Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Usnesení ze dne 6.12.2007

U S N E S E N Í

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Divec

konaného dne 6.12.2007
ZO schvaluje


Usnesení č. 71/2007: ZO schvaluje rozpočtové provizorium na dobu 1. čtvrtletí roku 2008 – příjmy 94.199,- Kč/měsíc, výdaje 94.199,- Kč/ měsíc.
Rozpočtové provizorium je účinné od 1.1.2008 do doby schválení rozpočtu na rok 2008.
1) Obec hradí jen nejnutnější výdaje zabezpečující provoz OÚ a obce, přičemž dbá na hospodárné a efektivní nakládání s rozpočtovými prostředky.
2) Obec hradí závazky z již uzavřených smluv.
3) Případné výdaje přesahující nejnutnější výdaje musí odsouhlasit ZO.

Usnesení č. 72/2007: ZO schvaluje s účinností od 1.1.2008 odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce v 50% výši odměn schválených zastupitelstvem – usnesení č. 5/07 - ze dne 7.12.2006.


………………………………

starosta obce

………………………………

ístostarosta obce