Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Zápis ze srpnového zasedání

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 26.8.2010 Program zasedání 1.      Uvítání 2.      Prezentace a kontrola usnášeníschopnosti 3.      Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 4.      Schválení programu zasedání 5.      Schválení zápisu z minulého zasedání 6.      Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání 7.      Rozpočtová změna č. 1 8.      Projekt ulice V Chatkách a definitivní točny MHD 9.      Projekt Obecní úřad, veřejný promenádní a pobytový prostor10.   Odprodej obecního pozemku 11.  Různé 12.  Návrh usnesení 13.  Závěr  

Ad.1) Starosta obce zahájil zasedání v 18,01 hodin, přivítal všechny přítomné z řad zastupitelů i občanů.

 Ad.2) Přítomni: Mgr. Roman Kvasnička, Luboš Pešek, Iva Dmejchalová, JUDr. Svatopluk Muzikant, Eva Vodová

Ad.3) Následovala volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise. Zapisovatel určena Eva Vodová. Ověřovatelé zápisu –  JUDr. Svatopluk Muzikant, pí. Iva Dmejchalová – schváleni jednomyslně, návrhová komise – Mgr. Roman Kvasnička,  Luboš Pešek –  jednomyslně schváleni.

Ad.4) Starosta obce přečetl program zasedání, který byl schválen bez připomínek.

Ad.5)  K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky a proto se stal právoplatným.

Ad.6)  Závěrečný účet obce schválen a doložen na kraj.

           Záměr obce  - odprodej pozemku byl zveřejněn po zákonem stanovenou dobu.

Další cenová nabídka k projektu OÚ  a veřejného prostoru zajištěna viz bod 9).

 Ad.7) Rozpočtová změna: Starosta navrhl úpravu rozpočtu obce pro rok 2010 ve výdajích následovně: v paragrafu 3113 s názvem Základní školy a položce 5321 s názvem neinvestiční transfery obcím navýšení výdajů ze 103.000,- Kč  na nových 112.000,- Kč. Dále v této souvislosti navrhl starosta upravit – ponížit ve výdajích položku 8115 – informativní zapojení zůstatku z minulých let z původních 1865,24 na nových 1.856,24,-  Kč.ZO schvaluje rozpočtovou změnu č.1/2010 – jednomyslně.

Ad.8) Starosta obce přečetl cenovou nabídku ing. Sajfrta na vypracování projektové dokumentace na vybudování definitivní točny MHD a komunikace k ní. Z důvodu, že Ing. Sajfrt již pracuje na projektové dokumentaci ke krytu vozovky ul. V Chatkách, rozhodlo ZO o jeho výběru za zpracovatele projektové dokumentace.

ZO schvaluje cenovou nabídku ing. Sajfrta k vypracování projektové dokumentace na vybudování definitivní točny MHD a komunikace k ní.  

Smluvně zajistí starosta obce.

Zpomalovací práh v křižovatce do ulice V Chatkách bude řešen formou změny stavby před dokončením. Starosta zajistí projednání s dotčenými sousedy. Je důležité pečlivě zkoumat odtokové poměry a způsob odvodu dešťových srážek.

Ad.9)  starosta doplnil další cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace, která je dražší než předchozí. Dále informoval, že cena předchozí nabídky není, jak bylo na minulém zasedání tvrzeno občany z řad veřejnosti, dle slov lidí z oboru předražena. Bez ohledu na tyto nové skutečnosti ZO rozhodlo, že realizaci přestavby OÚ a veřejného promenádního prostoru přenechá, z důvodu blížících se voleb, k rozhodnutí novému zastupitelstvu. Nadto, nebyly už pro tento rok vypsány patřičné dotační tituly.

 

Ad.10)  Záměr obce odprodat část pozemku - parcelní č. 312/2 byl zveřejněn po zákonem stanovenou dobu na úřední desce – Nebyla vznesena žádná připomínka či nabídka z řad zastupitelů ani občanů. O odprodej projevily zájem vlastníci budov č.p. 8 a č.p. 35.

 

ZO Divec schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 312/2 ostatní plocha v obci a katastrálním území Divec zájemcům manželům Synkovým, Divec 35 za prodejní cenu 200,- kč/ m2 s formou úhrady kupní ceny při podpisu smlouvy. Úkon splňuje požadavky § 39 zákona č. 128/2000 Sb. v pl. znění – schváleno jednomyslně.

 

ZO Divec schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 312/2 ostatní plocha v obci a katastrálním území Divec zájemcům paní Jitce Mydlochové a panu Stanislavu Zemanovi, Divec 8 za prodejní cenu 200,- kč/m2 s formou úhrady kupní ceny při podpisu smlouvy. Úkon splňuje podmínky § 39 zákona č. 128/2000 Sb. v pl. znění.  Schváleno jednomyslně.

 

Pro účely uzavření kupní smlouvy bude zpracován na náklady kupujících geometrický plán na oddělení převáděných částí pozemku.

Ad.11) p. Mach – chybí kontejnery na separovaný sběr u točny MHD

- přeje si barevně sladěné kontejnery. Ty budou objednány dle finančních možností obce či za pomoci dotace.   

Starosta obce informuje, že zeminu vzniklou tříděním z nahromaděného odpadu na platě je možné po dohodě s OÚ poskytnout k odprodeji.

Dále podává informaci, že obec zahájí správní řízení s neukázněnými řidiči a majiteli automobilů v obci.

Starosta obce vyslovil poděkování všem organizátorům a sponzorům 16. ročníku tenisového turnaje Multison tenis open.

p.Mach – žádá dokončení autobusových zastávek v obci – zastřešení + stojany s jízdními řády. Realizace osazení druhé nástupní zastávky započne v září a termín dokončení bude dle finanční situace.

p.Mach – znovu upozorňuje na potřebu doplnění ranního spoje MHD. Starosta obce zkontaktuje pana Sedláčka z DP  a prodiskutuje možnost doplnění ranního spoje popřípadě i spojů okolo 11. a 14.hodiny.

pí Grandová – dotaz na dopravní značení v obci. Běží správní řízení na MMHK odboru dopravy. Momentálně je odbor vytížen, a nelze očekávat vyřízení obratem.

 

Ad.12) ZO schvaluje rozpočtovou změnu č.1/2010.

 

ZO schvaluje cenovou nabídku ing. Sajfrta k vypracování projektové dokumentace na vybudování definitivní točny MHD a komunikace k ní.  

 ZO Divec schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 312/2 ostatní plocha v obci a katastrálním území Divec zájemcům manželům Synkovým, Divec 35 za prodejní cenu 200,- kč/ m2 s formou úhrady kupní ceny při podpisu smlouvy. Úkon splňuje požadavky § 39 zákona č. 128/2000 Sb. v pl. znění.  

ZO Divec schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 312/2 ostatní plocha v obci a katastrálním území Divec zájemcům paní Jitce Mydlochové a panu Stanislavu Zemanovi, Divec 8 za prodejní cenu 200,- kč/m2 s formou úhrady kupní ceny při podpisu smlouvy. Úkon splňuje podmínky § 39 zákona č. 128/2000 Sb. v pl. znění. 

Ad.13) Starosta obce  poděkoval všem přítomným za účast a zasedání  v 19,00 hodin ukončil.

Zapisovatel: Eva Vodová  ……….......................................

Ověřovatelé: Iva Dmejchalová………………………………………….

          JUDr. Svatopluk Muzikant………………………………………………….  

Starosta: