Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Usnesení ze srpnového zasedání 2009

U S N E S E N Í

 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Diveckonaného dne 6. 8. 2009  ZO schvaluje  Usnesení č. 37/2009: ZO schvaluje rozpočtový výhled obce Divec na rok 2010 – 2011.  Usnesení č. 38/2009: ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 Usnesení č. 39/2009: ZO schvaluje Mandátní smlouvu č. 117/2009 s IPI v.o.s., se sídlem Žďár nad Sázavou na zařízení povinností žadatele o dotaci z Programu obnovy venkova ČR v rámci projektu Výstavba nové budovy OÚ s hasičskou zbrojnicí a občanskou vybaveností a Mandátní smlouvu č. 118/2009 s IPI v.o.s., se sídlem Žďár nad Sázavou na zařízení povinností žadatele o dotaci z Programu obnovy venkova ČR v rámci projektu Výstavba dětského hřiště a pověřuje starostu jejich podpisem. 

ZO ukládá

 Usnesení č. 40/2009: ZO ukládá místostarostce pí Dmejchalové zorganizovat setkání se zástupci sdružení „Sítě Divec“ a případně dotčených orgánů státní správy ohledně blížícího se uplynutí doby trvání dočasného značení a nedokončení chodníků při komunikaci v lokalitě ulic Severní, Solná a Nová.  

ZO bere na vědomí

 Usnesení č. 41/2009: ZO bere na vědomí odstoupení od darovací smlouvy na pozemek parc. č. 28/6, orná půda o výměře 584 m2 v k.ú. a obci Divec ze strany dárce Boženy Mikundové a s odstoupením vyslovuje souhlas.        ……………………………….                   ………………………………                   místostarosta obce                                                starosta obce