Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Usnesení ze dne 7.12.2006

USNESENÍ

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Divec

konaného dne 7.12.2006


ZO bere na vědomí:

1) Rezignaci Ing. Bezra na funkci předsedy Výboru pro územní plánování a výstavbu.

2) ZO bere na vědomý záměr paní Francové obnovit provoz prodejny Smíšeného zboží (toho času užívané panem Lešingrem).

3) Bere na vědomí účast starosty na Valné hromadě Mikroregionu Černilovsko. O tomto podá informaci.

4) Žádost SDH Divec o finanční příspěvek.


ZO schvaluje:

1) Za předsedkyni Výboru pro územní plánování a výstavbu paní Ivu Dmejchalovou.

2) Za členy Výboru pro územní plánování a výstavbu Ing. Bezra, Ing. Briestenského, Ing. Fajmona, Ing. Líbala, Ing. Hrnčíře, p. Berana, p. Gočála a p. France.

3) Za členy Výboru finančního pí Vodovou, pí
Fátorovou, Ing. Briestenkého a p. Vašatu.

4) Za členy Výboru kontrolního pí. Vodovou a Ing. Hrnčíře.

5) S účinností od 8.12.2006 odměny funkcionářům zastupitelstva obce Divec - Starosta Mgr. Kvasnička 10.234,- Kč, místostarosta Ing. Bezr 9.304,- Kč, Ing. Bervidová 1.290,- Kč, paní Dmejchalová 1.290,- Kč, JUDr. Muzikant 1.290,- Kč, paní Vodová 1.510,- Kč, pan Beran 1.020,- Kč, pan Vavřinka 530,- Kč a pan Mach 530,- Kč.
Náhradu ušlého výdělku ve výši 300,- Kč /hodinu.

6) Rozpočtové provizorium obce Divec ve výši 1/12 v příjmové i výdajové části dle návrhu zastupitele pana Vladimíra Macha, tj. příjmy 95.000,- Kč, výdaje 95.000,- Kč. V rámci výdajů budou propláceny pouze odměny členů zastupitelstva za měsíc 12 / 2006 a faktury z roku 2006 splatné v roce 2006.

7) že k vypracování ÚPO bude zahájeno jednání s projekční kanceláří Ing. arch. Křelinou - Ateliér Delta 90 a pověřuje Ing. Bezra k realizaci.
Předmětná dokumentace bude projednána v rozsahu uzemní studie + územní plán (viz nabídky ateliéru 90 ze dne 29.11.2006).


ZO zamítá:

1) Navrhovanou výstavbu fy Stavoka na západním okraji obce (viz stanovisko Ing. Uhlíře ze dne 6.12.2006) a současně konstatuje, že pokud fa Stavoka podá návrh na vydání územního rozhodnutí pro danou lokalitu, bude s ní v rámci územního řízení aktivně spolupracovat s cílem najít vhodnější řešení. Obdobně bude obec postupovat ve vztahu k firmě Trenstav ad. Lokalita Poďousov.


starosta obce ……………………………….

místostarosta obce ………………………………