Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Usnesení ze dne 7.2.2008

U S N E S E N Í

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Divec

konaného dne 7.2.2008ZO schvaluje

Usnesení č. 06/2008: Usnesení č. 6/2008: ZO Divec schvaluje opatření obecné povahy č.1/2008 obce Divec o vymezení zastavěného území obce Divec. Text viz úřední deska obce
Výše uvedené Opatření obecné povahy bude oznámeno (vyhlášeno) veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce Obecního úřadu Divec, a to po dobu 15 dnů, úplné znění bude zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup.

Usnesení č. 7/2008: ZO schvaluje udělení výjimky č. 14 z územního opatření č.1/2007 o stavební uzávěře žadatelům manželům Popelákovým.

Usnesení č. 8/2008: ZO schvaluje udělení výjimky č. 15 z územního opatření č.1/2007 o stavební uzávěře žadatelům manželům Kvasničkovým.

Usnesení č. 9/2008: ZO schvaluje rozpočet obce Divec na rok 2008.


ZO ukládá

Usnesení č. 10/2008: ZO ukládá pí Rázkové do příštího zastupitelstva dohledat stav KPÚ + krizový plán obce.………………………………

starosta obce

………………………………

ístostarosta obce