Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Zápis ze zasedání ZO ze dne 4.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 4.3.2010 

Program zasedání

 

 1. Uvítání

 2. Slib člena zastupitelstva obce

 3. Prezentace a kontrola usnášeníschopnosti

 4. Volba zapisovatele,ověřovatelů zápisua návrhové komise

 5. Schválení programu zasedání

 6. Schválení zápisu z minulého zasedání

 7. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

 8. Chodník v obci,zpráva kontrolního a finančního výboru

 9. Různé

 10. Návrh usnesení

 11. Závěr

 

 

Ad.1) Starosta obce zahájil zasedání v 18.04 hodin, přivítal všechny přítomné z řad zastupitelů i občanů.

 

Ad.2) Všichni náhradníci z řad kandidátů na místo zastupitele se vzdali mandátu a proto pozice po odstoupivším zastupiteli zůstává neobsazené, zastupitelstvo zůstává šestičlenné.

 

Ad.3) Přítomni: Mgr. Roman Kvasnička, Luboš Pešek, Iva Dmejchalová, JUDr. Svatopluk Muzikant, Eva Vodová. Omluvena: Miroslava Rázková.

 

Ad.4) Následovala volba zapisovatele. Navržena a jednomyslně schválena byla pí Vodová Eva. Ověřovateli zápisu byli jednomyslně zvoleni p. Pešek Luboš a Mgr. Kvasnička Roman. Též návrhová komise ve složení pí Dmejchalová Iva a JUDr. Muzikant Svatopluk byla jednomyslně schválena.

 

Ad.5) Starosta obce přečetl program zasedání a tento byl bez připomínek schválen.

 

Ad.6) K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky a tím se stal zápis právoplatným.

 

Ad.7.) Smlouva o dílo týkající se komunikace Severní,Solná,Nová – podepsána

Prodej části pozemků panu Eliášovi a manželům Hanušovým– je v jednání vyhotovení geometrického plánu.

 

Ad.8) Protože se na zasedání nedostavily klíčové osoby k podání vysvětlení, týkající se problematiky zbudovaných chodníků v obci, bude tento bod přesunut na příští zasedání.

 

Ad.9) K rukám starosty obce přišla odpověď od fy Stavoka, jako reakce na výzvu k dokončení chodníků v ulici Třešňová. Stavoka se vyjádřila ve smylsu, že v souvislosti se změnou územně plánovací dokumentace jí vznikla škoda z důvodu nerealizování další stavební činnosti. Dále pak argumentovala, že obec získala od Stavoky za cenu 1,- Kč majetek (komunikace) v hodnotě cca 2.500.000,- Kč. Dále náklady náklady na zpracování projektové dokumenetace na kabelové rozvody. Z těchto důvodů považuje Stavoka smlouvu, kterou byla komunikace obci za 1m,- Kč převedena a dohodnut termín dokončení chodníků, za neplatnou. Zastupitelstvo na dokončení chodníku trvá. Dle sdělení bývalé starostky obce není jiné ujednání o podmínkách stavebních aktivit Stavoky v obci Divec. Starosta obce vyhotoví odpověď ve smyslu, že na základě Kupní smlouvy trvá na dokončení chodníku dle jejího příslušného ustanovení a bude se tohoto nároku domáhat soudní cestou.

 

Předseda kontrolního výboru p. Svatopluk Muzikant vyhotovil informační letáčky, kde upozorňuje na nesprávné parkování a porušování zákona o provozu na pozemních komunikacích. Tyto rozdá na nesprávně zaparkovaná vozidla v obci Divec.

 

Info o MHD v obci – vzhledem k nepřízni počasí se posunulo zbudování točny MHD cca o jeden měsíc. Předpokládané zahájení provozu MHD je duben 2010.

 

P. Muzikant – žádá o zvýšení apelace na majitele psů v obci, aby si po svých psech uklízeli exkrementy.

 

Na starostu se opět obrátilo několik občanů s prosbou, zda by bylo možné přidat na náměstíčko ještě lavičky v opačném směru, než jsou stávající, tedy s výhledem na silnici. Zastupitelé v tom nevidí problém. Realizace v nejbližších měsících.

 

Některé maminky si stěžují, že je v obci málo vyžití pro děti do 4 let. Přišly s návrhem, vybudovat dětské hřiště odpovídající platným normám v blízkosti všesportovního areálu. Zastupitelstvo do příštího zasedání promyslí možná řešení.

 

Žádost pana Hanuše – odkoupení pozemku č. 280/1. Tuto žádost obec postoupí k odbornému posouzení ing. arch. Křelinovi a vyžádá si jeho stanovisko.

 

P. Tajbrová – návrh na vybudování společenské místnosti v druhé polovině obecního úřadu. Starosta projedná uvolnění bývalého obchodu se stávajícím uživatelem.

 

Ad.10) ZO nepřijalo žádné usnesení.

 

Ad.11) Starosta obce ukončil jednání v 19,11 hodin,poděkoval všem přítomným za účast.

 

 

Zapisovatel: Eva Vodová  ……….......................................

Ověřovatelé: Mgr.Roman Kvasnička……………………………………………..

  Luboš Pešek………………………………………………….  

Starosta: