Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Zápis z listopadového zasedání 2009

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 19.11.2009

Program zasedání

 1. Uvítání

 2. Prezentace a kontrola usnášeníschopnosti

 3. Volba zapisovatele,ověřovatelů zápisu a návrhové komise

 4. Schválení programu zasedání

 5. Schválení zápisu z minulého zasedání

 6. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

 7. ÚPO a stavební uzávěra

 8. MHD

 9. Koupě pozemků (ul. V Chatkách,točna MHD)

 10. Příprava rozpočtu obce na rok 2010

 11. Organizační postupy k ukončení roku 2009-11-25 Různé

 12. Různé

 13. Návrh usnesení

 14. Závěr

Ad.1) Starosta obce zahájil zasedání v 18,06 hodin a přivítal všechny přítomné

Ad.2) Přítomni: Mgr.Roman Kvasnička, Luboš Pešek, Eva Vodová, Iva Dmejchalová, JUDr. Svatopluk Muzikant. Starosta obe konstatoval,že se sešla nadpoloviční většina zastupitelů a tudíž jsou zastupitelé usnášeníschopní.

Ad.3) Následovala volba zapisovatele, jednomyslně byla zvolena pí Eva Vodová, ověřovateli zápisu byli jednomyslně zvoleni Iva Dmejchalová, Luboš Pešek, návrhová komise ve složení Mgr. Roman Kvasnička a JUDr. Svatopluk Muzikant byla též jednomyslně schválena.

Ad.4) Starosta přečetl program zasedání a všemi zastupiteli byl jednomyslně schválen.

Ad.5) K zápisu z minulého zasedání nikdo nevznesl žádné připomínky a tím se zápis stal právoplatným.

Ad.6)Schválení ÚPO Divec - ÚPO Divec byl předán na MMHK – dnem vyzvednití na MMHK starostou obce ÚPO nabude právní moci.

Záměr obce koupit pozemek na konci ulice V Chatkách byl řádně zveřejněn formou vyvěšení na kamenné a elektronické úřední desce.

Ad.7) V případě žádostí stavebníků uvažujících o výstavbě v obci, bude obec své stanovisko k záměru stavebníka vydávat na základě vyjádření zpracovatele územního plánu Ing.Arch. Křeliny z hlediska souladu záměru stavebníka s ÚP i územní studií.

Ad.8) MHD – p.Sedláček z Dopravního podniku města HK zaslal starostovi obce ke schválení Smlouvu o přepravě osob na rok 2009. Účinnost smlouvy je stanovena ke dni podpisu smlouvy oběmi smluvními stranami.

Starosta obce smlouvu přečetl a tato byla jednomyslně schválena.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy.

P.Mach vznesl několik připomínek k projektu točny MHD – paní Dmejchalová přečetla odpověď Ing. Saifrta k připomínkám pana Macha a na vysvětlenou dodala, že projekt byl zpracován dle požadavků obsažených v právních předpisech, které se na vyhotovení projektové dokumentace vztahují a dále dle požadavků dotčených orgánů státní správy.

Se svými připomínkami byl pan Mach odkázán na řízení o stavební povolení.

K vypracování projektu točny MHD byly osloveny 4 firmy:

fi.ASJ – z kapacitních důvodů účast na poptávkovém řízení odmítla

fi. Beran – cenovou nabídku do dnešního zasedání nepředložila

fi.Gočál – s poděkováním účast v poptávkového řízení odmítla

fi. Novostav - cenovou nabídku dodala částkou 699858 kč.

Návrh usnesení: ZO jednomyslně schvaluje za dodavatele akce Točna MHD fi. Novostav s.r.o. HK v rozsahu předloženíé cenové nabídky a pověřuje starostu vyhotovením smlouvy o dílo, ve které bude jako podmínka uvedena povinnnost zhotovitele realizovat dílo do 3 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení a zajištění denního uklídu komunikace od nečistot vzniklých stavební činností.Schváleno jednomyslně.

Z důvodu vypršení jednoleté smlouvy s Orlobusem, zajišťující ranní autobusový spoj v 7.15 do HK osloví starosta obce zástupce Orlobusu a projedná možnost prodloužení smlouvy na přepravu osob o jeden kvartál.

Ad.9)Koupě pozemku - Záměr obce odkoupit části pozemkových parcel č. 337/3, 337/4 a 385 v k.ú. a obci Divec byl řádně vyvěšen a zveřejněn.

ZO schvaluje na základě geometrického plánu uzavření kupní smlouvu s panem Krtičkou na koupi oddělené části z pozemku parcelní číslo 337/3 o výměře 241 m2, oddělené části z pozemku parcelní číslo 337/4 o výměře 22 m2 a oddělené části z pozemku parcelní číslo 385 o výměře 1093 m2 vše v katastrálním území Divec, zapsané v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Hradec Králové, na LV č. 123 pro k.ú. a obec Divec. Kupní cena byla dohodou stran stanovena na 200,- Kč /m2 a bude zaplacena při podpisu smlouvy na účet prodávajího. Schváleno jednomyslně.

Ad.10) Zastupitelům byl předložen návrh rozpočtu obce Divec pro rok 2010. Starosta obce předložil vysvětlující výklad dle jednotlivých kapitol rozpočtu. Písemný návrh rozpočtu obce Divec na rok 2010 bude zveřejněn na úředních deskách ke shlédnutí a připomínkám a po uplynutí zákonem stanovené doby projednám spolu s obdrženými požadavky a připomínkami.

Obec bude v roce 2010 hospodařit s vyrovnaným rozpočtem.

Ad.11) Byla stanovena inventarizační komise ve složení Vavřinka Libor, Vodová Eva, Ing. Bervidová Monika. Schváleno jednomyslně.

ZO ukládá Finančnímu výboru spolu s účetní a starostou obce připravit zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2009 a předložit ji zastupitelstvu obce ke schválení v lednu r. 2009.  Přípravu na přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 zajistí finanční výbor spolu s účetní a starostou. Termín přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 se bude konat koncem měsíce dubna roku 2010. 

Starosta ukládá předsedovi Finančního výboru zpracovat metodický postup inventarizace za rok 2009 (rozsah, termíny….) dle platných směrnic.

Ad.12) Do příštího zasedání starosta zjistí rozsah díla předaného Sdružením Sítě Divec

Starosta obce zjistí,kdy byla zkolaudovaná ulice Třešňová.

p.Gočál – pochválil firmu Miroslav Beran za provedení zpevnění plochy pod kontejnery u obecního úřadu

Starosta obce osloví pana Bráta ohledně parkování vozidel v ulici Nová.

Dotaz paní Bartesové – zda je povolena těžba dřeva na území obce – konkrétně v lokalitě u rybníka. - Jedná se o katastr Hradec Králové.

p.Mach – doporučuje zadat opravu vadných chodníků po celé obci

Starosta obce zjistí,zda jsou Kryštofíkovi napojeni na splaškovou kanalizaci.

p. Mach - děkuje za plastový kontejner.

Ad.13) Návrh usnesení:

ZO schvaluje Smlouvu o přepravě osob na rok 2009 s DP mHK a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

ZO schvaluje za dodavatele akce Točna MHD fi. Novostav s.r.o. HK v rozsahu předložené cenové nabídky a pověřuje starostu vyhotovením smlouvy o dílo, ve které bude jako podmínka uvedena povinnnost zhotovitele realizovat dílo do 3 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení a zajištění denního uklídu komunikace od nečistot vzniklých stavební činností.Schváleno jednomyslně.

ZO schvaluje na základě geometrického plánu uzavření kupní smlouvu s panem Krtičkou na koupi oddělené části z pozemku parcelní číslo 337/3 o výměře 241 m2, oddělené části z pozemku parcelní číslo 337/4 o výměře 22 m2 a oddělené části z pozemku parcelní číslo 385 o výměře 1093 m2 vše v katastrálním území Divec, zapsané v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Hradec Králové, na LV č. 123 pro k.ú. a obec Divec. Kupní cena byla dohodou stran stanovena na 200,- Kč /m2 a bude zaplacena při podpisu smlouvy na účet prodávajího. Schváleno jednomyslně.

Ad.14)Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání ve 20,17 hod

Zapisovatel:

Eva Vodová……………………………………………………

Ověřovatelé:

Luboš Pešek……………………………………………..

Iva Dmejchalová………………………………………………….

Starosta: