Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Zápis ze zářiového zasedání ZO 2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 10.září 2009

Program zasedání:

01) Uvítání

02) Prezentace a kontrola usnášeníschopnosti

03) Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise

04) Schválení programu zasedání

05) Točna MHD, Přeložka NN, náměstíčko

06) Schválení zápisu z minulého zasedání

07) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

08) ÚPO a stavební uzávěra

09) Informace z pracovní schůzky ZO

10) Informace z dílčího auditu

11) Různé

12) Návrh usnesení

13) Závěr

Ad1.) Zasedání ZO Divec zahájil starosta obce v 18.11 hodin a přivítal přítomné z řad zastupitelů i občanů.

Ad.2) Přítomni: Mgr. Roman Kvasnička, Iva Dmejchalová, Eva Vodová, JUDr. Svatopluk Muzikant, Miroslava Rázková

Nepřítomni: Libor Vavřinka – omluven, Luboš Pešek – omluven

Ad.3) Následovala volba zapisovatele, jednomyslně byla zvolena pí Eva Vodová, ověřovateli zápisu byli jednomyslně zvoleni Iva Dmejchalová, JUDr. Svatopluk Muzikant, návrhová komise ve složení Mgr. Roman Kvasnička a Miroslava Rázková byla též jednomyslně schválena.

Ad.4) Starosta přečetl program zasedání a všemi zastupiteli byla odsouhlasena změna programu a to: bod 10 – točna MHD, Přeložka NN, náměstíčko bude předřazen bodu 5. Tato změna schválena jednomyslně – schválení programu zasedání.

Ad.5) Podle informací zpracovatele projektové dokumentace na točnu MHD byl stavebním úřadem v Černilově vydán územní souhlas a projektová dokumentace byla předána na dopravní odbor MMHK, který je příslušný k řízení o vydání stavebního povolení. Předpokládané dokončení v druhé polovině října.

Souběžně zpracovávaná projektová dokumentace na ulici V Chatkách je aktuálně v připomínkovém řízení dotčených orgánů státní správy, jmenovitě na odboru živ. prostředí.

K přeložce vedení NN (nízkého napětí) je zpracována projektová dokumentace, na základě které bude fi. Matex provádět přeložení.

Starosta obce seznámil přítomné s cenovými nabídkami na provedení prací a dodávek pro akci rekonstrukce obecní návsi (náměstíčko) Celkem bylo osloveno 5 firem. Jedna firma se po oslovení omluvila a cenovou nabídku nedodala. 1 firma cenovou nabídku v termínu dodat nestihla. Cenové nabídky dodala fi. Mgr. Luděk Rulík, Novostav, a firma SAPA LPJ. Po posouzení cenových nabídek se ZO rozhodlo vybrat cenovou nabídku fi. Novostav, neboť v porovnání s ostatními nabídkami byla levnější a to zejména v položce sadových úprav a dodávky rostlin.

Návrh usnesení: ZO jednomyslně schvaluje za dodavatele akce Rekonstrukce obecní návsi fi. Novostav s.r.o. HK a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo.

Ad.6) Zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce nebyl nikým připomínkován a proto se stal právoplatným.

Ad.7) Paní místostarostka Iva Dmejchalová svolala dle uloženého úkolu na 26. 8. 2009 pracovní schůzku ohledně blížícího se uplynutí doby trvání dočasného značení a nedokončení chodníků při komunikaci v lokalitě Severní, Solná a Nová. Blíže viz bod 9).

Starosta schválené a podepsané jedno vyhotovení mandátní smlouvy č. 116 a 117 odeslal na adresu mandatáře.

Ad.8) Starosta informoval, že dne 5.10. 2009 se od 16.30. hodin na obecním úřadu v Divci uskuteční veřejné projednání Územního plánu obce (ÚPO) Divec. Tato skutečnost je zveřejněna na úřední desce.

Ad.9 Paní místostarostka Iva Dmejchalová svolala na 26. 8. 2009 pracovní schůzku ZO ohledně blížícího se uplynutí doby trvání dočasného značení a nedokončení chodníků při komunikaci v lokalitě Severní, Solná a Nová.

Na této schůzce bylo uzavřeno, že do doby než budou vybudovány chodníky a komunikace zkolaudovány, požádá místostarostka pí Dmejchalová v dostatečném předstihu o prodloužení dočasného značení. Zároveň s tímto pí Dmejchalová požádá o změnu projektové dokumentace na stavbu chodníků, tak aby bylo možné chodníky zbudovat jen na jedné straně a to formou změny stavby před dokončením.

ZO přislíbilo podat žádost o dotaci na vybudování chodníků z Programu obnovy venkova. Pí Bartesová doporučila pro vyjasnění terminologie (vlastník, stavebník, investor) v dokumentech vzniklých mezi obcí a sdružením Sítě Divec, souvisejících s výstavbou inženýrských sítí navštívit právničku MMHK, z hlediska správného a pravdivého uvedení výše uvedených termínů. Na základě jejího stanoviska bude s konečnou platností podána závazná žádost o dataci na výstavbu chybějících chodníků. Návštěvu uskuteční starosta.

Ad.10) Dílčí přezkoumání hospodaření obce za dosavadní část roku 2009 (audit): Auditorkami bylo konstatováno, že drobné chyby účetnictví z předešlých let se v letošním roce nevyskytují. Spolu s účetní obce auditoři prokonzultují správné účtování poskytnuté dotace na Czech Point. V ostatním byl audit shledán bez připomínek.

Ad.11) JUDr. Muzikant – žádá starostu obce, aby obeslal úředním dopisem fi Stavoka ke zbudování chodníků v ulici Třešňová a Nová, ke kterým se Stavoka zavázala jednotlivým kupujícím i obci.

Starosta informoval o schůzce mezi obcí, manželi Kvapilovými a SV metalem ve věci neoprávněného vjezdu na parcelu přes obecní pozemek. Bylo domluveno, že Kvapilovi jakožto vlastníci parcely uzavřou s SV. Metal kupní smlouvu na odprodej části pozemku, po kterém je dosud uskutečňován přístup a SV. Metal rozšíří komunikaci a umožní Kvapilovým užívat k vjezdu tuto cestu v prostoru před závorou za hranicí pozemku Czokových.

Pí Rázková se přihlásila k vedení kroniky obce. Zastupitelé tuto aktivitu vítají.

Pí Fátorová – žádá o zveřejnění výše trestu a počtu již odpracovaných hodin v rámci OOP.

Pí Fátorová – žádá, aby zapisovatel v zápisech ze zasedání obecního zastupitelstva nepoužíval zkratky.

Pí Fátorová – upozorňuje na rozrostlý křovinatý porost v zatáčce na Černilov, který zasahuje do vozovky.

Pí Fátorová požádala o „pasport“ údržby zeleně. Zajistí starosta.

ZO se shodlo, že příští zasedání ZO Divec proběhne 8.10.2009 v 18. Hodin. Důvodem je veřejné projednání ÚPO Divec dne 5.10.2009 a možnost na pozdějším zasedání přijmout potřebné usnesení.

Ad.12) ZO schvaluje za dodavatele akce Rekonstrukce obecní návsi fi. Novostav s.r.o. HK a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo.

Ad.13) Starosta obce v 19,02 hodin poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil.

Zapisovatel: Vodová Eva ….....................................

Ověřovatelé: JUDr. Muzikant Svatopluk …........................................

Iva Dmejchalová …...........................................

Starosta: ….............................