Obec Divec

oficiální webové stránky obce

zápis z náhradního prosincového zasedání 2009

Zápis z náhradního zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 17.12.2009 Program zasedání
 1. Uvítání
 2. Prezentace a kontrola usnášeníschopnosti
 3. Volba zapisovatele,ověřovatelů zápisu a návrhové komise
 4. Schválení programu zasedání
 5. Schválení zápisu z minulého zasedání
 6. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
 7. Smlouva o upsání akcií se spol. VaK
 8. ÚPO a stavební uzávěra
 9. Rozpočtové provizorium
 10. Schválení smlouvy o dílo – točna MHD
 11. Zadání projektové dokumentace ulic Severní, Solná a Nová
 12. Žádost o odkoupení pozemku obce
 13. Různé
 14. Nvrh usnesení
 15. Závěr
 

Ad.1) Starosta obce zahájil zasedání v 18.02 hodin, přivítal přítomné z řad zastupitelů a občanů.

 

Ad.2) Přítomni: Mgr.Roman Kvasnička, Luboš Pešek, Eva Vodová, Iva Dmejchalová, JUDr. Svatopluk Muzikant. Starosta obce konstatoval,že je přítomna  nadpoloviční většina zastupitelů a zastupitelstvo je tímto schopné usnášení.

 

Ad.3) Následovala volba zapisovatele. Jednomyslně byla zvolena pí Eva Vodová.Též jednomyslně byli zvoleni ověřovatelé zápisu  ve složení  Iva Dmejchalová a  JUDr.Svatopluk Muzikant a  návrhová komise ve složení Mgr. Roman Kvasnička a Luboš Pešek.

 

Ad.4) Starosta obce přečetl program zasedání a navrhl doplnění programu tak, že bodu 11 bude předřazen nový bod – Zadání projektové dokumentace ulic Severní, Solná, Nová. Program s navrženou změnou byl všemi zastupiteli  jednomyslně schválen.

 

Ad.5) K zápisu z minulého zasedání měla připomínku paní Fátorová. Byla nespokojena, že nebyla v zápise informace o vykradení obecního úřadu.

 

Ad.6) Z minulého zasedání vyplynul úkol podepsat kupní smlouvu s panem Krtičkou o prodeji jeho pozemků.Podpis smlouvy spolu se zaplacením kupní ceny ještě nebylrealizován z důvodů, že toto bude přesunuto do nového roku a nebude se tak muset provádět změna rozpočtu pro rok 2009.

 

Ad.7) Starosta obce přečetl smlouvu o upsání akcií  mezi společností VaK Hradec Králové, a.s. a obcí Divec – tato byla jednomyslně schválena a starosta pověřen jejím podpisem.

Dále ZO schválilo zápis o předání předmětu nepeněžitého vkladu ke splacení nepeněžitého vkladu a pověřilo starostu obce jeho podpisem. Schváleno jednomyslně.

 

Ad.8)  Na minulém zasedání vznesl dotaz pan Hrnčíř – na koho se mají se svými dotazy  obracet potencionální stavebníci. Stavebníci se budou obracet  na MMHK odbor územního plánování, který bude podávat závazná stanoviska.

 

Stavební uzávěra: Starosta obce přečetl obecně závaznou vyhlášku č. 02/2009 obce Divec, kterou se ruší obecně závazná vyhláška  - Návrh územního opatření č. 1/2007 obce Divec o stavební uzávěře na celém katastrálním území obce obce Divec a tato byla jednomyslně schválena.

 

Ad.9) Rozpočet obce na rok 2010 bude projednán a schválen na zasedání ZO v lednu 2010.

 

Do doby schválení rozpočtu obce pro rok 2010 se bude financování obce řídit podle zák. č. 250/2002 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtovým provizoriem. Starosta doporučil zastupitelstvu obce Divec schválit rozpočtové provizorium na dobu 1. měsíce roku 2010. Příjmy 131.160,- Kč/měsíc, výdaje 131.160,- Kč/měsíc.

Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové provizorium na dobu 1. měsíce roku 2010 – příjmy 186.421,- Kč/měsíc, výdaje 186.421,- Kč/ měsíc. Rozpočtové provizorium je účinné od 1. 1. 2010 do doby schválení rozpočtu na rok 2010.       1) Obec hradí jen nejnutnější výdaje zabezpečující provoz OÚ a obce, přičemž dbá na hospodárné a efektivní nakládání s rozpočtovými prostředky. 2) Obec hradí závazky z již uzavřených smluv. 3) Případné výdaje přesahující nejnutnější výdaje musí odsouhlasit ZO. Jednomyslně schváleno. Po schválení rozpočtu pro rok 2010 se příjmy a výdaje rozpočtového provizoria stávají příjmy a výdaji rozpočtu na rok 2010.  

Ad.10) Na základě a z důvodu vyhovění připomínek pana Macha se ZO usneslo na změně projektové dokumentace k akci Točna MHD Divec v rozsahu přemístění prostoru pro přecházení z původního místa před č.p. 36 a to o 48 m směrem do středu obce. V této souvislosti ZO jako investor iniciovalo změnu projektu formou dodatku č.1, který je již ve fázi kladného stanoviska Policie ČR,dopravního inspektorátu.Též bude dodatek č.1 postoupen na silniční správní úřad a speciální stavební úřad, kde bude požádáno o doplnění podkladů pro již zahájené správní řízení a o vydání stavebního povolení.Tuto skutečnost bere na vědomí i zhotovitel akce firma Novostav s.r.o.

 

ZO schvaluje jednomyslně uzavření smlouvy o dílo č. 27/09 Točna MHD Divec mezi obcí Divec a společností NOVOSTAV s.r.o. a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

Ad.11) ZO se po obsáhlé diskusi usneslo, že osloví projekční kancelář DiK ke zpracování projektové dokumentace ke komunikacím ulic Severní, Solná a Nová pro změnu stavby před dokončením v rozsahu účelové komunikace bez chodníků v  navrhované cenové kalkulaci več výši 76.000,- kč bez DPH. ZO pověřuje paní místostarostku Ivu Dmejchalovou jednáním ve věci uzavření smlouvy o dílo a jednáním ve věci stanovení přechodné úpravy v předmětné lokalitě na dobu než bude projektová dokumentace zpracována a stavba komunikace zkolaudována.

 

Ad.12)  Žádost pana Eliáše o odkup části pozemkové parcely č. 360/1 a č. 336/1 v k.ú. a obci Divec z důvodu zarovnání pozemkové hranice se sousedním vlastníkemm (p. p. č. 360/2). ZO schvaluje záměr obce Divec prodat část pozemkové parcely č. 360/1 a č. 336/1, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Hradec Králové, na LV č. 10001 pro k.ú. a obec Divec, za cenu 200 kč/m2. Schváleno jednomyslně.

Žádost manželů Hanušových o odkup části pozemkové parcely č. 280/1 v k.ú. a obci Divec v rozsahu, v němž sousedí p.p.č. 288/1 sousedí s stp.č. 21 v k.ú. a obci Divec. ZO schvaluje záměr obce Divec prodat část pozemkové parcely č. 280/1 zapsaného v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Hradec Králové, na LV č. 10001 pro k.ú. a obec Divec v rozsahu, v němž sousedí se stp.č. 21 v k.ú. a obci Divec za cenu 200 kč/m2. Schváleno jednomyslně.

Záměry budou zveřejněny po dobu 15 dnů na úřední desce obce.

 

Ad.13)  Na obecní úřad se obrátilo několik občanů ohledně financování vjezdů na jednotlivé pozemky v letech 2004 a 2005 v rámci budování chodníků v obci.

ZO ukládá kontrolnímu a finančnímu výboru prověřit smlouvu o dílo na zhotovení chodníků v obci Divec ve znění jejich dodatků, její  plnění, následné hrazení a podílení se  vlastníků nemovitostí  na vybudování vjezdů na jejich pozemky a navrhne způsob možné refundace nákladů těchto vlastníků nemovitostí.

Ad.14) ZO schvaluje uzavření smlouvy o upsání akcií mezi společností VaK Hradec Králové, a.s. a obcí.

ZO obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o upsání akcií mezi společností VaK Hradec Králové, a.s.

ZO schváluje zápis o předání předmětu nepeněžitého vkladu ke splacení nepeněžitého vkladu.

ZO obce pověřuje starostu obce podpisem zápisu o předání předmětu nepeněžitého vkladu ke splacení nepeněžitého vkladu.

ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 02/2009 obce Divec, kterou se ruší obecně závazná vyhláška - Návrh územního opatření č. 1/2007 obce Divec o stavební uzávěře na celém katastrálním území obce obce Divec.

ZO schvaluje rozpočtové provizorium na dobu 1. měsíce roku 2010 – příjmy 186.421,- Kč/měsíc, výdaje 186.421,- Kč/ měsíc. Rozpočtové provizorium je účinné od 1. 1. 2010 do doby schválení rozpočtu na rok 2010.       1) Obec hradí jen nejnutnější výdaje zabezpečující provoz OÚ a obce, přičemž dbá na hospodárné a efektivní nakládání s rozpočtovými prostředky. 2) Obec hradí závazky z již uzavřených smluv. 3) Případné výdaje přesahující nejnutnější výdaje musí odsouhlasit ZO.

ZO se usneslo na změně projektové dokumentace k akci Točna MHD Divec v rozsahu přemístění prostoru pro přecházení z původního místa před č.p. 36 a to o 48 m směrem do středu obce. V této souvislosti ZO jako investor iniciovalo změnu projektu formou dodatku č.1, který je již ve fázi kladného stanoviska Policie ČR,dopravního inspektorátu.Též bude dodatek č.1 postoupen na silniční správní úřad a speciální stavební úřad, kde bude požádáno o doplnění podkladů pro již zahájené správní řízení a o vydání stavebního povolení.Tuto skutečnost bere na vědomí i zhotovitel akce firma Novostav s.r.o.

ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 27/09 Točna MHD Divec mezi obcí Divec a společností NOVOSTAV s.r.o.

ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo č. 27/09 Točna MHD Divec mezi obcí Divec a společností NOVOSTAV s.r.o.

ZO se usneslo oslovit projekční kancelář DiK ke zpracování projektové dokumentace ke komunikacím ulic Severní, Solná a Nová pro změnu stavby před dokončením v rozsahu účelové komunikace bez chodníků v  navrhované cenové kalkulaci več výši 76.000,- kč bez DPH.

ZO pověřuje paní místostarostku Ivu Dmejchalovou jednáním ve věci uzavření smlouvy o dílo a jednáním ve věci stanovení přechodné úpravy v předmětné lokalitě na dobu než bude projektová dokumentace zpracována a stavba komunikace zkolaudována.

ZO schvaluje záměr obce Divec prodat část pozemkové parcely č. 360/1 a č. 336/1, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Hradec Králové, na LV č. 10001 pro k.ú. a obec Divec, za cenu 200 kč/m2.

ZO schvaluje záměr obce Divec prodat část pozemkové parcely č. 280/1 zapsaného v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Hradec Králové, na LV č. 10001 pro k.ú. a obec Divec v rozsahu, v němž sousedí se stp.č. 21 v k.ú. a obci Divec za cenu 200 kč/m2.

ZO ukládá kontrolnímu a finančnímu výboru prověřit smlouvu o dílo na zhotovení chodníků v obci Divec ve znění jejich dodatků, její  plnění, následné hrazení a podílení se  vlastníků nemovitostí  na vybudování vjezdů na jejich pozemky a navrhne způsob možné refundace nákladů těchto vlastníků nemovitostí.

Ad.15) Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast, popřál pokojné a požehnané svátky a zasedání v 18,30 hodin ukončil.

 

Eva Vodová………

Ověřovatelé:

JUDr.Svatopluk Muzikant……………………………………………..

 

Iva Dmejchalová………………………………………………….

 

Starosta: