Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Zápis z lednového zasedání 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 21.1.2010 

Program zasedání

01) Uvítání
02) Prezence a kontrola usnášeníschopnosti
03) Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
04) Schválení programu zasedání
05) Schválení zápisu z minulého zasedání
06) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
07) Rozpočet obce na rok 2010
08) Chodník v obci, zpráva kontrolního a finančního výboru
09) Schválení smlouvy o dílo – PD komunikace Solná, Severní, Nová
10) Prodej pozemků v majetku obce
11) Různé
12) Návrh usnesení
13) Závěr

Ad.1)  Starosta obce zahájil zasedání v 18.01 hodin a přivítal všechny přítomné z řad občanů i zastupitelů.

Na úvod seznámil přítomné s rezignací pana Vavřinky Libora na funkci zastupitele obce k 31.12.2009, ZO toto bere na vědomí. Na nejbližší příští zasedání bude osloven ke složení slibu člena ZO náhradník z kandidátky rezignujícího člena.

Ad.2) Přítomni: Mgr. Roman Kvasnička, Luboš Pešek, Eva Vodová, Iva Dmejchalová, JUDr. Svatopluk Muzikant. Starosta obce konstatoval, že je přítomna  nadpoloviční většina zastupitelů a zastupitelstvo je tímto usnášeníschopné.

Ad.3) Následovala volba zapisovatele. Navržena pí. Eva Vodová. Ověřovateli zápisu byli jednomyslně zvoleni pan Pešek Luboš a pan JUDr. Muzikant Svatopluk. Návrhová komise ve složení Mgr. Roman Kvasnička a pí. Iva Dmejchalová byla též jednomyslně schválena.

 Ad.4)  Starosta obce přečetl  program zasedání, tento byl schválen se změnou a to, že bodu č. 7  se předřadí bod č. 8 – schváleno jednomyslně. Ad.5)  K zápisu z minulého zasedání  nikdo nevznesl žádné připomínky a proto se tímto stal zápis právoplatným.Ad.6) Smlouva o upsání akcií mezi společností VaK Hradec Králové, a.s. a obcí byla uzavřena a podepsána.Zápis o předání předmětu nepeněžitého vkladu – podepsánObecně závazná vyhláška č. 02/2009 obce Divec, kterou se ruší obecně závazná vyhláška - Návrh územního opatření č. 1/2007 obce Divec o stavební uzávěře na celém katastrálním území obce  Divec  po uplynutí zákonem stanovené lhůty nabude účinnosti a  katastr obce Divec již nebude v režimu stavební uzávěry.

Smlouva o dílo č. 27/09 „Točna MHD Divec“ mezi obcí Divec a společností NOVOSTAV s.r.o. byla podepsána

 

Ad.8) Předseda Kontrolního výboru pan JUDr. Svatopluk Muzikant  přečetl zprávu  Kontrolního výboru týkající se chodníků v obci. Finanční výbor se k otázce pro rezignaci pana Vavřinky nevyjádřil.

ZO pozve na příští zasedání Obecního zastupitelstva paní Rázkovou a pana Macha a požádá je o podání vysvětlení v záležitosti budování chodníků a vjezdů k jednotlivým nemovitostem v obci Divec. V rámci možností bude prověřena věc i po účetní stránce.

 

Ad.7) Rozpočet obce pro rok 2010 byl zveřejněn na úřední desce po zákonem stanovenou lhůtu, byl připomínkován panem Ing. Hrnčířem a proto se mění položka 6121 v textové části na rezerva.

Rozpočet obec Divec pro rok 2010 s připomínkou p. Ing. Hrnčíře byl jednomyslně schválen.

 

Ad.9) Starosta obce  přečetl návrh Smlouvy o dílo – PD komunikace Solná, Severní, Nová – byla vznesena námitka k textu v článku 2 a to – vypustit zpracování PD i ve variantě s chodníky.

Poté ZO Smlouvu o dílo – PD - komunikace Solná, Severní, Nová jednomyslně schválilo.

 

Ad.10) Záměr obce odprodat pozemky - parcelní č. 360/1, 336/1, 280/1 byl vyvěšen po zákonem stanovenou dobu na úřední desce (29.12.2009 – 15.1.2010) – Nebyla vznesena žádná připomínka z řad zastupitelů ani občanů.

ZO Divec schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 360/1, ostatní plocha a pozemku parcelní číslo 336/1, trvalý travní porost vše v obci a katastrálním území Divec zájemci panu Eliášovi za prodejní cenu 200,- kč/ m2 s formou úhrady kupní ceny při podpisu smlouvy. Úkon splňuje požadavky § 39 zákona č. 128/2000 Sb. v pl. znění – schváleno jednomyslně.

 

ZO Divec schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 280/1, ostatní plocha v obci a katastrálním území Divec zájemcům manželům Hanušovým z Divce za prodejní cenu 200,- kč/m2 s formou úhrady kupní ceny při podpisu smlouvy. Úkon splňuje podmínky § 39 zákona č. 128/2000 Sb. v pl. znění.  Schváleno jednomyslně.

Pro účely uzavření kupní smlouvy bude zpracován na náklady kupujících geometrický plán na oddělení převáděných částí pozemku.

 

Ad.11)  Pí Fátorová – ráda by uvedla na pravou míru,že si nikdy nestěžovala na práci pana Peška pro obec, naopak.

Pí Fátorová – navrhla poděkovat ze strany obce občanům, kteří se sami svými silami starají o zeleň na obecních pozemcích.

P.Gočál – připomínka, zda by nebylo možné a vhodné lavičky na nově zbudovaném náměstíčku otočit opačným směrem a odstranit nevzhledná dětská houpadla. Připomínka bude do příštího zasedání zvážena.

 

Ad.12)   ZO bere na vědomí rezignací pana Vavřinky Libora na funkci zastupitele obce k 31.12.2009.

ZO schvaluje Rozpočet obec Divec pro rok 2010.

ZO schvaluje Smlouvu o dílo – PD - komunikace Solná, Severní, Nová.

ZO Divec schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 360/1, ostatní plocha a pozemku parcelní číslo 336/1, trvalý travní porost vše v obci a katastrálním území Divec zájemci panu Eliášovi za prodejní cenu 200,- kč/m2 s formou úhrady kupní ceny při podpisu smlouvy. Úkon splňuje požadavky § 39 zákona č. 128/2000 Sb. v pl. znění.

ZO Divec schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 280/1, ostatní plocha v obci a katastrálním území Divec zájemcům manželům Hanušovým z Divce za prodejní cenu 200,- kč/m2 s formou úhrady kupní ceny při podpisu smlouvy. Úkon splňuje podmínky § 39 zákona č. 128/2000 Sb. v pl. znění.

 

Ad.13)  Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast, srdečně pozval všechny přítomné a jejich přátele na Hasičský ples konaný 6.2.2010  od 19. hodin v sokolovně v Černilově a zasedání v 19,50 hodin ukončil.

  
Zapisovatel: Eva Vodová  ……….......................................Ověřovatelé: JUDr.Svatopluk Muzikant……………………………………………..   Luboš Pešek………………………………………………….   Starosta: