Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Zápis z červnového zasedání 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne3.6.2010 

Program zasedání

1.      Uvítání

2.      Prezentace a kontrola usnášeníschopnosti

3.      Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise

4.      Schválení programu zasedání

5.      Schválení zápisu z minulého zasedání

6.      Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

7.      Dětské hřiště

8.      Závěrečný účet obce,audit

9.      Dotace:obecní úřad, veřejný promenádní a pobytový prostor

10.  Smlouva o věcném břemeni – přípojka NN

11.  Různé

12.  Návrh usnesení

13.  Závěr

  

Ad.1) Starosta obce zahájil zasedání v 17,59 hodin, přivítal všechny přítomné z řad zastupitelů i občanů.

 Ad.2) Přítomni: Mgr. Roman Kvasnička, Luboš Pešek, Iva Dmejchalová, JUDr. Svatopluk Muzikant, Eva Vodová, Miroslava Rázková.

Ad.3) Následovala volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise. Zapisovatel – Eva Vodová – schváleno jednomyslně, ověřovatelé zápisu – p. Luboš Pešek a JUDr. Svatopluk Muzikant – schváleni jednomyslně, návrhová komise – pí Iva Dmejchalová a pí Mirslava Rázková –  jednomyslně schváleny.

Ad.4) Starosta obce přečetl program zasedání, který byl schválen se změnou – bodu 11 předřadit bod – Chodníky v lokalitě ulic Severní,Solná,Nová,Třešňová.

Ad.5)  K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky a proto se stal právoplatným.

Ad.6)  Starosta obce si vyžádal stanovisko ing. arch. Křeliny ohledně umístění herní sestavy do prostor náměstíčka. viz bod 7.

Starosta obce informoval o proběhlé schůzce týkající se dotací na obecní úřad a veřejný promenádní  a pobytový prostor – více v bodě 9

V týdnu od 7.6. do 11.6.2010 se uskuteční  schůzka mezi starostou obce Divec  p.Sedláčkem z DPMHK  ohledně rozšíření spojů linky č 5, konkrétně o spoj před 7 hodinou ranní a okolo 14 hodiny odpolední.

Přihláška do soutěže Obec roku byla starostou obce podána. Hodnotící komise navštíví obec 28.6. Proto zastupitelstvo žádá všechny občany o zapojení se do úklidu v blízkosti jejich nemovitostí. Sekání trávy bude zajištěno obcí.

Točna MHD bude za příznivého počasí oseta travou.

Starosta obce objedná kryté zastávky MHD a zajistí jejich instalaci.

Kontejnery na plast a papír byly dodány. Zakoupen odpadkový koš na náměstíčko. Dále zakoupeny 2 koše na psí exkrementy. Instalace v měsíci červnu.

Ad.7) Starosta obce přečetl stanoviska ing. arch. Křeliny a ing. Hladíkové vyjadřující se k problematice umístění dětské herní sestavy do prostor náměstíčka. Obě stanovisko byla přečtena a přítomní se tak s obsahem seznámili.

Po krátké diskusi přistoupeno k hlasování. ZO s přihlédnutím ke stanovisku ing. arch. Křeliny preferuje variantu pro umístění dětské herní sestavy na pozemek za ohradou p. Kozáka.

Návrh usnesení: ZO schvaluje nákup herní sestavy dle předložené varianty (flora 09) s umístěním na pozemku parc. č, 336/4 v obci Divec. Schváleno jednomyslně.

Ad.8)  30.4.2010 proběhlo přezkoumání hospodaření obce Divec.

Starosta obce přečetl závěrečnou zprávu. Byly zjištěny pouze méně závažné chyby a nedostatky, které byly z části odstraněny.

Závěrečný účet obce bude zveřejněn po dobu 15 dnů na úřední desce a v elektronické podobě. schválen bude na mimořádném zasedání do konce června.

Ad.9)  Starosta seznámil přítomné se situací ohledně žádosti o dotaci a nutnosti přepracování PD pro víceúčelovou budovu obecního úřadu. Přečetl cenovou nabídku na zpracování nové dokumentace vyhovující novým technickým požadavkům na výstavbu s úpravou některých částí původně zpracované PD. Dokumentace byla zpracována původním zpracovatelem. Po debatě, kde se některým z přítomných zdála ceny vysoká, dohodnuto, že se osloví ještě další projektanti.

Ad.10) Starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene pro ČEZ. věc se týká stavební činnosti pana Medka.

Návrh usnesení:  ZO schvaluje uzavření smlouvy o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí a spol. ČEZ a pověřuje starostu obce jejím podpisem. Schváleno jednomyslně.

Ad.11)  ZO provede poptávkové řízení na zbudování zpomalovacích retardérů a dopravního značení na základě zpracované dokumentace v lokalitě ulic Severní,Solná,Nová,Třešňová.

Ad.12) ZO pověřuje starostu obce objednat krytou autobusovou  zastávku  + lavičku od firmy Grimika.

Hanušovi – odkoupení pozemku (za p. Pultarem a Vikem) – ing. arch. Křelina doporučuje tento pozemek neprodávat. Starosta obce vyhotoví Hanušovým odpověď v tomto smyslu.

Proběhlo místní šetření na platě, kde se ukládá odpad. Starosta obce na plato uložil s dovolením pana Vavřinky stavební suť, která bude na jeho náklady zlikvidována. Plato bude po kompletním přetřídění a podrcení na stavební materiál – šťerkodrť s certifikátem, oploceno a ukládání palitelného a kompostovatelného odpadu bude umožněno ve vybraných dnech a hodinách. Předběžná cena likvidace plata činí 93 240 Kč.

ZO jednomyslně rozhodlo a stanovuje, že počet členů ZO pro nové volební období bude 9 členů.

Ad.13) Návrh usnesení:

ZO schvaluje nákup herní sestavy dle předložené varianty (flora 09) s umístěním na pozemku parc. č. 336/4 v obci Divec.

ZO schvaluje uzavření smlouvy o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí a spol. ČEZ a pověřuje starostu obce jejím podpisem. Schváleno jednomyslně.

ZO stanovuje, že počet členů ZO pro nové volební období bude 9 členů.

ZO pověřuje starostu obce objednat krytou autobusovou zastávku  + lavičku od firmy Grimika.

Ad.14)  Starosta obce v 19,49 hodin poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil.

 

Zapisovatel: Eva Vodová  ……….......................................

Ověřovatelé: Luboš Pešek………………………………………….

          JUDr. Svatopluk Muzikant………………………………………………….  

Starosta: