Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Zápis z říjnového zasedání ZO 2009

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 8.10.2009

Program zasedání

01) Uvítání

02) Prezence a kontrola usnášeníschopnosti

03) Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise

04) Schválení programu zasedání

05) Schválení zápisu z minulého zasedání

06) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

07) Územní plán obce a stavební uzávěra

08) Záměr obce odkoupit pozemek

09) Různé

10) Návrh usnesení

11) Závěr


Ad 1) Oficiální jednání zahájil starosta obce v 18.09 hod. a přivítal přítomné z řad zastupitelů i občanů.

Ad 2) Přítomni z řad zastupitelů dle prezenční listiny: Mgr. Roman Kvasnička, Eva Vodová, Iva Dmejchalová, JUDr. Svatopluk Muzikant a Luboš Pešek.

Nepřítomni: Miroslava Rázková, Libor Vavřinka.

Na základě prezenční listiny starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelstva obce a že zastupitelstvo je schopné usnášení.

Ad 3) Následovala volba zapisovatele. Navržen JUDr. Svatopluk Muzikant - schváleno jednomyslně.

Za ověřovatele zápisu byli navrženi Eva Vodová a Luboš Pešek - schváleni jednomyslně.

Dále byla jednomyslně schválena návrhová komise ve složení Roman Kvasnička a Iva Dmejchalová.

Ad 4) Program zasedání byl schválen bez připomínek a doplnění.

Ad 5) K zápisu z minulého zasedání nebyla vznesena žádná připomínka a proto se stal zápis právoplatným.

Ad 6) Smlouva o dílo na rekonstrukci obecní návsi je podepsána a již započali práce na akci.

Ad 7) Veřejné projednání ÚP proběhlo dne 5.10.2009 od 16.30 na obecním úřadě, tak jak bylo řádně vyvěšením zveřejněno za účasti MMHK (pořizovatel) a Ateliér Delta 90 (zpracovatel). Účast z obce 4 občané.

Zastupitelstvo obce Divec o vydání Územního plánu Divec při zasedání konaném dne: 8.října 2009 se usnáší na následujícím:

Zastupitelstvo obce Divec po projednání návrhu Územního plánu (dále jen ÚP) Divec předloženého odborem hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové

I. o v ě ř u j e soulad ÚP Divec s Politikou územního rozvoje České republiky a s územně plánovací dokumentací vydanou Královéhradeckým krajem - dle přiloženého Odůvodnění ÚP Divec, zpracovaného pořizovatelem dle § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů - zastupitelstvo obce Divec neshledalo žádný rozpor.

II. r o z h o d u j e o n á m i t c e, kterou podal při veřejném projednání dne 5.10.2009 pan Karel Krtička, Kotlanova 1, Brno 628 00 / vlastník p.p.č.385, 337/4 v k.ú. Divec - námitce se nevyhovuje s odůvodněním:

. podaná námitka má náležitosti dle § 52 odst. 2., 3)

. obsahem námitky je nesouhlas s navrhovaným funkčním vymezením části pozemků p.č.385, p.č. 337/4 v k.ú. Divec pro „občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení" a zároveň požadavek vymezit uvedené pozemky pro „plochy bydlení v rodinných domech"

. rozhodnutí - námitce se nevyhovuje

. odůvodnění

- Obec Divec doposud neměla a v současné době nemá platnou územně plánovací dokumentaci, návrh ÚP Divec se tedy ani nemůže vypořádat se stávajícím územním plánem, neboť prostě žádný takový není.

- Návrh ÚP Divec vychází z koncepce veřejně projednané a schválené ÚS Divec, data o této studii vložena do celostátní evidence územně plánovací činnosti dne 8.2.2008. Požadavek vymezení ploch bydlení při točně MHD - a následné vypuštění ploch pro občanskou vybavenost podstatným způsobem naruší koncepci rozvoje obce danou územní studií, která byla odpovídajícím způsobem projednána s veřejností a následně odsouhlasena zastupiteli obce / v této studii je dostatečným způsobem odůvodněna vlastní koncepce „dostavby, přestavby a optimalizace zastavitelných ploch obce Divec".

- Přijetím ÚP Divec není v žádném případě vlastníku pozemku znemožněno jeho právo i nadále využívat uvedené pozemky v souladu s údaji v katastru nemovitostí, tj. jako ornou půdu a trvalý travní porost.

- Obec Divec, v případě zájmu vlastníka p.p.č.385, 337/4 v k.ú. Divec, je ochotna jednat o směně těchto pozemků za pozemky ve vlastnictví obce Divec určené pro bydlení.

III. s o u h l a s í - s vyhodnocením výsledků projednání ÚP Divec zpracovaným pořizovatelem.

IV. v y d á v á - podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů - ve spojení s ustanovením § 188 odst. 2 stavebního zákona Územního plánu Divec.

Schváleno jednomyslně.

K námitce pana Krtičky starosta sdělil, že je s panem Krtičkou v jednání ve věci odkoupení části jeho pozemků pro budoucí komunikaci a občanskou vybavenost, která je předmětem námitky za cenu cca 200,- Kč za m2. Výhoda pro p. Krtičku bude i v možnosti využít k dalším jeho pozemkům přístup z nově uvažované komunikace, kterou obec plánuje mimo jiné i pro točnu MHD. V principu s tímto pan Krtička souhlasí a vyjádří se v nejbližších dnech k návrhu smlouvy, který mu starosta zaslal ke shlédnutí.

K dotazu Ing. Hrnčíře, zda obec má promyšlený plán výstavby podle územního plánu, bylo uzavřeno, že obec bude případné zájemce o výstavbu odkazovat na jednání s urbanistou, architektem a na podmínky stanovené územně plánovací dokumentací.

Ad 8) Starosta informoval v rámci schvalování ÚPO o jednání s vlastníkem (pan Krtička) ohledně zájmu obce odkoupit pozemky pro výstavbu komunikace a občanské vybavenosti. Jedná se o pozemkovou parcelu č. 337/3 o výměře 456 m2, orná půda a pozemkovou parcelu parcelní č. 337/4 o výměře 406 m2, trvalý travní porost a část (cca 800 m2) pozemkové parcely parcelní č. 385 o výměře 30686 m2.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Divec zveřejňuje záměr odkoupit pozemkovou parcelu parcelní č. 337/3 o výměře 456 m2, orná půda a pozemkovou parcelu parcelní č. 337/4 o výměře 406 m2, trvalý travní porost a část (cca 800 m2) pozemkové parcely parcelní č. 385 o výměře 30686 m2, orná půda v katastrálním území Divec, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Hradec Králové, na LV č. 123 pro k.ú. a obec Divec, a to za účelem výstavby inženýrských sítí a komunikaci v rámci plánovaného rozvoje obce dle platného územního plánu obce Divec a dále pro budoucí výstavbu občanské vybavenosti. Schváleno jednomyslně.

Ad 9) Pan Mach žádá o doplnění kontejneru na papír a v plastovém provedení i kontejner na plast, jako estetičtější řešení. Starosta prověří možnosti výměny za plastový kontejner. Kontejner na papír bude přistaven v nejbližších dnech. Dále navrhuje, aby v rámci točny zbylo i místo pro separovaný sběr, aby tak nebyl před jeho plotem. Dále žádá, aby byla uklízena obcí komunikace kolem jeho domu (listí z dubů atd.) Dále vyzval starostu, aby dokumentaci k točně zveřejnil na stránkách obce. Starosta zajistí projektovou dokumentaci, aby byla přístupná k nahlédnutí minimálně na obecním úřadě. Na základě projektu započne výběr vhodného dodavatele, aby byla městská hromadná doprava v obci co nejdříve. Obec stále čeká na stavební povolení od odboru dopravy MMHK.

Dotaz paní Fátorové na pasport údržby zeleně. Nebyla spokojena se způsobem vyhovění její žádosti o jeho předložení a také se způsobem sekání trávy. Následovala debata na téma co to vlastně pasport je. Bylo konstatováno, že obec nemá pasport údržby zeleně, pouze „pasport" sekání trávy na obecních pozemcích, které seká pan Pešek. Na to reagoval pan Pešek, který touto cestou sdělit, že na příště již nemá zájem o provádění údržby zeleně a komunikací pro obec. Zastupitelstvo se shodlo na nutnosti vyhotovit projekt údržby obce, a to včetně údržby chodníků v zimním období.

Pan Franc navrhuje, aby připomínky občanů byly zasílány či přidávány písemně tak, aby se ZO mohlo na ně připravit a nebylo zbytečně mnoho emocí.

Ing. Hrnčíř vznesl připomínku k natření konzol na sloupech el. vedení (rezaté fleky na chodnících). Bude řešeno.

Starosta informoval o jednání s právničkou hradeckého magistrátu. Výsledek a doporučení z jednání: Požádat o změnu stavby před dokončením pro vypuštění chodníků po obou stranách. Ulice bude v režimu účelové komunikace jako porůzná a v lokalitě bude také režim obytné zóny se zákazem parkování vozidel na komunikaci. Sdružení požádá o změnu, nebo převede práva ze stav. povolení zpět na obec. V této souvislosti informoval JUDr. Muzikant o jednání na odboru dopravy, které proběhlo ve věci dokončení chodníků v ulici Třešňová. Spolu s panem Dlouhým a Horáčkem

se obrátí na magistrát s návrhem na řešení.

Ad 10) Návrh usnesení:

zastupitelstva obce Divec o vydání Územního plánu Divec při zasedání konaném dne: 8.října 2009.

Zastupitelstvo obce Divec po projednání návrhu Územního plánu (dále jen ÚP) Divec předloženého odborem hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové

I. o v ě ř u j e soulad ÚP Divec s Politikou územního rozvoje České republiky a s územně plánovací dokumentací vydanou Královéhradeckým krajem - dle přiloženého Odůvodnění ÚP Divec, zpracovaného pořizovatelem dle § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů - zastupitelstvo obce Divec neshledalo žádný rozpor.

II. r o z h o d u j e o n á m i t c e, kterou podal při veřejném projednání dne 5.10.2009 pan Karel Krtička, Kotlanova 1, Brno 628 00 / vlastník p.p.č.385, 337/4 v k.ú. Divec - námitce se nevyhovuje s odůvodněním:

. podaná námitka má náležitosti dle § 52 odst. 2., 3)

. obsahem námitky je nesouhlas s navrhovaným funkčním vymezením části pozemků p.č.385, p.č. 337/4 v k.ú. Divec pro „občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení" a zároveň požadavek vymezit uvedené pozemky pro „plochy bydlení v rodinných domech"

. rozhodnutí - námitce se nevyhovuje

. odůvodnění

- Obec Divec doposud neměla a v současné době nemá platnou územně plánovací dokumentaci, návrh ÚP Divec se tedy ani nemůže vypořádat se stávajícím územním plánem, neboť prostě žádný takový není.

- Návrh ÚP Divec vychází z koncepce veřejně projednané a schválené ÚS Divec, data o této studii vložena do celostátní evidence územně plánovací činnosti dne 8.2.2008. Požadavek vymezení ploch bydlení při točně MHD - a následné vypuštění ploch pro občanskou vybavenost podstatným způsobem naruší koncepci rozvoje obce danou územní studií, která byla odpovídajícím způsobem projednána s veřejností a následně odsouhlasena zastupiteli obce / v této studii je dostatečným způsobem odůvodněna vlastní koncepce „dostavby, přestavby a optimalizace zastavitelných ploch obce Divec".

- Přijetím ÚP Divec není v žádném případě vlastníku pozemku znemožněno jeho právo i nadále využívat uvedené pozemky v souladu s údaji v katastru nemovitostí, tj. jako ornou půdu a trvalý travní porost.

- Obec Divec, v případě zájmu vlastníka p.p.č.385, 337/4 v k.ú. Divec, je ochotna jednat o směně těchto pozemků za pozemky ve vlastnictví obce Divec určené pro bydlení.

III. s o u h l a s í - s vyhodnocením výsledků projednání ÚP Divec zpracovaným pořizovatelem.

IV. v y d á v á - podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů - ve spojení s ustanovením § 188 odst. 2 stavebního zákona Územního plánu Divec.

Zastupitelstvo obce Divec zveřejňuje záměr odkoupit pozemkovou parcelu parcelní č. 337/3 o výměře 456 m2, orná půda a pozemkovou parcelu parcelní č. 337/4 o výměře 406 m2, trvalý travní porost a část (cca 800 m2) pozemkové parcely parcelní č. 385 o výměře 30686 m2, orná půda v katastrálním území Divec, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Hradec Králové, na LV č. 123 pro k.ú. a obec Divec, a to za účelem výstavby inženýrských sítí a komunikaci v rámci plánovaného rozvoje obce dle platného územního plánu obce Divec a dále pro budoucí výstavbu občanské vybavenosti.

Ad 11) Starosta obce ukončil zasedání v 19.20 a poděkoval všem přítomným za účast.

Zapisovatel ..................................JUDr. Svatopluk Muzikant

Ověřovatelé zápisu...........................Eva Vodová

..........................Luboš Pešek

Starosta obce ............................Mgr. Roman Kvasnička