Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Usnesení leden 2010

U S N E S E N Í

  z veřejného náhradního zasedání zastupitelstva obce Diveckonaného dne 21. 1. 2010  ZO bere na vědomí  

Usnesení č. 1/2010: ZO bere na vědomí rezignací pana Vavřinky Libora na funkci zastupitele obce k 31.12.2009.

 ZO schvaluje  

Usnesení č. 2/2010:  ZO schvaluje Rozpočet obec Divec pro rok 2010.

  

Usnesení č. 3/2010:  ZO schvaluje Smlouvu o dílo – PD - komunikace Solná, Severní, Nová.

 

Usnesení č. 4/2010: ZO Divec schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 360/1, ostatní plocha a pozemku parcelní číslo 336/1, trvalý travní porost vše v obci a katastrálním území Divec zájemci panu Eliášovi za prodejní cenu 200,- kč/m2 s formou úhrady kupní ceny při podpisu smlouvy. Úkon splňuje požadavky § 39 zákona č. 128/2000 Sb. v pl. znění.

  

Usnesení č. 5/2010: ZO ZO Divec schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 280/1, ostatní plocha v obci a katastrálním území Divec zájemcům manželům Hanušovým z Divce za prodejní cenu 200,- kč/m2 s formou úhrady kupní ceny při podpisu smlouvy. Úkon splňuje podmínky § 39 zákona č. 128/2000 Sb. v pl. znění.

  
 ……………………………….                   ………………………………                   místostarosta obce                                                starosta obce