Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Zápis z mimořádného červnového zasedání 2010

Zápis z mimořádného  zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 24.6.2010   Program zasedání  1.      Uvítání 2.      Prezentace a kontrola usnášeníschopnosti 3.      Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 4.      Schválení programu zasedání 5.      Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání 6.      Zpomalovací prahy v ul. Třešňová a Severní.7.      Schválení závěrečného účtu obce, audit8.      Dotace: obecní úřad,veřejný  promenádní a pobytový  prostor9.      Žádost o odkoupení obecního pozemku10.    Různé 11.    Návrh usnesení 12.    Závěr   

Ad.1) Starosta obce zahájil zasedání v 18.00 hodin, přivítal všechny přítomné

 Ad.2) Přítomni: Mgr. Roman Kvasnička, Luboš Pešek, Iva Dmejchalová, JUDr. Svatopluk Muzikant, Eva Vodová,Miroslava Rázková

Ad.3) Následovala volba zapisovatele,ověřovatelů zápisu a návrhové komise. Zapisovatel – Eva Vodová, ověřovatelé zápisu – pí.Iva Dmejchalová a JUDr. Svatopluk Muzikant, návrhová komise – pí.Miroslava Rázková a Mgr. Roman Kvasnička – všichni byli jednomyslně schváleni

Ad.4) Starosta obce přečetl program zasedání, který byl schválen se změnou, a to,že bodu 6 bude předřazen bod: Zpomalovací prahy v ulicích Severní a Třešňová

 

Ad.5) Lavičky  a kryté zastávky MHD se průběžně osazují. Dokončení do začátku prázdnin.

Herní sestava objednána.

Zpracování cenových nabídek na projektovou dokumentaci přestavby obecního úřadu -  přeloženo na příští zasedání zastupitelstva.

 

Ad.6) Lokalitu ulic Severní, Solná, Nová a Třešňová je třeba brát jako celek v záležitosti vybudování zpomalovacích prahů. Oslovena byla fa.Gočál – která zbudování z kapacitních důvodů odmítla a fa. Beran, která předložila adekvátní cenovou nabídku a v současné době již realizuje zbudování retardérů.

 

Ad.7) Starosta seznámil přítomné s výsledky přezkoumaní hospodaření obce za rok 2009, konkrétně se zjištěnými chybami a nedostatky.

ZO bere na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření obce Divec za rok 2009, a to „s výhradou“, jež vyplývá z popsaných nedostatků uvedených ve  Zprávě o výsledku přezkoumání  hospodaření obce za rok 2009. K nápravě zjištěných nedostatků byla přijata následující opatření: K nápravě zjištěných méně závažných nedostatků (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 byla přijata následující opatření:     a) chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) § 10 odst. 2, zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí spočívající ve skutečnosti, že územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu (nájemné a předpis vydané faktury).   Opatření:  Účetní obce bude účetní případy účtovat k okamžiku uskutečnění účetního případu. Náprava bude prováděna průběžně vždy ke konkrétnímu účetnímu případu. Zodpovídá účetní obce. b) chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) § 10 odst. 2, zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí spočívající v nesprávném účtování nákladů na pořízení drobného dlouhodobého majetku.     Opatření:  účetní obce bude provádět správné účtování nákladů při pořízení drobného dlouhodobého majetku. Náprava zjištěného nedostatku v roce 2009 zjednána.c) chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) § 10 odst. 2, zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí spočívající v nedodržení postupu účtování vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu územních samosprávných celků, k rozpočtu organizačních složek státu a účtování rozpočtových a ostatních finančních účtů (neinvestiční náklady na žáky)Opatření:  účetní obce bude účtovat na správný účet. Odpovídá účetníd) chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) § 10 odst. 2, zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí spočívající v nedodržení druhového třídění rozpočtové skladby (VPD ověření podpisu) Opatření:  účetní obce v roce 2010 bude účtovat na správný účet. odpovídá účetní  ZO schválilo jednomyslně Závěrečný účet obce Divec za rok 2009, a to „s výhradou“, jež vyplývá z popsaných nedostatků uvedených ve  Zprávě o výsledku přezkoumání  hospodaření obce za rok 2009. Závěrečný účet obce byl zveřejněn po dobu zákonem stanovenou, tak aby se s ním mohli všichni občané seznámit.

Ad.8)  Ke zpracování projektové dokumentace Obecního úřadu se zatím žádná z oslovených projektových kanceláří nevyjádřila – ponecháno jako bod  na příští zasedání zastupitelstva.

 

Ad.9)  Na OÚ se obrátili vlastníci domu čp. 8 a čp. 35 o odkoupení části pozemkové parcely parc. číslo 312/2 v k.ú. a obci Divec v rozsahu sledující zarovnání pozemkových hranic. K žádosti o odprodej přiložen situační nákres.

Návrh usnesení: ZO zveřejňuje záměr o odprodeji části pozemkové parcely parc. číslo 312/2 v k.ú. a obci Divec v rozsahu dle situačního nákresu. Schváleno jednomyslně.

Ad.10)  Pí. Dmejchalová – upozorňuje  na posílení spojů Orlobusu.

Starosta obce podává informaci o pořízení nové obecní kroniky.

 Ad.11)  ZO schvaluje Závěrečný účet obce Divec za rok 2009, a to „s výhradou“. ZO bere na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření obce Divec za rok 2009, a to „s výhradou“, jež vyplývá z popsaných nedostatků uvedených ve  zprávě včetně přijatých opatření k nápravě.ZO zveřejňuje záměr o odprodeji části pozemkové parcely parc. číslo 312/2 v k.ú. a obci Divec v rozsahu dle situačního nákresu.

Ad.12) Starosta obce ukončil zasedání v 18,39 hod. a poděkoval všem přítomným za účast

Zapisovatel: Eva Vodová  ……….......................................

Ověřovatelé: Iva Dmejchalová………………………………………….

  JUDr. Svatopluk Muzikant………………………………………………….  

Starosta:

.