Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 13. 3. 2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 13. 3. 2008

Program zasedání

01) Uvítání
02) Prezence a kontrola usnášeníschopnosti
03) Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
04) Schválení programu zasedání
05) Připomínky k předchozímu zápisu
06) Kontrola plnění předchozího usnesení
07) Územní plán obce a stavební uzávěra
08) Zpráva kontrolního výboru
09) Různé
10) Návrh usnesení
11) ZávěrAd 1.) Jednání zahájil starosta obce v 18.02 hod. a přivítal přítomné z řad zastupitelů i občanů.

Ad 2.) Přítomní z řad zastupitelů dle prezenční listiny: Mgr. Roman Kvasnička, Ing. Robert Bezr, Eva Vodová, Iva Dmejchalová, JUDr. Svatopluk Muzikant, Martin Beran, Ing. Monika Bervidová
Nepřítomni: Miroslava Rázková, Libor Vavřinka
Na základě prezenční listiny starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelstva obce a že zastupitelstvo je schopné usnášení.

Ad 3.) Následovala volba zapisovatele. Navržena paní Eva Vodová - schváleno jednomyslně. Za ověřovatele byli navrženi pí Iva Dmejchalová a Ing. Monika Bervidová - schváleno jednomyslně.
Dále byla jednomyslně schválena návrhová komise ve složení JUDr. Svatopluk Muzikant a Martin Beran

Ad 4.) Na návrh Ing. Bezra byla provedena změna programu a to v bodech 7. a 8. Po bodě 6 bude následovat bod 8. – Zpráva kontrolního výboru a poté bod 7. – Územní plán + stavební uzávěra. Tato změna programu byla jednomyslně schválena.

Ad 5.) Bude provedena oprava zápisu ze dne 7. 2. 2008 – oprava a doplnění se bude týkat přítomnosti Ing. arch. Křeliny na jednání zastupitelstva.

Ad.6) Předseda Kontrolního výboru předložil zastupitelstvu zprávu ze zasedání Kontrolního výboru ze dne 12.3.08 .

Ad.8.) Starostou obce byla podepsána smlouva o Energetickém auditu.
(Objednatel auditu je obec,ale finanční náklady zajistí SV Metal)
Předseda Kontrolního výboru přednesl zprávu ze zasedání Kontrolního výboru ze dne 12.3.08 - týkající se kontroly plnění usnesení z roku 2007.

Opatření – Důkladné, pravidelné a důsledné kontroly plnění usnesení na každém zasedání zastupitelstva.
Na příští zastupitelstvo dodá JUDr. Muzikant podklady k novému jednacímu řádu vedoucího k zefektivnění činnosti zastupitelstva.
Dále JUDr. Muzikant navrhuje přepracovat vyhlášku o Komunálních odpadech dle platných zákonů.

Ad.7.) Smlouvy týkající se PLYNU - obec uzavřela smlouvu o smlouvě budoucí na provoz případně realizované soustavy plynového rozvodu.

Manželé Smolovi podali odvolání k neudělení výjimky ze stavební uzávěry. Cílem bylo předložit obci argumenty vedoucí k přehodnocení předchozího rozhodnutí obce a výjimku pro zamýšlený RD udělit. Smolovi dodali požadovanou dokumentaci – situační výkres s požadovaným kompletním okótováním. Po rozsáhlé debatě, kdy se k věci přítomní z řad občanů a každý ze zastupitelů samostatně vyjádřili

Návrh usnesení: ZO schvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry pro RD manželů Smolových a zároveň revokuje usnesení č. 02/2008 ze dne 10. 1. 2008. Na základě hlasování zastupitelů obce byla udělena výjimka ze stavební uzávěry manželům Smolovým - pro 4, proti 3.

V rámci diskuse bylo Ing. Bezrem vzpomenuto hlasování ZO ze dne 7. 2. 2008 týkající se odsouhlasení výjimky ze st. uzávěry pro manžele Kvasničkovi. Bylo uvedeno, že odsouhlasení se událo za vypjaté a nepřehledné situace a že se hlasování neměl účastnit sám Mgr. Starosta jako osoba, jíž se rozhodnutí týká. Mgr. Kvasnička nabídl, že se o této záležitosti pro pořádek může hlasovat opětovně. Bez odezvy. Pí Dmejchalová poznamenala, že hlasování bylo dle ní vypovídající a odmítá pochyby o případné manipulaci. Opětovnému hlasování se nebrání a je toho názoru, že i opakované hlasování by dopadlo stejně.
Skutečnost, že se jedná o dům zastupitele, byla všem známa. Tato věc však neznamená vyloučení dotčeného člena zastupitelstva na hlasování o této záležitosti.

Ing. Bezr v souvislosti s předložením návrhu ÚPO Divec navrhl, aby bylo upuštěno od zpracování konceptu ÚPO Divec
Návrh usnesení: ZO doplňuje svá usnesení č. ze 4.1.2007 týkající se ÚPO takto:
Zastupitelstvo obce upouští od zpracování konceptu ÚPO Divec. Schváleno jednomyslně.

Ad.9) Starosta obce informoval o připravovaných nových internetových stránkách obce.

Ing. Kottnauer ze spol. Power service vyhotovil informační leták týkající se vytápění biomasou – v nejbližší možné době bude po korekcích roznesen do poštovních schránek občanů.

Starosta informoval o nabídce vlastníků pozemku (Švandrlíková, Horák) za obecním úřadem - jeho možném odprodeji. – ZO doporučuje jednat o koupi cca 5m za obecním úřadem pro zajištění přístupu k OÚ.

Ad.10.) Návrh usnesení

ZO schvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry pro RD manželů Smolových. ZO revokuje usnesení č. ze dne 7. 2. 2008. Na základě hlasování zastupitelů obce byla udělena výjimka ze stavební uzávěry manželům Smolovým

ZO doplňuje svá usnesení č. ze 4.1.2007 týkající se ÚPO takto:
Zastupitelstvo obce upouští od zpracování konceptu ÚPO Divec.

Ad.11.) Jednání ukončil starosta obce ve 20.49 hodin, poděkoval všem přítomným za účast.


Zapisovatel: Eva Vodová …………………………….

Ověřovatelé: Iva Dmejchalová……………………
Ing.Monika Bervidová………………………………….

Starosta: Mgr. Roman Kvasnička.……….………………