Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 4.1.2007

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DIVEC

ze dne 4. 1. 2007


Program zasedání:

1. Uvítání
2. Prezence a kontrola usnášeníschopnosti
3. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
4. Schválení programu zasedání
5. Připomínky k zápisu ze dne 7. 12. 2006
6. Mikroregion Černilovsko
7. Územní plán obce Divec
8. Rozpočet obce Divec
9. Různé
10. Návrh usnesení
11. ZávěrAd 1 -2:
Veřejné zasedání zahájil starosta obce v 18,03 hodin a na úvod přivítal přítomné občany.

Přítomní z řad zastupitelů dle prezenční listiny: Mgr. Roman Kvasnička, Ing. Robert Bezr, Ing. Monika Bervidová, Iva Dmejchalová, JUDr. Svatopluk Muzikant, Eva Vodová, Martin Beran, Libor Vavřinka – přítomen od 18:50 (omluven), Vladimír Mach – přítomen od 18:17. Na základě prezenční listiny starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů obecního zastupitelstva, a že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Ad 3:
Následovala volba návrhové komise ve složení předseda Ing. Monika Bervidová a Iva Dmejchalová - jednomyslně schváleno.
Jako zapisovatel byl dále navržen Petr Brát, ověřovateli zápisu Ing. Robert Bezr a Eva Vodová - jednomyslně schváleno.

Ad 4:
Starosta přečetl navržený program jednání, který byl bez připomínek a doplňujících návrhů jednohlasně přijat tak, jak byl navržen - jednomyslně schváleno.

Ad 5:
K minulému zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky a zápis se tímto stal právoplatným.

Ad 6:
Starosta informoval zastupitelstvo a přítomné o možnostech obce při jejím vstupu do mikroregionu Černilovsko a o podmínkách její účasti. Zároveň nechal mezi přítomnými kolovat seznam obdržených dotací za období 2002 – 2006, ohlédnutí za 4 roky působení mikroregionu a přehled plánovaných akcí na rok 2007. Tyto materiály tvoří přílohu tohoto zápisu a jsou k nahlédnutí na OÚ Divec.

ZO se rozhodlo, že o vstupu bude uvažovat cca v březnu, na základě výstupů v připravovaném ÚPO. Do té doby zůstane starosta pozorovatelem a jeho poznatky a zkušenosti budou průběžně vyhodnocovány.

V 18:17 se na zasedání dostavil zastupitel obce Pan Mach.

Ad 7:
Ing. Bezr informoval krátce o stavu zpracovávaného ÚPO a doprovodných opatřeních a navrhl tato opatření:
- aby zastupitelstvo obce do odvolání v plném rozsahu pozastavilo platnost díla ÚPO Divec ing. arch. Vašatové a všech s ním souvisejících úkonů obce Divec tak, aby nebylo pochyb a možných účelových výkladů stran platnosti či neplatnosti jakékoliv části tohoto díla. Důvodem je rozpor předmětného návrhu ÚPO s územně plánovacími záměry obce Divec.
Pan Mach k tomuto vznesl připomínku, že nelze formulovat obecně zrušení souvisejících úkonů obce, a proto byla tato formulace z textu vypuštěna.
Po opravě znění přistoupeno k hlasování s výsledkem: pro 7, proti 1

V 18:50 se na zasedání dostavil zastupitel obce pan Vavřinka.

V tomto upraveném smyslu Ing. Bezr zastupitelstvu obce navrhl dále revokovat některá jeho předcházející usnesení takto:
- usnesení zastupitelstva obce Divec ze dne 15.12. 2005 o schválení návrhu konceptu ÚPD pro obec Divec se v plném rozsahu zrušuje. Důvodem je rozpor předmětného návrhu s územně plánovacími záměry obce Divec.
ZO hlasovalo s výsledkem : pro 6, proti 1, zdrželi se 2

- Usnesení zastupitelstva obce Divec č. 3) ze dne 6. 4. 2006 o schválení urbanistického návrhu lokality „Poďousov“ předložený firmou Trendstav a.s. Hradec Králové se v plném rozsahu zrušuje. Důvodem je zásadní rozpor předmětného návrhu s územně plánovacími záměry obce Divec.
ZO hlasovalo s výsledkem : pro 7, proti 2

- Usnesení zastupitelstva obce Divec ze dne 10. 2 .2005 o schválení návrhu zadání ÚPO Divec a usnesení ze dne 4. 8. 2005 o schválení zadání ÚPO Divec se ponechává v platnosti s výhradou korekce:
a) uvažovaného rozvoje obce i jižním směrem za silnicí III. tř. HK - Librantice s návazností na lokalitu stávající zahrádkářské osady (Zadání ÚPO Divec, str. 5, bod 7. Požadavky na vymezení zastavitelných území)
b) uvažovaného návrhu lokalit pro bydlení v severní části obce směrem na Černilov, ve východní části poblíž výrobního areálu, v západní části obce a v jižní části nad a pod silnicí III. tř. HK - Librantice (Zadání ÚPO Divec, str. 11, bod 15. Okruhy řešení vzešlých z průzkumů a rozborů)
Korekce budou provedeny v rámci díla územních studií a ÚPO Divec ing. arch. Křeliny.
S těmito výhradami zadání ÚPO odpovídá územně plánovacím záměrům obce Divec a zůstává v platnosti i nadále.
Zadání ÚPO se ponechává v platnosti i pro možnost realizace územního opatření o stavební uzávěře dle § 97 stavebního zákona 183/2006 Sb. platného od 1. 1. 2007.
ZO hlasováním jednohlasně schválilo.

Dále Ing. Bezr navrhl zastupitelstvu obce schválit postup obce ve smyslu §97 stavebního zákona 183/2006 Sb. a zahájit přípravu k vydání územního opatření o stavební uzávěře na celém k.ú. obce Divec, a to z titulu reálné obavy, aby případnou realizací rozporných staveb (zejména firem Trendstav a.s. Hradec Králové a Stavoka Hradec Králové a.s., které jsou v zásadním rozporu s územně plánovacími záměry obce), ještě před vypracováním územních studií a ÚPO Divec ing.arch. Křeliny, nedošlo k ztížení nebo znemožnění budoucího využití území podle připravované územně plánovací dokumentace.
K tomu, aby dále zastupitelstvo určilo jednoho či několik členů ze svých řad
- k činění všech nezbytných úkonů
- k informování dotčeného stavebního úřadu v Černilově.
Ing. Bartesová (vedoucí Staveb. úřadu Černilov) informovala o dopadech vzhledem k novému stavebnímu zákonu a upozornila na nutnost definovat správně odůvodnění návrhu na rozhodnutí o vydání stavební uzávěry.
Tento návrh zastupitelstvo jednomyslně schválilo a k provedení daných úkolů pověřilo Ing. Bezra.

Zastupitelstvo obce v oblasti přejímání a správy veřejných statků (z titulu ekonomické náročnosti údržby těchto statků) po krátké diskusi rozhodlo:

- Uložit předsedovi finančního výboru, aby ve spolupráci s předsedou výboru pro územní plánování a výstavbu provedl revizi veřejných statků v majetku obce a připravovaných převodů veřejných statků do majetku obce, stanovil nároky na jejich údržbu a navrhl nové zásady obce ohledně přejímání veřejných statků. Termín: do 1. 3. 2007.
Tento návrh zastupitelstvo jednomyslně schválilo.

- Uložit předsedovi finančního výboru a předsedovi výboru pro územní plánování a výstavbu zjistit právní stav věci realizace Usnesení zastupitelstva obce Divec č. 2) ze dne 1. 12. 2005 o schválení smlouvy na odkup komunikace v části ul. Třešňová a Nová od společnosti Stavoka Hradec Králové, a.s. se sídlem v Hradci Králové, za kupní cenu 1,- Kč (předmětem koupě jsou k datu podpisu smlouvy již hotové a zkolaudované stavby, se závazkem prodávajícího v termínu do 31.12. 2006 na vlastní náklady dokončit stavby chodníků a veřejného osvětlení). Termín: do 1.3.2007.
ZO hlasovalo s výsledkem : jednomyslně schváleno.

Připomínka Ing. Briestenského stran sdružení „Sítě Divec“, že obec schválila převzetí sítí a komunikace.
Pan Mach odpovídá na připomínku, že obec by měla zachovat kontinuitu, sdružení deklarovalo zmíněné stavby postavit a obec následně deklarovala tyto stavby přebrat do svého vlastnictví. Divec jako stavebník a držitel povolení stavby přesunul na sdružení, po kolaudaci je převezme /chodníky , silnice, odpady, elektrika, veřejné osvětlení/.
Pan Mach není proti diskuzi, ale říká že ZO přijalo závazek (smlouvu) a mělo by ji proto dodržet.
Problém s parcelou, jejíž majitel nezaplatil poměrnou část na vybudování sítí a komunikaci: jedním z řešení může být vyhláška obce, ve které bude napojení na takto nezafinancované parcely podmíněno uhrazením poměrných nákladů za napojení na sítě a komunikaci. Dalším řešením je, aby k převedení na obec nedošlo dříve, než bude zaplacena poslední parcela. Sdružení tak donutí stavebníka samo k zaplacení.

Ad 8:
Na úřední desce obce byly vyvěšeny dva návrhy rozpočtu (pan Mach, Ing. Bervidová) se zachováním zákonných lhůt.
Pan Mach napadl rozpočet Ing. Bervidové, neboť byl vyvěšen v jiném znění, než které bylo schváleno ke zveřejnění. Tato námitka byla shledána oprávněnou.
Tímto se hlasování o rozpočtu obce na rok 2007 omezilo pouze na návrh pana Macha..
ZO hlasovalo s výsledkem: pro 8, zdržel se 1

Ad 9:
- Ing. Bezr nastolil otázku týkající se systému přidělování nových čísel popisných. Pí Rázková vysvětlila systém přidělování čísel v případě novostaveb v rámci staré zástavby obce (proluky). Zde se používají zbývající č.p., tj. od 71 do 99. V nově zastavovaných lokalitách se čísluje za základě schématu pořízeného obcí. Závěrem zkonstatováno, že jde o výlučnou pravomoc ZO rozhodovat o způsobu přidělování č.p. Ing. Bezr opatří patřičné podklady, a to nejlépe tak, aby byly součástí nově zpracovávaného ÚPO.

- Ing. Bezr navrhuje hromadné rozesílání materiálů souvisejících s činností zastupitelstva, nejlépe formou elektronické pošty, na všechny zastupitele. Od pana Vavřinky byly doplněny kontaktní údaje. Řeší Ing.. Bezr.

- Ing. Bezr navrhuje nakoupit židle pro OÚ. Zjištěním možností a ceny byla pověřena předsedkyně finančního výboru.

- JUDr. Muzikant – za kontrolní výbor – řešil parkování pana Viktorína. Při osobním jednání pan Viktorín upozorněn na závadnost odstavení vozu na kraji vozovky. Jelikož ústní domluva nevedla k nápravě, bude upozorněn doporučeným dopisem.

- JUDr. Muzikant informoval přítomné o situaci v zatáčce u pana Vašaty. Dle vyjádření odboru dopravy MMHK se jedná o komunikaci v majetku obce, kde obec vykonává působnost silničního správního úřadu. Podle zákona o pozemních komunikacích musí mít komunikace tzv.“bezpečnostní odstup“, kterým se rozumí prostor o minimální šíři 50 cm od zpevněného okraje této komunikace. V tomto prostoru se nesmí nacházet pevné překážky, kterými položené kameny i zbudované terénní úpravy jsou. Starosta v duchu tohoto stanoviska povede s p.Vašatou jednání k zjednání nápravy. Ohledně označení zúžení u Marešů se čeká na stanovisko Policie ČR, dopravního inspektorátu.

- Pan Mareš vznesl připomínku na problém zatáčky u jeho parcely a problémy, které mu způsobují průjezdy vozidel nad 3,5 t nerespektující zákaz vjezdu. Pan Mach informoval o řešeních minulého zastupitelstva s tím, že nevidí jiné východisko, než zúžit komunikaci pomocí mechanických zábran.

- Starosta informoval o finančním daru od firmy SV Metal a požadavku na formulaci darovací smlouvy. Informaci o formulaci podal pan Mach.

- Ing. Bervidová informovala o poptávce na nové účetní firmy. Pan Mach se hodlá vzdát účetnictví k 30. 11. 2006, protože trvá na tom, že komunikace mezi ním a novým zastupitelstvem není dostatečná ke kvalitnímu vedení účetnictví. Nicméně po dohodě se zastupiteli byla na den 8. 1. 2007 ve 20:00 dohodnuta schůzka pana Macha, starosty obce a Ing. Bervidové za účelem provedení všech úkonů nutných k dokončení účetní uzávěrky. Účetnictví za rok 2006 bude dokončeno firmou pana Macha. ZO pověřilo Ing. Bervidovou zjištěním podmínek na novou účetní firmu a obstaráním návrhu smluv od firem, které budou účetnictví realizovat, včetně zjištění informací, co bude změna účetní firmy obnášet.
Termín plnění do 1.2.2007.

- Pan Mach informoval o projeveném zájmu pana Kadlečka, pracovat ve Výboru pro územní plánování . ZO bere na vědomí tuto žádost, ale protože je nutné splnit podmínku, že počet členů musí být lichý, musí si sehnat další osobu se stejným zájmem.

- Pan Mach vznesl žádost, aby byla zveřejněna stejná dokumentace jako na úřední desce před úřadem i v elektronické podobě na internetu. Starosta sdělil, že usnesení je publikováno na stránkách obce v sekci obecní úřad/usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva jsou zveřejněny v sekci obecní úřad/aktuální informace či úřední deska.

- Pan Vavřinka upozornil ZO, že na parcele pana Součka vzniká černá skládka. Protože toto spadá do kompetence obce, měl by starosta napsat pověření kontrolní komisi, aby tato zjistila zmíněný problém a následně jej řešila.
Také jízda nezletilých v motorových vozidlech bude řešena shodně jako předchozí záležitost.

- Dalším problémem je podle pana Vavřinky černá skládka na cestě od Librantic do kravína. Navrhuje řešení dát závoru, protože cesta je obecní. ZO bere na vědomí, řeší pan Vavřinka.

- Pan Mach informoval, že SV Metal má zakoupenou zpevněnou plochu, kde občané ukládají biologický odpad. Znamená to, že obec bude muset navrhnout jiné řešení.


Ad 10:
Návrh usnesení a jeho schválení

ZO hlasovalo s výsledkem: Schváleno jednomyslně


Ad 11:
Zasedání bylo ukončeno ve 21.54 hod.Zapisovatel: Petr Brát …………………………….

Ověřovatelé: Ing. Robert Bezr …………………………….

Eva Vodová …………………………….

Starosta : Mgr. Roman Kvasnička ……….……………………