Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Usnesení ze dne 7.6.2007

U S N E S E N Í

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Divec

konaného dne 7.6.2007ZO pověřuje

Usnesení č. 42/2007: ZO pověřuje starostu obce vyzvat pana Bártu (čp. 66) k neprodlenému odstranění nasázených škump na obecním pozemku.

Usnesení č. 43/2007: ZO pověřuje starostu obce podpisem darovacích smluv souvisejících s žádostmi o povolení výjimek za stavební uzávěry.


ZO schvaluje


Usnesení č. 44/2007: ZO schvaluje záměr pí Fátorové vysázet za vymícený akát u hřiště Gingo Biloba.

Usnesení č. 45/2007: ZO schvaluje panu Bártovi (čp. 66) výjimku č. 1 z územního opatření o stavební uzávěře.


ZO ukládá

Usnesení č. 46/2007: ZO ukládá starostovi a místostarostovi informovat o územní studii všechny dotčené subjekty (občané, PO, orgány, úřady) s poučením o možnostech jak se se studií seznámit.………………………………

starosta obce

………………………………

místostarosta obce