Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Usnesení ze dne 10.1.2008

U S N E S E N Í

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Divec

konaného dne 10.1.2008


ZO neschvaluje


Usnesení č. 1/2008: Zastupitelstvo obce neschvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s MMHK o využívání služeb městské policie.

Usnesení č. 02/2008: ZO neschvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry pro manželi Smolovi k zamýšlené stavbě RD.

ZO schvaluje

Usnesení č. 03/2008: Zastupitelstvo obce schvaluje udělení výjimky č. 13 z územního opatření č.1/2007 o stavební uzávěře žadateli Ing. Janu Baďurovi, Hradec Králové.

Usnesení č. 04/2008: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2008.

Usnesení č. 05/2008 ZO se usneslo na plánu práce pro rok 2008:
- Dořešení Územního plánu obce
- Plynofikace obce (spalovna biomasy)
- Dopravní projekt
- Případná rekonstrukce OÚ
- úprava obecní návsi (přeložka kabelového vedení NN, ozelenění, zvonička) – žádost o dotaci z POV
- dle finančních možností další úpravy a opravy v obci
……………………………….

starosta obce

………………………………

místostarosta obce