Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Usnesení z říjnového zasedání 2009

U S N E S E N Í

 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Divec

konaného dne 8. 10. 2009

 

 

Usnesení č. 43/2009 zastupitelstva obce Divec o vydání Územního plánu Divec při zasedání konaném dne: 8.října 2009.

Zastupitelstvo obce Divec po projednání návrhu Územního plánu (dále jen ÚP) Divec předloženého odborem hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové

I. o v ě ř u j e soulad ÚP Divec s Politikou územního rozvoje České republiky a s územně plánovací dokumentací vydanou Královéhradeckým krajem - dle přiloženého Odůvodnění ÚP Divec, zpracovaného pořizovatelem dle § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů - zastupitelstvo obce Divec neshledalo žádný rozpor.

II. r o z h o d u j e o n á m i t c e, kterou podal při veřejném projednání dne 5.10.2009 pan Karel Krtička, Kotlanova 1, Brno 628 00 / vlastník p.p.č.385, 337/4 v k.ú. Divec - námitce se nevyhovuje s odůvodněním:

. podaná námitka má náležitosti dle § 52 odst. 2., 3)

. obsahem námitky je nesouhlas s navrhovaným funkčním vymezením části pozemků p.č.385, p.č. 337/4 v k.ú. Divec pro “občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení" a zároveň požadavek vymezit uvedené pozemky pro “plochy bydlení v rodinných domech"

. rozhodnutí - námitce se nevyhovuje

. odůvodnění

- Obec Divec doposud neměla a v současné době nemá platnou územně plánovací dokumentaci, návrh ÚP Divec se tedy ani nemůže vypořádat se stávajícím územním plánem, neboť prostě žádný takový není.

- Návrh ÚP Divec vychází z koncepce veřejně projednané a schválené ÚS Divec, data o této studii vložena do celostátní evidence územně plánovací činnosti dne 8.2.2008. Požadavek vymezení ploch bydlení při točně MHD - a následné vypuštění ploch pro občanskou vybavenost podstatným způsobem naruší koncepci rozvoje obce danou územní studií, která byla odpovídajícím způsobem projednána s veřejností a následně odsouhlasena zastupiteli obce / v této studii je dostatečným způsobem odůvodněna vlastní koncepce “dostavby, přestavby a optimalizace zastavitelných ploch obce Divec".

- Přijetím ÚP Divec není v žádném případě vlastníku pozemku znemožněno jeho právo i nadále využívat uvedené pozemky v souladu s údaji v katastru nemovitostí, tj. jako ornou půdu a trvalý travní porost.

- Obec Divec, v případě zájmu vlastníka p.p.č.385, 337/4 v k.ú. Divec, je ochotna jednat o směně těchto pozemků za pozemky ve vlastnictví obce Divec určené pro bydlení.

III. s o u h l a s í - s vyhodnocením výsledků projednání ÚP Divec zpracovaným pořizovatelem.

IV. v y d á v á - podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů - ve spojení s ustanovením § 188 odst. 2 stavebního zákona Územního plánu Divec.

 

 

Usnesení č. 44/2009: Zastupitelstvo obce Divec zveřejňuje záměr odkoupit pozemkovou parcelu parcelní č. 337/3 o výměře 456 m2, orná půda a pozemkovou parcelu parcelní č. 337/4 o výměře 406 m2, trvalý travní porost a část (cca 800 m2) pozemkové parcely parcelní č. 385 o výměře 30686 m2, orná půda v katastrálním území Divec, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Hradec Králové, na LV č. 123 pro k.ú. a obec Divec, a to za účelem výstavby inženýrských sítí a komunikaci v rámci plánovaného rozvoje obce dle platného územního plánu obce Divec a dále pro budoucí výstavbu občanské vybavenosti.

 

 

 

 

 

………………………………. ………………………………

místostarosta obce starosta obce