Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Zápis z říjnového zasedání 2010

Ad.1) Starosta obce zahájil zasedání v 18,20 hodin, přivítal všechny přítomné z řad zastupitelů i občanů.

 Ad.2) Přítomni: Mgr. Roman Kvasnička, Luboš Pešek, Iva Dmejchalová, JUDr. Svatopluk Muzikant, Eva Vodová

Nepřítomna: Miroslava Rázková

Ad.3) Následovalo určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise. Zapisovatel určena Eva Vodová. Ověřovatelé zápisu – Mgr. Roman Kvasnička, Luboš Pešek  – schváleni jednomyslně, návrhová komise – Iva Dmejchalová, JUDr. Svatopluk Muzikant –  jednomyslně schváleni.

Ad.4) Starosta obce přečetl program zasedání, který byl jednomyslně schválen.

Ad.5)  K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky a proto se stal právoplatným.

Ad.6)  Zpomalovací retardéry v ulici V Chatkách – starosta obce se sešel s projektantem na místě spolu s P. Machem jako sousedním vlastníkem. Bylo popsáno zamýšlené řešení a projektantem následně zpracována cenová nabídka.

Prodej částí pozemku č. 312/2 – došlo k vyhotovení geometrických plánů,  které jsou na schválení na Katastrálním úřadu. Starosta připravil kupní smlouvy k podpisu.

Zastávka MHD u p. Fajmona – v současné době již probíhají stavební práce. Zatím 1. etapa spočívající ve vybudování základů pro instalaci nadzemní části. Další realizace dle finančních možností.

DPMHK – doplnění spojů – starosta obce jednal se zástupcem DPMHK o dalším rozšíření četností spojů linky č. 5 MHD. Požadavek na doplnění spoje před 7 ranní z Divce a 13.30 z Terminálu je ze strany DPMHK akceptovatelný (konkrétně 6:50 z Divce a 13:48 z Terminálu). Rovněž je možné zrušit takřka nevyužívaný noční spoj. DPMHK prověří zda bude možné změnu realizovat ještě tento podzim či zda se změna provede v rámci plošné změny jízdních řádů MHD první týden v březnu. Změna linky č. 5 má totiž vliv na ostatní spoje a musí být tato změna schválena také příslušnými úřady. Dál se bude jednat o úpravě víkendových spojů.

Ad Dopravní značení v obci – již zahájeno správní řízení.

 Ad.7) Rozpočtová změna č. 2/2010V souvislosti s konáním voleb do PS a zastupitelstev obcí došlo z prostředků KÚ k navýšení rozpočtu obce o zálohu na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb. Jedná se o neinvestiční účelové dotace podléhající finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. Použití poukázaných prostředků je účelově určeno a řídí se směrnicí MF.      Účelová dotace přijatá obcí „na úhradu výdajů souvisejících s  konáním voleb se zařazuje podle platné rozpočtové skladby na položku 4111 s názvem Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu s účelovým znakem  98 071 pro volby do poslanecké sněmovny a s účelovým znakem pro volby do zastupitelstev obcí 98 187.Na základě výše uvedeného starosta navrhl ke schválení rozpočtovou změnu č. 2/2010 spočívající v navýšení příjmů obce v rozpočtové položce 4111 s názvem Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 17.550,- Kč pod účelovým znakem 98 071 a o 19.000,- Kč pod účelovým znakem 98 187.Schváleno jednomyslně.Ad.8)  pí Jiránková  - problém s listím z památných dubů – starosta obce dodá p. Jiránkové pytle na likvidaci a informuje o možnosti likvidovat sesbírané listí na platě.Nové zastupitelstvo by se mělo touto problematikou komplexně zabývat v rámci odpadového hospodářství, např. hnědými popelnicemi na kompostovatelný odpad. V úvahu bude přicházet i změna způsobu likvidace komunálního odpadu na osobu v souvislosti se změnou svozové firmy.Odprodej obecní  parcely p. Eliášovi – probíhá jedníní s p. Medkem, který má k pozemku předkupní právo. Obec se zařídí dle rozhodnutí pana Medka a Eliáše.p. Mach – děkuje zastupitelstvu za 4 letou práci. Připojil se i Ing. Hrnčíř. Zastupitelstvo poděkovalo přítomným za navštěvování zasedání a podnětné připomínky. Ad.9) ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2010.Ustavující zasedání nově zvoleného ZO Divec se bude konat na přelomu října a listopadu.Ad.10) Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 19,11 hodin ukončil. 

Zapisovatel: Eva Vodová  ……….......................................

Ověřovatelé: Mgr. Roman Kvasnička………………………………………….

          Luboš Pešek………………………………………………….  

Starosta: