Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 7. 2.2008

Opravený zápis ze zasedání ZO ze dne 7. 2. 2008 v bodě 10, poslední odstavec.

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 7. 2. 2008

Program zasedání

01) Uvítání
02) Prezence a kontrola usnášeníschopnosti
03) Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
04) Schválení programu zasedání
05) Územní plán obce a stavební uzávěra
06) Kontrola plnění předchozího usnesení
07) Připomínky k předchozímu zápisu
08) Rozpočet obce Divec
09) Prodej části pozemku (zarovnání uličního průčelí)
10) Různé
11) Návrh usnesení
12) ZávěrAd 1.) Oficiální jednání zahájil starosta obce v 18.40 hod. a přivítal přítomné z řad zastupitelů i občanů.

Ad 2.) Přítomní z řad zastupitelů dle prezenční listiny: Mgr. Roman Kvasnička, Ing. Robert Bezr, Eva Vodová, Iva Dmejchalová, JUDr. Svatopluk Muzikant, Martin Beran, Libor Vavřinka (příchod 19.05).
Nepřítomni: Miroslava Rázková, Ing. Monika Bervidová
Na základě prezenční listiny starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelstva obce a že zastupitelstvo je schopné usnášení.

Ad 3.) Následovala volba zapisovatele. Navržena paní Eva Vodová - schváleno jednomyslně. Za ověřovatele byli navrženi JUDr. Svatopluk Muzikant, Martin Beran - schváleno jednomyslně.
Dále byla jednomyslně schválena návrhová komise ve složení Ing. Robert Bezr a paní Iva Dmejchalová.

Ad 4.) Program zasedání byl schválen bez připomínek a doplnění.

19.05 příchod p. Vavřinky

Ad 5.) Výjimka ze stavební uzávěry manželů Smolových – na příští zastupitelstvo dodají manželé Smolovi plán se zakresleným osazením domu do pozemku + kóty.

Výjimka ze stavební uzávěry manželů Popelákových – ZO schvaluje (jednomyslně) udělení výjimky ze stavební uzávěry manželům Popelákovým.

Výjimka ze stavební uzávěry manželů Kvasničkových – ZO schvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry manželům Kvasničkovým.
6 – pro
1 - proti (Ing. Bezr)

Zastavěné území Divec – vymezení
ZO Divec schvaluje opatření obecné povahy č.1/2008 obce Divec o vymezení zastavěného území obce Divec. Text viz úřední deska obce

ZO Divec se dále usneslo takto: Výše uvedené Opatření obecné povahy bude oznámeno (vyhlášeno) veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce Obecního úřadu Divec, a to po dobu 15 dnů, úplné znění bude zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup.

19.30 hod. odchod pana Vavřinky.

Na den 28. 2. 2008 je svoláno kolaudační řízení na komunikaci Severní, Solná a Nová, aby následně bylo pozastaveno na 6 měsíců pro nedokončené chodníky. Přerušení bude sloužit pro jejich dobudování. S tím souvisí i úprava Dopravního projektu obce.

Ad 6.) Výjimka Ing. Baďura – vyhotoveno písemné znění, Ing. Baďura výjimku převzal a obci poskytl finanční dar.

Návrh rozpočtu byl po dobu 15 dnů před dnešním zasedáním zveřejněn na úřední desce OÚ i na internetových stránkách. Do dnešního dne občané písemně neuplatnili žádné připomínky k tomuto návrhu.

Ad 7.) K minulému zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky a zápis se tímto stal právoplatným.

Ad 8.) Ke zveřejněnému Návrhu rozpočtu obce pro rok 2008 nebyly vzneseny žádné připomínky jak z řad občanů, tak ani z řad zastupitelů.
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočet obce Divec na rok 2008. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný s příjmy 1.573.860,- Kč a výdaji 2.747.600,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt přebytkem hospodaření z let minulých.


Ad 9.) Žádost o prodej části pozemku (zarovnání uličního průčelí) byla projednána Výborem pro územní plánování a výstavbu, který souhlasí s odprodejem. Pro účely realizace směny obce s Kvasničkovými – pozemek pro budoucí komunikaci v nově uvažované zástavbě – bude zadáno vyhotovení geometrického plánu na oddělení části parcely v majetku Kvasničkových. Následně bude při jednom realizován prodej a směna.

Na příští zasedání budou dodány potřebné konkrétní materiály, starosta obce objedná u Geodezie VČE zpracování geometrického plánu + návrh smluv o prodeji a směně.

Ad 10.) Pan Mach – výzva k uhrazení vyčísleného penále za pozdní platbu. Starosta informoval o odpovědi pana Macha. Ten odpovědnost uznal co do období jeho působení v pozici účetního obce a osoby mající dispoziční práva k účtu. Zbytek penále za následné období je věcí nového zastupitelstva a osoby provádějící bezhotovostní platby.

Pozemek p. Kouby – dle záměru vybudovat u zastávky autobusu kruhový objezd bylo doporučeno jednat s panem Koubou o zpětném odprodeji vymezené části pozemku – na realizaci objezdu.

ZO ukládá pí Rázkové do příštího zastupitelstva dohledat stav KPÚ + krizový plán obce.

Byl proveden inventarizační zápis – nebyly zjištěny rozdíly v majetku obce.

Vytápění biomasou – proběhlo jednání s Ing. Kottnauerem o reálných možnostech vytápění tímto způsobem.
Se společností SV metal dojednána darovací smlouva o poskytnutí finančního daru obci 200.000,- Kč na pořízení energetického auditu. Po podpisu smlouvy o dílo na pořízení auditu by byl termín vypracování do 90 dnů. Poté je možné žádat o dotaci až do výše 80% na projekt centrálního zdroje tepla a rozvodů po obci. ZO bere na vědomí. Podmínky pro to výhodné -
Příznivá cena vstupních hmot v porovnání s ostatními fosilními palivy i elektřinou. Vše by za obec řešila speciální firma, která by celou akci realizovala i po stránce smluvní - týkající se zajištění dodávek biomasy na určenou dobu a za dojednanou cenu. Za tímto účelem všichni občané obce a vlastníci nemovitostí v obci obdrží osvětovou brožuru, která bude pojednávat o technologii vytápění biomasou, dopadu na životní prostředí, nákladnosti, možnosti krytí z dotací, cenové podmínky napojení, cenu za teplo aj., a to především v porovnání s prozatím uvažovaným plynem.
Po roznesení brožur do schránek a seznámení se s obsahem je plánované setkání všech kdo budou mít zájem v jídelně spol. SV metal za účelem podání bližších informací a zodpovězení případných dotazů s praktickými zkušenostmi za účasti odborníků z oboru. Vítáni budou i kritici. Na setkání by se zjistil skutečný zájem o tento zdroj vytápění a nezúčastnění by byli osloveni individuálně.

Starosta obce uložil kontrolnímu výboru provést kontrolu plnění usnesení za uplynulý rok 2007. Dále se zaměřit na kontrolu pr. předpisů obce. O provedené kontrole provede výbor zápis, který bude obsahovat předmět kontroly, její výsledek a v případě zjištěných nedostatků opatření směřující k jejich nápravě.

Prostor prodejny – zájemce p. Slanina. Obci dodá konkrétní návrh na způsob využití pro spolkovou činnost.

Ing. Bezr konstatoval, že pokud nebude obec používat architekta a výjimky ze stavební uzávěry bude schvalovat urbanisticky nekvalifikované zastupitelstvo, pak se na další činnosti spojené s výstavbou obce nebude podílet, předá agendu a skončí.

Ad.11.) Návrh usnesení.

Usnesení č. 6/2008: ZO Divec schvaluje opatření obecné povahy č.1/2008 obce Divec o vymezení zastavěného území obce Divec. Text viz úřední deska obce
Výše uvedené Opatření obecné povahy bude oznámeno (vyhlášeno) veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce Obecního úřadu Divec, a to po dobu 15 dnů, úplné znění bude zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup.

Usnesení č. 7/2008: ZO schvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry manželům Popelákovým.

Usnesení č. 8/2008: ZO schvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry manželům Kvasničkovým.
Usnesení č. 9/2008: ZO schvaluje rozpočet obce Divec na rok 2008.

Usnesení č. 10/2008: ZO ukládá pí Rázkové do příštího zastupitelstva dohledat stav KPÚ + krizový plán obce.

Ad.12.) Jednání ukončil starosta obce ve 21.09 hodin, poděkoval všem přítomným za účast.


Zapisovatel: Eva Vodová …………………………….

Ověřovatelé: JUDr. Svatopluk Muzikant……………………
Martin Beran………………………………….

Starosta: Mgr. Roman Kvasnička.……….………………