Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Usnesení mimořádné červen 2010

U S N E S E N Í

  z veřejného náhradního zasedání zastupitelstva obce Diveckonaného dne 24. 6. 2010  ZO schvaluje  Usnesení č. 14/2010:  ZO schvaluje Závěrečný účet obce Divec za rok 2009, a to „s  výhradou“.   ZO bere na vědomí  Usnesení č. 15/2010:    ZO bere na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření obce Divec za rok 2009, a to „s výhradou“, jež vyplývá z popsaných nedostatků uvedených ve  zprávě včetně přijatých opatření k nápravě.    ZO zveřejňuje  Usnesení č. 16/2010:    ZO zveřejňuje záměr o odprodeji části pozemkové parcely parc. číslo 312/2 v k.ú. a obci Divec v rozsahu dle situačního nákresu.    
 ……………………………….                   ………………………………                   místostarosta obce                                                starosta obce