Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Usnesení červen 2010

U S N E S E N Í

  z veřejného zasedání zastupitelstva obce Diveckonaného dne 3. 6. 2010  ZO schvaluje

 

 

Usnesení č. 10/2010:  ZO schvaluje nákup herní sestavy dle předložené varianty (flora 09) s umístěním na pozemku parc. č. 336/4 v obci Divec.

 

Usnesení č. 11/2010:    ZO schvaluje uzavření smlouvy o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí a spol. ČEZ a pověřuje starostu obce jejím podpisem. Schváleno jednomyslně.

  ZO zveřejňuje  

Usnesení č. 12/2010:   ZO pověřuje starostu obce objednat krytou autobusovou zastávku  + lavičku od firmy Grimika.

  ZO stanovuje 

Usnesení č. 13/2010:  ZO stanovuje, že počet členů ZO pro nové volební období bude 9 členů.

   
 ……………………………….                   ………………………………                  místostarosta obce                                                starosta obce