Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Usnesení z listopadového zasedání 2009

 

U S N E S E N Í

  z veřejného zasedání zastupitelstva obce Diveckonaného dne 19. 11. 2009   

ZO schvaluje

 Usnesení č. 45/2009: ZO schvaluje Smlouvu o přepravě osob na rok 2009 s DP mHK a pověřuje starostu k jejímu podpisu.   Usnesení č. 46/2009: ZO schvaluje za dodavatele akce Točna MHD fi. Novostav s.r.o. HK v rozsahu předložené cenové nabídky a pověřuje starostu vyhotovením smlouvy o dílo, ve které bude jako podmínka uvedena povinnost zhotovitele realizovat dílo do 3 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení a zajištění denního úklidu komunikace od nečistot vzniklých stavební činností.   Usnesení č. 47/2009: ZO schvaluje na základě geometrického plánu uzavření kupní smlouvu s panem Krtičkou na koupi oddělené části z pozemku parcelní číslo 337/3 o výměře 241 m2, oddělené části z pozemku parcelní číslo 337/4 o výměře 22 m2 a oddělené části z pozemku parcelní číslo 385 o výměře 1093 m2 vše v katastrálním území Divec, zapsané v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Hradec Králové, na LV č. 123 pro k.ú. a obec Divec. Kupní cena byla dohodou stran stanovena na 200,- Kč /m2 a bude zaplacena při podpisu smlouvy na účet prodávajícího.        ……………………………….                   ………………………………                   místostarosta obce                                                starosta obce