Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 10.1.2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 10.1.2008
Program zasedání

01) Uvítání
02) Prezence a kontrola usnášeníschopnosti
03) Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
04) Schválení programu zasedání
05) Připomínky k zápisu ze dne 6.12.2007
06) Veřejnoprávní smlouva s Městskou policií
07) Kontrola plnění minulého usnesení
08) Územní plán obce a stavební uzávěra
09) Rozpočet obce na rok 2008
10) Různé
11) Návrh usnesení
12) Závěr


Ad.1) Jednání zahájil starosta obce v 18.10 hod. a přivítal přítomné z řad zastupitelů i občanů.

Ad. 2.) Přítomní z řad zastupitelů dle prezenční listiny: Mgr. Roman Kvasnička, Ing. Robert Bezr, Eva Vodová, Iva Dmejchalová, JUDr. Svatopluk Muzikant, Miroslava Rázková ,Ing.Monika Bervidová, Martin Beran, Libor Vavřinka.

Na základě prezenční listiny starosta konstatoval, že je přítomno všech 9 členů zastupitelstva obce a že zastupitelstvo je schopné usnášení.

Ad. 3.) Následovala volba zapisovatele. Navržena paní Eva Vodová - schváleno jednomyslně. Za ověřovatele byli navrženi Ing. Monika Bervidová, Martin Beran - schváleno jednomyslně.
Dále byla jednomyslně schválena návrhová komise ve složení Miroslava Rázková a paní Iva Dmejchalová.

Ad. 4) Poté se přistoupilo ke schválení programu zasedání.
Program zasedání byl schválen bez připomínek a doplnění.

Ad. 5.) K minulému zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky a zápis se tímto stal právoplatným.

Ad. 6.) Veřejnoprávní smlouva s MMHK o využívání služeb městské policie.
Po seznámení s textem smlouvy a finanční nákladností dle dopisu MMHK stran zapracování předpokládaných nákladů do rozpočtu obce ZO jednomyslně vyslovilo nesouhlas s uzavřením této smlouvy.
Usnesení č. 01/2008 – Zastupitelstvo obce neschvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s MMHK o využívání služeb městské policie.

Ad. 7.) Z minulého zápisu vzešel úkol dokončit výjimku ze stavební uzávěry pro SDH Divec ve věci přístřešku u hřiště - provedeno.

Ad. 8.) Územní plán obce a stavební uzávěra
Usnesení č. 03/2008:
ZO povoluje výjimku č. 13 z územního opatření č.1/2007 o stavební uzávěře
Žadatel o výjimku: Ing. Jan Baďura, Hradec Králové
Datum podání 16. 9. 2007
Dotčená stavba: Novostavba RD na p.č. 19/16
Předmět výjimky : Novostavba RD na p.č. 19/16
Odůvodnění žádosti: Novostavba RD na p.č. 19/16
Předložené doklady: Projekt František Čurda – Atelier KORDA,
Stanovisko zpracovatele ÚPD Ing. Arch. Křeliny: Souhlas z 13.11.2007
Stanovisko Výboru pro ÚP a výstavbu: Souhlas z 8.1.2008
Dohoda o kompenzaci nákladů: Ano, bude realizováno
ZO ukládá starostovi a místostarostovi vydat v tomto smyslu patřičné rozhodnutí.

19.12 hodin odchod pana Vavřinky.

Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry manželů Popelákových. Po doplnění charakteru oplocení bude o žádosti rozhodnuto na příštím zasedání zastupitelstva, kdy bude známo stanovisko Ing. Arch. Křeliny. Zastupitelstvo konstatovalo, že zamýšlená stavba RD je přípustná a nemá k ní připomínky. Doporučeno výborem pro územní plánování a výstavbu.

Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry manželů Smolových.
Usnesení č. 02/2008 ZO nepovoluje výjimku ze stavební uzávěry pro zamýšlenou stavbu RD manželů Smolových z důvodu rozporu se schválenou územní studií obce. Po opakovaném hlasování: 7 pro neudělení výjimky, 1 se zdržel – pro nedostatečné odůvodnění zamítavého stanoviska Ing. Arch. Křeliny.

Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry Mgr. Romana Kvasničky. Po doplnění charakteru oplocení bude o žádosti rozhodnuto na příštím zasedání zastupitelstva, kdy bude známo stanovisko Ing. Arch. Křeliny. Zastupitelstvo konstatovalo, že zamýšlená stavba RD je přípustná a nemá k ní připomínky. Doporučeno výborem pro územní plánování a výstavbu.

20.00 hodin odchod JUDr. Muzikanta.

ZO registruje propadlé územní rozhodnutí na pozemek u lesa - p. Kouba.
Ing. Bezr uskuteční konzultaci u Ing. Arch. Křeliny ohledně této parcely.

Ad.9.) Rozpočet obce na rok 2008
Návrh rozpočtu obce připravil Mgr. Roman Kvasnička a Ing. Bervidová, rozpočet je koncipován jako vyrovnaný s příjmy 1.573.860 a výdaji ve výši 2.747.600,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji hrazen z přebytku minulých let. Zastupitelstvo se po projednaných úpravách jednomyslně usneslo na tomto návrhu rozpočtu na rok 2008. Návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce, jeho projednání bude na únorovém zasedání ZO. (Usnesení č. 4/2008)

Ad.10.) p. Rázková vznesla dotaz zda se zastupitelstvo shodlo na plánu práce pro rok 2008.
ZO se shodlo na plánu práce pro rok 2008:
- Dořešení Územního plánu obce
- Plynofikace obce (spalovna biomasy)
- Dopravní projekt
Usnesení č. 05/2008 ZO se usneslo na plánu práce pro rok 2008:
- Případná rekonstrukce OÚ
- úprava obecní návsi (přeložka kabelového vedení NN, ozelenění, zvonička) – žádost o dotaci z POV
- dle finančních možností další úpravy a opravy v obci

Starosta informoval o uskutečněném jednání s fi. Multison o budoucnosti prostor bývalé prodejny. Bylo domluveno, že v případě zájmu o využití prostor pro spolkovou činnost budou tyto uvolněny pro 2. polovinu roku 2008.
Starosta dále informoval v souvislosti se zahájením výkupu papíru společností SV metal a možnosti likvidace této suroviny ve spolupráci s SV metal. Pro obec by tím mohly klesnout náklady oproti dosavadnímu způsobu. Bližší informace na příštím zasedání.

Ad.11.) Návrh usnesení
Usnesení č. 01/2008 – Zastupitelstvo obce neschvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s MMHK o využívání služeb městské policie.

Usnesení č. 02/2008: ZO neschvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry pro manžely Smolovi k zamýšlené stavbě RD.

Usnesení č. 03/2008:
ZO uděluje výjimku č. 13 z územního opatření č.1/2007 o stavební uzávěře žadateli Ing. Janu Baďurovi, Hradec Králové.

Usnesení č. 04/2008:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2008.

Usnesení č. 05/2008:
ZO se usneslo na plánu práce pro rok 2008:
- Dořešení Územního plánu obce
- Plynofikace obce (spalovna biomasy)
- Dopravní projekt
- Případná rekonstrukce OÚ
- úprava obecní návsi (přeložka kabelového vedení NN, ozelenění, zvonička) – žádost o dotaci z POV
- dle finančních možností další úpravy a opravy v obci

Návrh usnesení chválen jednomyslně.

Ad.12.) Ve 21,06 hodin starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil.

Zapisovatel: Eva Vodová …………………………….

Ověřovatelé: Ing. Monika Bervidová …………………………….

Martin Beran ….………………………….
Návrhová komise : Miroslava Rázková …………………………….
Iva Dmejchalová…………………………………
Starosta : Mgr. Roman Kvasnička .……….………………