Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Zápis ze srpnového zasedání 2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 6. srpna 2009

Program zasedání:

01) Uvítání

02) Prezentace a kontrola usnášeníschopnosti

03) Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise

04) Schválení programu zasedání

05) Schválení zápisu z minulého zasedání

06) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

07) ÚPO a stavební uzávěra

08) Točna MHD

09) Rozpočtový výhled a rozp. změna

10)Bezúplatný převod-vrácení pozemku pod komunikací

11)Různé

12)Návrh usnesení

13)Závěr

Ad1.) Veřejné zasedání ZO Divec zahájil starosta obce v 18.00 hodin a přivítal přítomné z řad zastupitelů.

Ad.2) Přítomni: Mgr. Roman Kvasnička, Luboš Pešek, Iva Dmejchalová, Eva Vodová, JUDr. Svatopluk Muzikant

Nepřítomni: Libor Vavřinka a Miroslava Rázková – omluveni

Ad.3) Následovala volba zapisovatele,tím byla jednomyslně zvolena pí Eva Vodová, ověřovateli zápisu byli jednomyslně zvoleni Iva Dmejchalová, JUDr. Svatopluk Muzikant

Taktéž návrhová komise ve složení Mgr. Roman Kvasnička a Luboš Pešek byla jednomyslně schválena.

Ad.4) Starosta obce přečetl navržený program zasedání. Zastupitelé jej bez připomínek jednomyslně schválili.

Ad.5) K zápisu z minulého zasedání nebyla vznesena žádná připomínka a proto se stal zápis právoplatným.

Ad.6) Schválený závěrečný účet obce s výhradou předal starosta obce na Krajský úřad.

Kontrolní výbor prověřil závadný stav u čp. 8 spočívající v užívání obecního pozemku jako přístup na pozemek manželů Kvapilových. Byl vyhotoven a odeslán dopis s výzvou k upuštění od závadného jednání a zjednání nápravy.

Ad.7) Starosta obce seznámil přítomné s dopisem ing. arch. Křeliny o aktuálním stavu schvalovacího procesu ÚPD obce Divec. Ve dvou vyhotoveních byl na MMHK – odbor hlavního architekta předán Územní plán obce k dalšímu řízení. Poté bude následovat nařízení termínu veřejného projednání.

Dále byla v tomto bodě diskutována otázka dokončení pasportu dopravního značení v obci. Pí Dmejchalová informovala, že dle vyjádření dopravního odboru MMHK nelze z důvodu nezkolaudování komunikace v lokalitě ulice Severní, Solná, Nová, schválit pasport dopravního značení v obci. S tímto souvisí i pomalu končící dočasné dopravní značení v této lokalitě, které bylo vydáno za účelem dokončení komunikace – zbudování chodníků. Bylo rovněž konstatováno, že projektová dokumentace na chodníky při komunikacích je nedostatečná z hlediska požadavků na bezpečnostní prvky. Z důvodu blížícího se uplynutí doby trvání dočasného značení a nedokončení chodníků při komunikaci v lokalitě ulic Severní, Solná a Nová ZO ukládá místostarostce pí Dmejchalové zorganizovat setkání se zástupci sdružení „Sítě Divec“ a případně dotčených orgánů státní správy. Na tomto setkání by se mělo nalézt nejvhodnější řešení výše uvedeného problému, pokud možno konečného charakteru.

Ad. 8) Starosta informoval, že zhotovitel projektové dokumentace na točnu MHD obdržel kladná vyjádření dotčených orgánů státní správy a projektová dokumentace bude postoupena k územnímu a stavebnímu řízení.

 

Ad. 9) Starosta obce přednesl návrh rozpočtového výhledu na roky 2010 – 2011 v jeho příjmové a výdajové části. Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtový výhled obce Divec na rok 2010 – 2011.

Rozpočtový výhled tvoří přílohu zápisu z tohoto zasedání ZO. Starosta obce dá na vědomí rozpočtový výhled krajskému úřadu. Schváleno jednohlasně.

Starosta navrhl schválení rozpočtové změny rozpočtu obce Divec na rok 2009 spočívající v navýšení rozpočtu o poskytnutou dotaci z Evropské Unie na zřízení pracoviště Czech POINT ve výši 79.837,- Kč - pol. 4116 UZ 14008 Neinvestiční dotace Czech POINT a tomu odpovídající výdaj UZ 14008. Schváleno jednohlasně.

10)Bezúplatný převod - vrácení pozemku pod komunikací. Obecní úřad obdržel od paní Boženy Mikundové odstoupení od darovací smlouvy - pozemková parcela č. 28/6, orná půda o výměře 584 m2 v k.ú. a obci Divec. Tento pozemek byl darován za účelem vybudování budoucí komunikace dle tehdy připravovaného územního plánu obce, který však nebyl dokončen. Z tohoto důvodu, nebude účel darování naplněn.

Návrh usnesení: ZO bere na vědomí odstoupení od darovací smlouvy na pozemek parc. č. 28/6, orná půda o výměře 584 m2 v k.ú. a obci Divec ze strany dárce Boženy Mikundové a s odstoupením vyslovuje souhlas. Schváleno jednohlasně.

 

11) Starosta obce seznámil přítomné s návrhem mandátních smluv na zajištění dotace z Programu obnovy venkova ČR v rámci projektu Výstavba nové budovy OÚ s hasičskou zbrojnicí a občanskou vybaveností a Výstavba dětského hřiště. Smluvní strany obec Divec a IPI v.o.s., se sídlem Žďár nad Sázavou.

 

Návrh usnesení: ZO schvaluje Mandátní smlouvu č.  117/2009 s IPI v.o.s., se sídlem Žďár nad Sázavou na zařízení povinností žadatele o dotaci z Programu obnovy venkova ČR v rámci projektu Výstavba nové budovy OÚ s hasičskou zbrojnicí a občanskou vybaveností a pověřuje starostu jejím podpisem. Schváleno jednohlasně.

 

Návrh usnesení: ZO schvaluje Mandátní smlouvu č.  117/2009 s IPI v.o.s., se sídlem Žďár nad Sázavou na zařízení povinností žadatele o dotaci z Programu obnovy venkova ČR v rámci projektu Výstavba dětského hřiště a pověřuje starostu jejím podpisem. Schváleno jednohlasně.

Informace o vyhotovení zápisu z místního šetření na pozemku při čp. 7 ve věci možného rozebírání autovraků z podnětu Inspekce životního prostředí.

K dotazu pana Macha z červnového zasedání bylo sděleno, že přeložka NN mezi Marešovými a Machovými bude řešena stávajícím vedením (dráty).

K dalšímu dotazu pana Macha z červnového zasedání bylo sděleno, že do konce prázdnin bude při autobusové zastávce u lesa instalován nerezový stojan na jízdní kola.

K nahlédnutí byl poskytnut přehled plnění rozpočtu za 1. pololetí.

 

12)Návrh usnesení

ZO ukládá místostarostce pí Dmejchalové zorganizovat setkání se zástupci sdružení „Sítě Divec“ a případně dotčených orgánů státní správy ohledně blížícího se uplynutí doby trvání dočasného značení a nedokončení chodníků při komunikaci v lokalitě ulic Severní, Solná a Nová.

ZO schvaluje rozpočtový výhled obce Divec na rok 2010 – 2011.

ZO schvlauje rozpočtovou změnu č. 3.

ZO bere na vědomí odstoupení od darovací smlouvy na pozemek parc. č. 28/6, orná půda o výměře 584 m2 v k.ú. a obci Divec ze strany dárce Boženy Mikundové a s odstoupením vyslovuje souhlas.

ZO schvaluje Mandátní smlouvu č.  117/2009 s IPI v.o.s., se sídlem Žďár nad Sázavou na zařízení povinností žadatele o dotaci z Programu obnovy venkova ČR v rámci projektu Výstavba nové budovy OÚ s hasičskou zbrojnicí a občanskou vybaveností a mandátní smlouvu č.  117/2009 s IPI v.o.s., se sídlem Žďár nad Sázavou na zařízení povinností žadatele o dotaci z Programu obnovy venkova ČR v rámci projektu Výstavba dětského hřiště a pověřuje starostu jejich podpisem.

 

13)Závěr

Starosta obce v 18,40 hodin poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil.  Zapisovatel…………………………….Eva Vodová Ověřovatelé zápisu……………………Iva Dmejchalová      ……………………..JUDr. Svatopluk Muzikant Starosta obce    ……………………….Mgr. Roman Kvasnička