení programu zasedání

  5. Schválení zápisu z minulého zasedání

  6. Závěrečný účet obce

  7. Návrh usnesení

  8. Závěr

Ad.1) Starosta obce zahájil zasedání v 19,05 hodin a přivítal všechny přítomné.

Ad.2) Přítomni:Vavřinka Libor,Pešek Luboš,Dmejchalová Iva,Vodová Eva,JUDr. Muzikant Svatopluk,Mgr. Kvasnička Roman

Nepřítomni: Rázková Miroslava, omluvena

Starosta konstatoval ,že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a proto jsou zastupitelé usnášeníschopní.

Ad.3) Zapisovatelkou byla navržena Vodová Eva – jednomyslně schválena.

Ověřovateli zápisu byli navrženi JUDr. Muzikant Svatopluk a Vavřinka Libor – jednomyslně schváleni. Jako návrhová komise byli navrženi Dmejchalová Iva a Pešek Luboš – taktéž schváleni jednomyslně.

Ad.4) Starosta obce přečetl navržený program a ten byl bez připomínek schválen.

Ad.5) K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky a proto se stal právoplatným.

Ad.6) Závěrečný účet byl zveřejněn po zákonem stanovenou dobu 15 dní na úřední a desce obce.

Návrh usnesení: ZO schvaluje Závěrečný účet obce Divec za rok 2008, a to „s výhradou“. Schváleno jednomyslně.

Ad.7) ZO schvaluje Závěrečný účet obce Divec za rok 2008, a to „s výhradou“.

Mimo pragram zasedání bylo diskutováno:

ZO jednalo o navrhovaných variantách opravy komnikace směr Černilov navržených obcí Černilov. Vzhledem k faktu, že jde o majetek obce Černilov, který je ve stavu vyžadující minimálně opravu v rozsahu zajištění bezpečnosti provozu, očekává ZO Divec, že nápravu zajistí obec Černilov a obec Divec se na této akci finančnéě podílet nehodlá.

V tomto duchu starosta obce písemně vyrozumí obec Černilov s požadavkem na opravu silnice alespoň v rozsahu zajištění bezpečného provozu.

Kontrolní výbor prověří závadný stav u čp. 8, spočívající v užívání obecního pozemku jako přístup na pozemek pana Kvapila. Vozidla vjíždějící na tento pozemek ničí travní porost a obrubu silnice. O zřízení sjezdu na pozemek nebylo požádáno. V těsné blízkosti vjezdu je situován nadzemní požární hydrant, který je užíváním přímo dotčen. Kontrolní výbor vyzve uživatele k podání vysvětlení.

Ad.8) Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 19,31 hodin ukončil.

Zapisovatel: Vodová Eva ….....................................

Ověřovatelé: JUDr. Muzikant Svatopluk …........................................

Vavřinka Libor …...........................................

Starosta: ….............................