Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Zápis z dubnového zasedání 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 8.4.2010 

Program zasedání

1.      Uvítání

2.      Prezentace a kontrola usnášeníschopnosti

3.      Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise

4.      Schválení programu zasedání

5.      Schválení zápisu z minulého zasedání

6.      Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

7.      Dětské hřiště

8.      Vyhláška o záboru veřejného prostranství

9.      Dotace:obecní úřad, veřejný promenádní a pobytový prostor

10.  Nabídka k odkoupení pozemku obcí

11.  Různé

12.  Návrh usnesení

13.  Závěr

 

Ad.1) Starosta obce zahájil zasedání v 18.10 hodin, přivítal všechny přítomné z řad zastupitelů i občanů.

 Ad.2) Přítomni: Mgr. Roman Kvasnička, Luboš Pešek, Iva Dmejchalová, JUDr. Svatopluk Muzikant, Eva Vodová. Omluvena: Miroslava Rázková.

Ad.3) Následovala volba zapisovatele,ověřovatelů zápisu a návrhové komise. Zapisovatel – Eva Vodová, ověřovatelé zápisu – p. Luboš Pešek a JUDr. Svatopluk Muzikant, návrhová komise – pí Iva Dmejchalová a Mgr. Roman Kvasnička – všichni byli jednomyslně schváleni

Ad.4) Starosta obce přečetl program zasedání, který byl schválen bez připomínek.

Ad.5) K zápisu z minulého zasedání nevznesl nikdo žádné připomínky, proto se zápis stal právoplatným.

Ad.6) Na minulém zasedání ZO nepřijalo žádné usnesení, nicméně bylo uloženo několik úkolů.    

Žádost pana Hanuše – odkoupení pozemku č. 280/1 obec postoupila k odbornému posouzení ing. arch. Křelinovi  a čeká na jeho vyjádření.

Návrh paní Tajbrové na vybudování společenské místnosti v druhé polovině obecního úřadu – starosta obce oslovil současného nájemce, tento přislíbil, že prostory by mohly být obci k dispozici v polovině tohoto roku.

Apelace  P. Muzikanta – ohledně udržování pořádku v obci – je v řešení – viz. Vyhláška o veřejném pořádku a čistotě.

Ad.7) Pí Horinová přednesla požadavek ohledně vybudování dětského hřiště v obci. Předložila vyjádření a podpisy občanů obce Divec k jednotlivým uvažovaným lokalitám pro zbudování herní sestavy, zveřejnila výši vybrané finanční částky. Po rozsáhlé diskusi přistoupeno k hlasování o variantě umístění herní sestavy na náměstíčku.

Návrh usnesení: ZO schvaluje nákup herní sestavy Flora 09 a její umístění v prostoru náměstíčka za pěšinou směrem od zvoničky. Financování bude z výtěžku sbírky a z prostředků obce. PRO hlasovali 4 zastupitelé, 1 zastupitel se ZDRŽEL hlasování (pí Vodová)

Za této situace si starosta obce vyžádá stanovisko ing. arch. Křeliny, ve které části obce by byl možný prostor ke zbudování herní sestavy. Dále si místostarostka pí Dmejchalová vyžádá stanovisko zhotovitele projektu náměstíčka Ing. Hladíkové, ohledně vhodnosti umístění herní sestavy v prostoru náměstíčka. Lhůta do příštího zasedání.

Ad.8)  Starosta obce přečetl znění Vyhlášky obce o ochraně prostředí a zeleně v obci.

Návrh usnesení: ZO Divec se na zasedání dne 8. 4. 2010 usneslo vydat podle ust. § 10 písm. c) a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku Vyhlášky obce o ochraně prostředí a zeleně v obce. Schváleno jednomyslně.

Ad.9) Starosta informoval přítomné o přípravách na zpracování žádosti o dotaci na budovu obecního úřadu s širším využitím pro veřejnost a veřejného pobytového prostoru s dětským hřištěm v prostoru za ohradou pana Kozáka. V rámci úspěšného podání žádosti o dotaci bude nutné pozměnit původní projektovou dokumentaci a upravit ji dle současných norem a požadavků. Předpokládaná celková cena realizace do 15 miliónů Kč. Za tímto účelem je domluvena schůzka se zpracovatelem projektové dokumentace, na které bude tato věc řešena. O výsledku podá starosta zprávu na příštím zasedání.

 

Ad.10) Na OÚ se obrátila paní Kateřina Lazáková s návrhem na prodej jejich pozemků určených územním plánem k vybudování veřejného prostranství, pobytového uličního, promenádního prostoru aj.  do vlastnictví obce.

ZO vzalo na vědomí nabídku paní Lazákové a konstatuje, že nemá zájem pozemek v současné době kupovat.

Ad.11)  p. Gočál – reklamace kanálu v prostoru točny MHD. Dále dotaz, proč vytěžená zemina, která vznikla při realizaci točny MHD je uložena na platě firmy SV metal. Jak je toto upraveno ve smlouvě o dílo. Starosta obce podá informaci a řešení. Pan Gočál také žádá předložení stavebního deníku – točna MHD. Na dotaz pana Gočála jakým způsobem byla hrazena činnost firmy na soukromých pozemcích a zda to nebylo dodavatelskou firmou účtováno obci odpověděl starosta, že pan Gočál může spolu se zástupcem dodavatele projít stavbu a přeměřit výměry, porovnat s výkazy výměr, které byly fakturovány a pokud dojde k nesouladu, může se domáhat nápravy.

p. Mach - děkuje za realizaci točny MHD a upozorňuje na potřebu přemístění kontejnerů na sklo do prostoru točny, či spíše zvýšení počtu kontejnerů v celé obci.

Starosta obce si bere za své tento problém vyřešit.

Starosta obce informuje o přistavení velkoobjemového kontejneru do obce.

Pí Tajbrová – otevírá problém vjezdů k jednotlivým nemovitostem v obci – pan Mach oponuje, že chyba nebyla na jeho straně. Firma, která budovala v obci chodníky, vybudovala vjezdy k nemovitostem ve vlastní iniciativě po dohodě s jednotlivými občany. Na otázku pí Tajbrové, proč někteří občané za zbudovaný vjezd nad rozsah chodníku neplatili, odpověděl, že o tom nemá povědomí. Paní Tajbrová toto nepovažuje za adekvátní vysvětlení.

P. Ing. Hrnčíř – tlumočí informaci některých občanů  - nespokojenost s jízdním řádem MHD. Starosta obce podává info – jízdní řád MHD bude podroben testovacímu období, poté je možná diskuse nad změnou jízdního řádu s dopravním podnikem na podkladě jeho vlastních dat z uskutečňované přepravy a vytíženosti jednotlivých spojů.

ZO bere na vědomí požadavek občanů, aby bylo zváženo zařazení spoje předcházejícího prvnímu rannímu, tzn. před 7.15 hod.

Starosta obce informuje o možnosti zapojení obce Divec do soutěže obec roku.

ZO pověřuje starostu obce podáním přihlášky soutěže obec roku. Schváleno jednomyslně.

P. Mach – žádá osetí prostoru točny MHD travou, realizaci krytých zastávek MHD a definitivní osazení značkami.

 

Ad.12) 

ZO Divec se na zasedání dne 8. 4. 2010 usneslo vydat podle ust. § 10 písm. c) a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku Vyhlášky obce o ochraně prostředí a zeleně v obce.

ZO bere na vědomí nabídku paní Lazákové a konstatuje, že nemá zájem pozemek v současné době kupovat.

ZO bere na vědomí požadavek občanů, aby bylo zváženo zařazení spoje předcházejícího prvnímu rannímu, tzn. před 7.15 hod.

ZO pověřuje starostu obce podáním přihlášky soutěže obec roku.

 

Ad.13) Starosta obce ukončil zasedání ve 20,28 hod.,a  poděkoval všem přítomným za účast .

Zapisovatel: Eva Vodová  ……….......................................

Ověřovatelé: Luboš Pešek………………………………………….

  JUDr. Svatopluk Muzikant………………………………………………….  

Starosta: