Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Usnesení ze dne 12.7.2007

U S N E S E N Í

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Divec konaného dne 12.7.2007ZO schvaluje

Usnesení č. 47/2007:
ZO schvaluje Územní studii obce Divec zpracovatele Ing. arch. Františka Křeliny z 05/2007 zak.č. 01-07-215 s tím, že
a) studie je regulérním podkladem pro vypracování Územního plánu obce Divec, b) připomínky vznesené ke studii budou předány zpracovateli k vyhodnocení a zohlednění v ÚPO. ZO pověřuje realizací usnesení místostarostu Ing. Bezra.

Usnesení č. 48/2007:
ZO schvaluje nabídku na vypracování Pasportu dopravního značení a rozboru dopravní situace obce Divec (Dopravní režim obce Divec) Dopravně inženýrské kanceláře, s.r.o., IČ 274 66 868, Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové (Ing. Miloš Burianec) z 11.7.2007 s cenou díla 57 120,- Kč vč. DPH a termínem plnění do 15.10.2007 a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo. ZO pověřuje realizací usnesení místostarostu Ing. Bezra.


ZO ukládá

Usnesení č. 49/2007:
ZO ukládá členům zastupitelstva Miroslavě Rázkové a Liboru Vavřinkovi: a) vyhledat a sumarizovat doklady týkající se kauzy Odvod za odnětí ZPF komunikace na p.č. 19/25 k.ú. Divec a předložit je s vysvětlením zastupitelstvu, b) definovat pozici obce a OS Sítě ohledně závazku a povinnosti uhradit odvod za odnětí, c) pokud bude povinnou osobou OS Sítě, navrhnout řešení jak dohledat úhradu za odvod, kterou již obec zaplatila. Termín: do ZO 2.8.2007.

Usnesení č. 50/2007:
ZO ukládá členům zastupitelstva Miroslavě Rázkové a Liboru Vavřinkovi: a) vyhledat a sumarizovat doklady týkající se kauzy Komunikace Nová Třešňová (Stavoka) a předložit je s vysvětlením zastupitelstvu, b) definovat pozici obce vůči dodavateli stavby Stavoka a OS Sítě ohledně nároku na reklamaci vad díla, které převzala obec, c) navrhnout jak zajistit či vynutit provedení opravy a dokončení díla (jako vady v rámci záruky a nedodělků), d) navrhnout jak napravit právní úroveň smlouvy o převzetí díla obcí o jasný nárok na záruku na dílo v obvyklé době 36 měsíců. Termín: do ZO 2.8.2007.


ZO vyzývá

Usnesení č. 51/2007:
ZO vyzývá Občanské sdružení Sítě: a) řádně určit osobu jednající za OS Sítě, b) vyhledat a sumarizovat doklady týkající se kauzy OS Sítě - převod infrastruktury V+K na VaK HK a předložit je s vysvětlením zastupitelstvu, c) navrhnout přesný postup převodu (vč. termínů a předjednání s VaK HK) a seznámit s ním zastupitelstvo, d) zorganizovat realizaci. Termín: do ZO 2.8.2007.………………………………

starosta obce

………………………………

místostarosta obce