Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Usnesení ze zasedání prosinec 2009

 

U S N E S E N Í

  z veřejného náhradního zasedání zastupitelstva obce Diveckonaného dne 17. 12. 2009   

 

 Usnesení č. 48/2009: ZO schvaluje uzavření smlouvy o upsání akcií mezi společností VaK Hradec Králové, a.s. a obcí. Usnesení č. 49/2009: ZO obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o upsání akcií mezi společností VaK Hradec Králové, a.s.  Usnesení č. 50/2009: ZO schvaluje zápis o předání předmětu nepeněžitého vkladu ke splacení nepeněžitého vkladu.  Usnesení č. 51/2009: ZO obce pověřuje starostu obce podpisem zápisu o předání předmětu nepeněžitého vkladu ke splacení nepeněžitého vkladu.  Usnesení č. 52/2009: ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 02/2009 obce Divec, kterou se ruší obecně závazná vyhláška - Návrh územního opatření č. 1/2007 obce Divec o stavební uzávěře na celém katastrálním území obce obce Divec.  Usnesení č. 53/2009: ZO schvaluje rozpočtové provizorium na dobu 1. měsíce roku 2010 – příjmy 186.421,- Kč/měsíc, výdaje 186.421,- Kč/ měsíc. Rozpočtové provizorium je účinné od 1. 1. 2010 do doby schválení rozpočtu na rok 2010. 1) Obec hradí jen nejnutnější výdaje zabezpečující provoz OÚ a obce, přičemž dbá na hospodárné a efektivní nakládání s rozpočtovými prostředky. 2) Obec hradí závazky z již uzavřených smluv. 3) Případné výdaje přesahující nejnutnější výdaje musí odsouhlasit ZO.  Usnesení č. 54/2009: ZO se usneslo na změně projektové dokumentace k akci Točna MHD Divec v rozsahu přemístění prostoru pro přecházení z původního místa před č.p. 36 a to o 48 m směrem do středu obce. V této souvislosti ZO jako investor iniciovalo změnu projektu formou dodatku č.1, který je již ve fázi kladného stanoviska Policie ČR,dopravního inspektorátu.Též bude dodatek č.1 postoupen na silniční správní úřad a speciální stavební úřad, kde bude požádáno o doplnění podkladů pro již zahájené správní řízení a o vydání stavebního povolení.Tuto skutečnost bere na vědomí i zhotovitel akce firma Novostav s.r.o.  Usnesení č. 55/2009: ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 27/09 „Točna MHD Divec“ mezi obcí Divec a společností NOVOSTAV s.r.o.  Usnesení č. 56/2009: ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo č. 27/09 „Točna MHD Divec“ mezi obcí Divec a společností NOVOSTAV s.r.o.  Usnesení č. 57/2009: ZO se usneslo oslovit projekční kancelář DiK ke zpracování projektové dokumentace ke komunikacím ulic Severní, Solná a Nová pro změnu stavby před dokončením v rozsahu účelové komunikace bez chodníků v navrhované cenové kalkulaci več výši 76.000,- kč bez DPH.  Usnesení č. 58/2009: ZO pověřuje paní místostarostku Ivu Dmejchalovou jednáním ve věci uzavření smlouvy o dílo a jednáním ve věci stanovení přechodné úpravy v předmětné lokalitě na dobu než bude projektová dokumentace zpracována a stavba komunikace zkolaudována.  Usnesení č. 59/2009: ZO schvaluje záměr obce Divec prodat část pozemkové parcely č. 360/1 a č. 336/1, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Hradec Králové, na LV č. 10001 pro k.ú. a obec Divec, za cenu 200 Kč/m2.  Usnesení č. 60/2009: ZO schvaluje záměr obce Divec prodat část pozemkové parcely č. 280/1 zapsaného v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Hradec Králové, na LV č. 10001 pro k.ú. a obec Divec v rozsahu, v němž sousedí se stp.č. 21 v k.ú. a obci Divec za cenu 200 Kč/m2.  Usnesení č. 61/2009: ZO ukládá kontrolnímu a finančnímu výboru prověřit smlouvu o dílo na zhotovení chodníků v obci Divec ve znění jejich dodatků, její plnění, následné hrazení a podílení se vlastníků nemovitostí na vybudování vjezdů na jejich pozemky a navrhne způsob možné refundace nákladů těchto vlastníků nemovitostí.        ……………………………….                   ………………………………                   místostarosta obce                                                starosta obce